NSPA-seminarium med OECD i Piteå

Den 25 februari landade OECD med ett team av experter i Piteå för att i anslutning till Europaforum Norra Sverige (EFNS) och i regi av North Sweden hålla i ett gemensamt seminarium med de 14 regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) från norra Sverige, östra och norra Finland samt Nordnorge. OECD är en organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling och samlar 34 länder med bland annat fokus på att göra så kallade territorial reviews av länder och regioner med rekommendationer till dessa för hur skapa hållbar tillväxt. NSPA har ingått ett avtal med OECD om en sådan studie och som en del den besökte OECD under en vecka de fyra nordligaste regionerna i Sverige. En del av den studiemissionen var seminariet på Pite Havsbad.

Seminariet i Piteå är en del av OECD:s insamling av data och bilder från de 14 regionerna som studien omfattar, utöver ren statistik, utsända frågeformulär och studiemissionerna i regionerna där tidigare de finska och norska regionerna betats av med motsvarande seminarier på olika teman. I Finland var det fokus på näringslivsutveckling och innovation, i Norge infrastruktur och tillgänglighet, för att i Piteå vara inriktat på en diskussion runt demografi och möjligheterna till samhällsservice och kompetensförsörjning i de glesbefolkade områdena. Det är också dessa teman som är OECD-studiens övergripande fokus. 

joseenriquegarcilazo

José Enrique Garcilazo från OECD och ansvarig för NSPA-studien drar igång seminariet i Piteå.

Gemensamt inledande seminariepass

Seminariet inleddes av José Enrique Garcilazo, projektledare för enheten för regional utveckling inom OECD och den som leder NSPA-studien och han tackade för alla insatser med att arrangera den intensiva studiemissionen för OECD-teamet i de fyra svenska regionerna.

– Norra Sveriges regioner står inför tuffa utmaningar. Det handlar om samhällen som har långa avstånd, klimatutmaningar, en åldrande befolkning, och man måste kämpa för att behålla kompetens samtidigt som det finns hög ungdomsarbetslösheten. Regionen måste bli mer effektiva och hitta smarta lösningar på att göra mer med mindre resurser, menade José Enrique Garcilazo.

David Freshwater, professor med inriktning på landsbygdsutveckling på University of Kentucky och en av OECD-experterna på studiemissionen i Sverige, konstaterade att olika politiska insatser måste göras där att tillgång till god service är särskilt viktiga för avlägsna regioner för att kunna vara konkurrenskraftiga. Han lyfte vikten av att bättre kunna matcha efterfrågan av kompetens till jobb. 

– De regioner som har fler tjänster och bättre service har fördelar och kan på så sätt lättare få fler personer att vilja bosätta sig där. Om regionen inte kan skapa jobb till yngre människor så har de unga ingen anledning att stanna kvar, poängterade David Freshwater.

Sverker Linblad från Näringsdepartementet och ansvarig för den så kallade Långtidsutredningens senaste betänkande om Sveriges demografiska utveckling, visade på utvecklingen av de demografiska utmaningarna i Norden och framförallt svårigheten för de små kommunerna att i framtiden kunna upprätthålla servicen till medborgarna. Fler äldre personer kommer att öka i glesbygden och de kommer att öka kostnader för regioner. Han pekade på att fler människor måste komma i arbete och även arbeta längre samt att skapa bättre förutsättningar för att få fler som invandrar till norra Europa i arbete.

Stephane Pronovost, Chief of Research, Canada Economic development for Quebec Regions, som tillsammans med sin kollega Marie-Chantal Girard också följde med som externa experter, så kallade peer reviewer, under OECD-turnén i norra Sverige, berättade om vikten av att bygga strukturer för företagsutveckling och vikten av att samarbete och kunskapsspridning mellan olika sektorer.

– Det finns ingen modell som passar alla, utan strategier måste utvecklas från behoven som finns på lokal nivå. För att kunna möta utmaningar är det viktigare än någonsin att skapa olika inkubatorer som inkluderar olika aktörer från näringslivet, offentliga aktörer och medborgare, sa Stephane Pronovost. 

Erik Bergkvist, Region Västerbotten och ordförande EFNS, kunde i en kommentar från den regionala nivån konstatera att politiska insatser måste samordnas och tog upp problematiken av att det finns för många olika parallella system för regional utveckling och lyfte även bristen på infrastruktur och bostäder i norra Sverige, där det finns regler för att man exempelvis inte får bygga bostäder vid sjöar och vattendrag.

I Kanada, liksom i många andra länder, har regeringen allt mindre medel på investeringar i regional utveckling. Därför blir det allt viktigare att se till att arbetet verkligen ger resultat, menade Marie-Chantal Girard, Vice-President for Policy and Communications, Canada Economic Development for Quebec Regions.

- Vi behöver ett starkt ledarskap i alla olika nivåer för att skapa regional utveckling. Genom att våga testa nya reformer för att skapa ett attraktivt näringsliv kommer det att leda till regional utveckling, då är det viktigt med starka samarbeten, avslutade Marie-Chantal Girard den första delen av NSPA-seminariet som samlade närmare 100-talet företrädare från Sverige, Finland och Norge. 

annaåberg

Anne Åberg, Akademi Norr, berättar på ett av fördjupningspassen om utbildning i inlandet.

Parallella workshops och integrering med Europaforum Norra Sverige

Därefter fördelade sig deltagarna på tre parallella seminariepass för att dels få OECD-experternas analyser följt av regionala företrädare såsom Agneta Granström från Landstinget Norrbotten och Anne Åberg från Akademi Norr, och en öppen diskussion kring tre olika fördjupande underteman med fokus på kompetensförsörjning, samhällsservice i glesbygd samt att utveckla fungerande ledarskap för regional utveckling.

Efter lunch återsamlades NSPA-företrädarna och OECD-experterna för att fortsätta diskussionen från förmiddagen vid det inledande passet under Europaforum Norra Sverige, som också var en del av OECD-arrangemanget, med talare från OECD-teamet samt Mikel Landabaso från EU-kommissionen som också var med under hela dagen samt Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket.

Mikel Landabaso, Director, Urban and Territorial Development, DG Regio, EU-kommissionen, berättade att norra Sverige inte är ensamma i utmaningarna med att brottas med frågor rörande kompetensförsörjning, utflyttning och en åldrande befolkning. Hela Europa står för samma utmaning. Att skapa nya jobb och möta utmaningen med en åldrande befolkning kommer att vara en av Europas största utmaningar, menade han.

– Sammanhållningspolitiken, om den utformas på ett bra sätt för att stötta smart regional specialisering, kan vara en del av lösningen, poängterade Mikel Landabaso.

Tillväxtverket kommer att fokusera på två områden framöver, det ena är de små och medelstora företagens konkurrenskraft och det andra är just regional utveckling och tillväxt, sa Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket.

– Vi behöver samarbeta, vi kan inte lösa alla utmaningar själva och Europaforum Norra Sverige är en jättebra arena, avslutade Gunilla Nordlöf.

eukompabesok1

Avslutande panelsamtal mellan de medverkande på OECD-seminariet under Europaforum Norra Sverige. 

Läs mer om OECD:s turné i norra Sverige

Läs mer om NSPA-seminariet med OECD här 

Läs mer om EU-kommissionens besök i norra Sverige 

Läs mer om Europaforum Norra Sverige i Piteå


Länkar till mer information om OECD studien

Läs North Swedens tidigare nyhet om OECD-studien
 

Läs mer om tidigare OECD-seminarium i Kirkenes, Norge

Läs mer om tidigare OECD-seminarium i Oulu, Finland 

Läs mer om NSPA på hemsidan 

/Martha Bahta 

02 Mar 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information