Sverek dokumentation

Dokumentationen från SVEREG-konferensen finns nu publicerat på SKL:s hemsida. Konferensen anordnades den 19-20 april i Bryssel av North Sweden, tillsammans med nätverket Svereg, de svenska regionkontoren i Bryssel och SKL:s Brysselkontor. På konferensen, som i år gick under temat "Hur ska EU:s framtida regionalpolitik se ut", samlades 100 ledande politiker och tjänstemän med ansvar för regional utveckling och EU:s regionala utvecklingsfonder.

I dokumentationen kan du ta del av bland annat konferensrapport och minnesanteckningar som pekar ut de utmaningar som identifierades under konferensen, nyckelbegrepp och frågeställningar samt nästa planerade steg i påverkansprocessen.

Tidigt påverkansarbete inför kommande programperiod 2021-2027 är viktigt
Flera av de närmare 100 konferensdeltagarna har varit med om att arbeta fram den nu pågående programperioden 2014-2020. Att helt och hållet kopiera tidigare processer vore inte aktuellt, eftersom det fanns brister och de politiska förutsättningarna har förändrats. Därför fanns en stark samsyn bland deltagarna om att det är viktigt att börja tidigt med påverkansarbetet inför kommande programperiod 2020-2027 för att få bra resultat. Sammanhållningspolitiken med sökbara projektmedel är betydelsefull för svenska regioner och landsting. Den utgör ett bra instrument för att bidra till regionernas utveckling och den genererar ett stort mervärde till den lokala nivån. Bland annat bidrar den till att skapa arbetstillfällen och hjälpa många små företag.

Konferensdokumentation och minnesanteckningar finns nu på SKL:s hemsida, bland annat Sofia Johanssons, Statsrådsberedningen, reflektioner från senaste förhandlingsomgången och Anders Lindholms, Näringsdepartementet, syn kring utgångspunkterna inför diskussionen om framtidens regionalpolitik. Där finns också de sammanfattande slutsatserna som arbetsgruppen för konferensen med bland annat North Sweden tagit fram.

Ta del av konferensdokumentationen

Läs mer om SVEREG-konferensen i vår tidigare nyhet

/ Michele Cicchetti

10 Maj 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information