Ny rapport om glesbygdsområden och dess förutsättningar inom tillväxt

Regional Outlook årliga utblicksrapport finns nu att läsa i sin helhet som OECD gjort om innovation i mindre urbana regioner, som kontrast till tidigare studier med huvudfokus på städer. Årets rapport fokuserar bland annat på glesbygdsområden och dess förutsättningar inom tillväxt.

OECD:s studie uppmärksammades på seminariet under European Week of Regions and Cities, där North Sweden tillsammans med NSPA var en av medarrangörerna. Under seminariet presenterade José Enrique Garcilazo, chef för OECD:s enhet för landsbygdsutveckling och regional utveckling och även ansvarig för den studie som OECD gör på regionerna i NSPA, delar av rapportens innehåll och de slutsatser som framkommit av studien.

Några av slutsatserna som José Enrique Garcilazo uppmärksammade var glesbygdens utvecklingsmöjligheter och förmåga att skapa en framtida tillväxt via exempelvis teknisk utveckling och innovation. Enrique informerade även om OECD:s förslag till nytt ett ramverk, i syfte att hjälpa implementeringen av en mer effektiv glesbygdspolitik. Detta ska hjälpa regioner med låg ekonomisk densitet att bättre hantera de utmaningar glesbefolkade områden står inför.

”Low density areas – Places of opportunities”

Detta är första året som OECD:s årliga utblicksrapport har ett fokus på glesbygd istället för städer. Det material som OECD samlat in för att möjliggöra studien kommer bland annat från Norra Sverige. OECD:s nya ramverk som José uppmärksammade under konferensen delar upp glesbygdsområden i tre olika kategorier; glesbefolkade områden inom en stad, glesbefolkade områden nära en stad och glesbefolkade områden utan närliggande stad. Eftersom dessa områden står inför avvikande utmaningar och besitter olika möjligheter till tillväxt kan endast en benämning av glesbygdsområden anses missvisande.

Det finns distinkta skillnaderna mellan glesbygds- och stadspolitik och dess möjligheter samt begränsningar inom politiken, därför är det av stor vikt att inte blanda ihop dem. Studien uppmärksammar hur glesbygd med låg densitet inom population och ekonomi påverkas i hög grad av regionens egen miljö och anpassar därför utvecklingsmodeller därefter. Det är därför viktigt för regionerna att identifiera vilka tillgångar och förutsättningar regionen har, för att i sin tur utmärka sig och framställa en anpassad utvecklingsmodell.

Rapporten uppmärksammar att glesbygdsområden har en tendens att vara särskilt sårbara vid globala chocker, även om enstaka regioner klarar dessa utmaningar bra. Glesbygdspolitiken bör fokusera på konkurrenskraft och produktivitet för att främja ekonomiskt, socialt och miljömässigt välstånd inom regionen. Integrerade investeringar med fokus på de lokala behoven bör prioriteras. Regionerna tjänar på att samarbeta med andra regionala offentliga aktörer. Dessa samarbeten kan bestå utav aktörer inom glesbygds- eller stadsområden, samt ideella föreningar eller företag.

 

Läs rapporten här

Läs om NSPA rapporten godkännande vid OECD i Paris

Läs om NSPA-seminariet under European Week of Regions and Cities

 

16 Nov 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information