Stålindustrin

För att tackla utmaningarna som den europeiska stålindustrin står inför till följd av den globala överproduktionen samt stödja och stärka stålsektorn har EU-kommissionen tagit fram  förslag på en rad politiska åtgärder. 

 

I meddelandet ”Stål: Bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU” lägger EU-kommissionen fram förslag på en rad politiska åtgärder som syftar till att komma till rätta med de problem som uppstått till följd av överproduktionen av stål i Kina och andra länder utanför EU vilket har ökat exporten, pressat priserna och även medfört att de lika villkoren på global nivå snedvridits, skriver EU-kommissionen. Förslaget omfattar åtgärder som ska genomföras på kort sikt såsom antidumpningsåtgärder och andra mera långsiktiga åtgärder såsom kompetensförsörjning och ökad medverkan i EU-finansierade projekt i syfte att stödja EU:s stålsektor och stärka den.

 

Redan idag finns 37 antidumpningsåtgärder för att kompensera för den skada som dumpningen vållar och EU-kommissionen föreslår flera antidumpningsåtgärder t ex snabb hantering för antagande av högre antidumpningstullar, införande av ett system för förhandsövervakning av stålprodukter. 

 

EU-kommissionen uppmuntrar branschen att öka sitt deltagande och användning av tillgängliga finansieringsinstrument och övriga EU-program för investeringar i innovation, forskning och ny teknik för att modernisera sektorn och ser även möjligheter med den nu pågående översynen av EU:s system för handel med utsläppsrätter för att hjälpa stålsektorn att få det stöd den behöver i samband med tilldelningen av rätterna. 

 

Läs meddelandet från EU-kommissionen här

 

/Mona Mansour

08 Apr 2016 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information