NGO-program

Ansökningsomgången för 2016 är nu öppen. Icke statliga organisationer (NGO) i Östersjöregionen bjuds in att ansöka om finansiering från programmet för internationella samarbetsprojekt. En årlig budget på drygt sju miljoner kronor har öronmärkts för programmet.

Icke statliga organisationer verksamma i Östersjöregionen spelar en central roll i de nordiska ländernas samarbete både sinsemellan och med de baltiska staterna, Polen, Vitryssland och Nordvästryssland. Deras betydelse är framträdande inom de prioriterade områdena miljö, demokratiutveckling, nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbete, men också som samarbetspartner i att bygga nätverk och gränsöverskridande samarbete i regionen.

För att beviljas finansiering måste projektansökan uppfylla de följande kriterierna:

1)    Den sökande och relevanta samarbetspartner är icke statliga organisationer.

2)    Den sökande måste tydligt beskriva målen med projektet och hur man planerar att uppnå dem.

3)    Ansökan måste innehålla detaljerad information om organisationens eget bidrag till lanseringen och driften av projektet.

4)    Projektet måste ha minst en samarbetspartner i Norden, en samarbetspartner från Estland, Lettland, Litauen eller Polen och en samarbetspartner från Nordvästryssland eller Vitryssland, inklusive den sökande.

5)    Projektplaneringen måste ta hänsyn till genus- och jämställdhetsperspektivet.

6)    Den sökande måste beskriva hur de uppnådda resultaten kommer att användas.

7)    Det måste finnas samstämmighet mellan de planerade projektresultaten och den föreslagna metodiken.

8)    Den sökande måste tydligt ange projektets varaktighet.

9)    Den sökande måste presentera en kommunikationsplan.

Sista dag för att lämna in ansökningar är den 31 maj 2016.

Om Nordiska ministerrådets NGO-program

Nordiska ministerrådet lanserade ursprungligen sitt stödprogram för icke statliga organisationer i Östersjöregionen (NGO-programmet) år 2006 i syfte att främja samarbetet mellan nordiska, baltiska, polska, vitryska och ryska aktörer. Under 2015 fick sammanlagt 14 NGO-projekt i Östersjöregionen finansiering från Nordiska ministerrådet.

Läs mer om ansökningsprocessen

Lämna din ansökan

/ Michele Cicchetti

01 Mar 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information