Svenska lantbrukare föreslås erhålla 6,9 miljoner euro i nytt stödpaket

Den 18 juli presenterade EU-kommissionen ett nytt åtgärdspaket till EU:s jordbrukare. Syftet med åtgärdspaketet är att stabilisera marknaden och få tillbaka EU:s jordbrukare på fötter. Svenska bönder får ca 65 miljoner kronor av det nya paketet som EU-kommissionen presenterar.  

Som konsekvens av ökad produktion, lägre efterfrågan från Kina, samt Rysslands importstopp av livsmedel har marknadspriset pressats ned i EU. Dessa tre faktorer har tillsammans lett till ett för stort utbud på marknaden och EU-kommissionen vill nu försöka balansera utbudet och efterfrågan.

Kritiska röster mot EU-stöd till minskad mjölkproduktion

En del av paketet är vigt till att ge stöd till mjölkproducenter som under en period minskar sin produktion. På Europeisk nivå har mjölkproduktionen, trots kris, ökat med 7 procent under årets tre första månader jämfört med samma period förra året. Bilden inom EU är dock väldigt splittrad, i flera länder har produktionen minskat vilket betyder att ett fåtal länder står för en betydande produktionsökning.

-       Vi ser principiella svårigheter att betala mjölkproducenter för att inte producera mjölk, inte minst eftersom produktionen i Sverige länge har minskat och vi ser ett betydande tapp under senare år menar Helena Jonsson, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund.

Åtgärdspaketet syftar bland annat även till att villkorat anpassningsstöd och andra tekniska justeringar.

Sverige förväntas erhålla 6,9 miljoner euro av det totala åtgärdspaketet på 500 miljoner euro som fördelas inom EU. Sveriges regering pointerar framförallt satsningar på förskottsutbetalningar av gårdsstödet, samt satsningar inom export, innovation och forskning. Distribueringen av totalbeloppet utgår bland annat från en beräkning av ländernas marknadspris, produktion och andelen småbrukare.

Krispaketet i korthet

Paketet innehåller i korta drag tre delar i möjlighet till stöd för de som tillfälligt vill minska sin produktion (totalt 150 miljoner euro), EU-medel för nationella åtgärder (350 miljoner euro i EU-medel med möjlighet till lika mycket i nationell medfinansiering) och möjlighet till förskottsutbetalningar av gårdsstöd.

 

Fler förslag på förenklingar av CAP

EU-kommissionen har föreslagit att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) i och med Omnibus-förordningen. Förslagen ska underlätta arbetet för både jordbrukare och nationella myndigheter.

Under det senaste året har fyra förenklingar av CAP redan fått genomslag. Den 14:e september inkom förslag på nya åtgärder för att underlätta arbetet och avlasta jordbrukare och administration från EU-kommissionen i samband med översyn av den fleråriga budgetramen (MFF).

Förslaget innebär bland annat att lätta regleringen för lån och andra finansiella instrument, främst till unga jordbrukare som har svårt att tillgå kapital. Om förslagen slås fast kommer medlemsländer ha större handlingsfrihet i definieringen av ”aktiva jordbrukare”, vilket i sin tur kommer att underlätta administration. Ett förslag på sektorsspecifika verktyg och enklare regler för inkomststabilisering ska ge medlemsländerna möjlighet till att utforma ett eget verktyg anpassat efter en viss sektor.

För att förslagen ska verkställas krävs ett fullt medbeslutande av Ministerrådet och Europaparlamentet. Förslagen förväntas träda i kraft i början av 2018 om ett fastställande beslut kan fattas i de beslutande institutionerna.

 

EU-kommissionens pressmeddelande om 500 miljoner euro till Europas lantbrukare

Läs mer om förenklingarna av CAP

 

20 Sep 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information