Europaparlamentets plenumsammanträde i Strasbourg

Förra veckan var det ”Strasbourgvecka” i Europaparlamentet. Då samlas alla europaparlamentets medlemmar i plenumsammanträde i Strasbourg för att ta ställning till de lagstiftningsförslag som introducerats av parlamentets kommittéer och politiska grupper.

Under sammanträdesperioderna träffas alla ledamöter i Europaparlamentet för att debattera, rösta och lagstifta. Sammanträdesperioderna äger rum i Strasbourg 12 gånger per år. Det är under dessa skeden som Europaparlamentet lägger fast sin position i lagstiftningsärenden och i politiska frågor. På agendan denna gång fanns bland annat:

  • Omröstning om EU-stöd till 500 arbetslösa Volvoarbetare i Sverige
  • Omröstning om extra pengar till flyktingmottagande och kampen mot terrorism
  • Slutomröstning om passagerardata och dataskyddspaketet
  • Europaparlamentet väntas kräva centraliserat EU-asylsystem och lagliga migrationsvägar
  • Nya strategier för att bekämpa terrorism efter de senaste attentaten


Omröstning om EU-stöd till 500 arbetslösa Volvoarbetare i Västerbotten och Sverige

Europaparlamentet godkände ett EU-stöd på totalt 1,794 miljoner euro till Sverige för att hjälpa 500 personer som mist sina jobb hos Volvo Trucks. De flesta berörda arbetade på Umeå-fabriken, men även uppsagda från Göteborg och Eskilstunda samt underleverantörer får stöd. Parlamentet konstaterar att uppsägningarna är en särskild utmaning för Västerbotten, där de flesta stödberättigade finns. Stödet ska bland annat gå till individuell planering, vägledning, jobbcoachning, utbildning, arbetssökarbidrag och resekostnader. 

Läs mer om EU-stödet till Volvoarbetare i Sverige.

Omröstning om extra pengar till flyktingmottagande och kampen mot terrorism

Finansieringen för att ge humanitärt bistånd till flyktingar i EU omfördelas från asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), och stödet till Europol omfördelas från fonden för inre säkerhet (ISF). Pengarna kommer alltså inte att tas från befintliga externa humanitära biståndsprogram utanför EU. Europaparlamentet gav på onsdagen grönt ljus till 100 miljoner euro i katastrofhjälp till flyktingar inom EU samt 2 miljoner euro för att anställa mer personal vid Europols europeiska centrum mot terrorism (ECTC). Den akuta situationen har gjort att Europaparlamentet snabbehandlat förslaget till årets första ändringsbudget.

Men ledamöterna poängterar att betalningen av 100 miljoner euro genom en förhandstilldelning senare bör ersättas med nya medel och kräver att "ett juridiskt och finansiellt mer hållbart ramverk måste inrättas för att göra det möjligt att mobilisera humanitärt bistånd inom EU i framtiden.

Läs mer om humanitära biståndet till flyktingar i EU och kampen mot terrorism.

Slutomröstning om passagerardata och dataskyddspaketet

Direktivet om passageraruppgifter gör det obligatoriskt för flygbolag att lämna över vissa uppgifter om sina passagerare till EU-länders myndigheter för att dessa ska kunna bekämpa terrorism och grov brottslighet. Det nya direktiv som ska reglera hanteringen i EU av passageraruppgifter (PNR) som samlats in för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet har antagits av parlamentet. Flygbolag blir därmed tvungna att överlämna personuppgifter om flygpassagerare som färdats till EU från tredje land eller omvänt till nationella myndigheter. Efter parlamentets omröstning ska direktivet formellt godkännas av EU-ländernas ministerråd. Sedan det därefter publicerats i EU:s officiella tidning har EU-länderna två år på sig att föra in det i sina respektive nationella lagstiftningar.

Europaparlamentet antog likväl dataskyddsregler som ger privatpersoner möjligheten att återta kontrollen över sina personuppgifter, samtidigt som man skapar en hög skyddsnivå i hela EU i fas med den digitala eran. De ändrade reglerna fastställer också minimistandarder för hur datauppgifter får användas i samband med polisiärt och rättsligt samarbete. EU-länderna har två år på sig att införliva bestämmelserna i direktivet i nationell lagstiftning

Läs mer om direktivet om passageraruppgifter.

Läs mer om direktivet om dataskyddspaketet

För mer information om sammanträdet i Strasbourg

Under sammanträdesperioderna publiceras dagligen sammanfattningar av debatterna och resultaten av omröstningarna. På Europaparlamentets hemsida kan du följa vad som händer

 

/Aida Mehrazin 

18 Apr 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information