SKL:s prioriterade EU-frågor under 2016

Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagit sju EU-frågor som ska prioriteras under 2016. Bland de prioriterade frågorna finns den digitala inre marknaden samt ett mål om ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU.

SKL:s styrelse har nu fastställt vilka EU-relaterade frågor som ska prioriteras under 2015. Enligt förbundets verksamhetsplan ska ett EU-perspektiv genomsyra verksamheten, vilket är anledningen till varför man tagit fram dessa riktlinjer. Prioriteringarna ska fungera som en vägledning för SKL:s arbete och är grundade dels på pågående processer inom EU, dels på arbetsprogram för 2016 som EU-kommissionen presenterade i oktober 2015.


De prioriterade frågorna är följande:

  • Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Arbetet med utsatta EU-medborgare ska stärkas
  • Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering av byggnader
  • Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden
  • Uppföljning av frihandelsavtal
  • Statsstödsregler - uppföljning av den inre marknaden
  • En digital inre marknad och möjligheter till en smartare välfärd


Läs mer om de prioriterade frågorna här

/Oskar Ivarsson

18 Jan 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information