Högnivåkonferensen om EU:s framtida budget

I tid med halvtidsöversynen anordnade EU-kommissionen den 27 september en högnivåkonferens om ”EU Budget Focused on Results”.  Under konferensen diskuterades hur budgeten kan förbättras, samt framtidsutsikter för resterande delen av EU:s budget för 2014-2020 och nästa budgetperiod.  Flera knäckfrågor lyftes, så som Brexits påverkan och kravet på en resultatfokuserad budget, där mervärdet av sammanhållningspolitiken med sina regionala fonder är ifrågasatt.  Sveriges finansminister Magdalena Andersson var en av talarna. 

anderssoncretu

Tv: Sveriges finansminister Magdalena Andersson och Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik – talare på konferensen

Inbjudna talare vid konferensen var tjänstemän, representanter från medlemsstater, samt europeiska och internationella institutioner. Moderator var EU-kommissionär Kristalina Georgieva, vice president och budgetansvarig.

Tydliga budskap från svenska finansministern
Bland talarna fanns svenska finansministern Magdalena Andersson som krävde omfattande förändringar.  I anförandet var hon tydlig med att kostnader i flyktingmottagandet ska delas solidariskt och EU:s budget måste krympa när Storbritannien lämnar unionen.

– Problemet i dag är att alltför mycket av EU-budgeten används för att bevara ekonomiska strukturer. För att ändra på detta bör vi minska den gemensamma jordbrukspolitiken och delar av sammanhållningspolitiken avsevärt på medellång sikt. [Och istället] till exempel att finna hållbara lösningar på de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration, sade Andersson

Talarna var överlag enade om behovet av ett förenklat regelverk i EU, samt se över de redan befintliga EU-programmen för att undersöka vilka program som faktiskt levererar. Det handlar alltså om att få ett mervärde för pengarna.

Flera röster för en flexibel budget som möter oförutsedda händelser
EU står inför ett antal utmaningar, bl.a. med stora flyktingströmmar, vilket har föranlett en diskussion om huruvida EU:s budget är tillräckligt flexibel för att möta oförutsedda händelser. Under konferensen uppmärksammade flera av talarna behovet av en mer flexibel budget inom EU och EU-kommissionären Georgieva ansåg att detta är viktigt för att hantera framtida kriser.

EU:s årsbudget för 2015 uppgår till 142 miljarder euro. Även om det är ett stort belopp i absoluta tal motsvarar det bara en procent av EU-ländernas samlade ekonomi per år.  Flera av medlemsländerna i EU vill inte öka EU:s budget, utan istället se effektivisering och omfördelningar mellan budgetposterna för att möta behoven.  Största utgiftsposterna i EU:s budget är jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken, där kraven på resultat och mervärde växer. EU-kommissionens ansvariga för dessa områden fanns på plats för att ge sin bild av behovet av existerande fonder och medel.  

Försvarare för EU:s sammanhållningspolitik och jordbrukspolitik
Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, betonade vikten av att få bästa möjliga utfall av varje euro som EU spenderar, framförallt nu när EU har en stramare budget än någonsin. Hon uppmärksammade även vikten av EU:s sammanhållningspolitik och vilket mervärde denna skapar till medlemsländerna och regionala investeringar. I den nyligen presenterade halvtidsöversynen av nuvarande budgetperiod finns förslag på förändringar i de olika regionala fonderna och programmen.

Enligt Phil Hogan, EU-kommissionär för jordbruksfrågor och landsbygdsutveckling, har den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) redan implementerat 20 förenklingar som har uppskattats mycket hos både jordbrukare och nationella administrationer.  Ytterligare förslag på förenklingar kommer Hogan att presentera nästa sommar. Det arbete som CAP bedriver har bidragit till flera förbättringar inom EU; sänkt utsläppen av växthusgaser, bidrar till sysselsättning och bidragit till en sänkt nitratnivå i floder.

 

Hitta mer information om programmet för budgetkonferensen 

Läs North Swedens tidigare nyhet om EU:s halvtidsöversyn av budgeten 

Läs tidigare ”State of Play” om diskussionerna för framtidens regionalpolitik

05 Okt 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information