Malta tar över ordförandeskapet i europeiska ministerrådet

Från och med den 1 januari 2017 kommer Malta för första gången sitta på ordförandeskapet i EU. Maltas största mål kommer vara att föra EU närmare folket genom att främja en bättre dialog och en av de högsta prioriteringarna kommer vara migration.

161214MaltaOrdförande

Ordförandeskapet av rådet roterar var sjätte månad mellan EU:s medlemsländer. Under en period på sex månader ansvarar ordförandeskapet över möten på alla nivåer i ministerrådet och ser till att det finns en kontinuitet i EU:s arbete. Senaste, nuvarande och nästkommande ordförandeskapsland samarbetar i en trio för att ta fram en mer långsiktig gemensam agenda med viktiga områden som kommer hanteras framöver. Varje ordförandeskapsland förbereder sedan sitt eget mer detaljerat program över sin sex månaders period. Nu i slutet av 2016 består den nuvarande trion av Nederländerna, Slovakien och Malta.

Slovakien lämnar över stafettpinnen i ministerrådet
Slovakien har haft ordförandeskapet i rådet sen i juni 2016 och kommer nu lämna över till Malta i januari 2017. Slovakiska ordförandeskapet har fått beröm för att ha levererat resultat trots de många utmaningar EU idag står inför. I en debatt mellan Slovakiens premiärminister Robert Fico och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker nämndes bland annat arbetet med lanseringen av den europeiska gräns och kustbevakningen, antagandet av en jobb- och tillväxtfokuserad budget för år 2017, underskriften av handelsavtalet mellan EU och Kanada samt arbetet där viktiga steg mot ett mer modernt handelsskydd-instrument tagits. Slovakien har också fått kritik bland annat för att de inte arbetat tillräckligt med EU:s mer sociala problem till exempel inte arbetat tillräckligt med att hjälpa EU-medlemsländer som burit den tyngsta vikten i migrationssituationen. Denna kritik grundas bland annat i att två av Slovakiens fyra prioriteringar inför sitt ordförandeskap var att arbeta för mer hållbara migrations- och asylpolicys samt ett globalt engagerat Europa.

Agendan för Maltas ordförandeskap
Malta vill arbeta för att återskapa hopp inom EU. Maltas premiärminister Joseph Muscat säger att det ligger i Maltas natur att ”bygga broar” och att Malta kommer arbeta för att Europa verkligen gör framsteg på områden som betyder mycket. Muscat sa även att mycket energi kommer läggas på att lyssna på folk men också att agera på de områden där folk är bekymrade.

Sex prioriteringar under Maltas ordförandeskap

1. Migration kommer att få högsta prioritering. Malta ska arbeta för ett snabbt genomförande av åtgärder som redan beslutats. Även stötta arbetet med etableringen av ett fullt utvecklat asylorgan i EU för att kunna dela bördan mer rättvist. Där kommer en reform av Dublinsystemet vara viktigt. Maltas ordförandeskap kommer även fokusera på så kallade compacts-agreements med Afrikanska länder för att sträva mot en bättre hantering av migrationen till Europa.
2. Säkerhet. Malta kommer jobba för bättre styrning vad gäller EU:s externa gränser, ett nytt informationssystem för resande och bättre samarbete mellan länderna för att minska kriminalitet.
3. Inre marknaden ska fördjupas. Utmaningar för små och medelstora företag samt konsumenter ska hanteras och roamingkostnader ska tas bort. Även framtagandet av en digital inre marknad och en inre marknad för energi ska fortsättningsvis utvecklas.
4. Social inkludering. EU:s sociala dimension ska byggas ut med mer riktat arbete för jämställdhet och antidiskriminering av minoriteter. Ett progressivt tillvägagångssätt för social inkludering på arbetsmarknaden.
5. Grannskapspolitik som till mestadels kommer fokusera på länder i de södra delarna av EU och mer specifikt på att stabilisera Libyen och fortsatt demokratisering av Tunisien. EU bör även försöka samarbeta med Ryssland när det kommer till regionala och globala utmaningar samt med Turkiet när det kommer till migrationen samt viktiga grundvärderingar.
6. Marina sektorn kommer också vara en prioritering i och med att EU blir allt mer beroende av haven. Det kommer bli viktigt att arbeta med så kallad blå tillväxt och ekonomisk tillväxt i den marina sektorn. Detta ska främjas genom innovativ forskning och kommersiella aktiviteter som utvecklar nya arbetsmöjligheter.

Läs mer om Maltas prioriteringar på ministerrådets hemsida här.

Läs mer i North Swedens tidigare inlägg om Slovakiens prioriteringar under sitt ordförandeskap här.

/Anna Lundgren

14 Dec 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information