Sverige förväntas BNP tillväxt 2017

Enligt EU-kommissionens ekonomiska prognos som presenterades 9 november förväntas BNP-tillväxten inom EU fortsätta i måttlig takt. Den förutsedda tillväxten på 1,6 % år 2017 och 1,8 % 2018 är dock en mindre höjning. Den största bidragsfaktorn till en uppgång i tillväxten förutspås vara en ökad privat konsumtion.

Efter bland annat en minskad inhemsk efterfrågan förväntas en avtagande tillväxt i Sverige. Prognosen visar en BNP-tillväxt på 2,4 % 2017 och 2,1 % 2018. I Sverige är de offentliga finanserna starka och med ett budgetöverskott och en förväntad minskning inom den offentliga skulden 2018. Svensk nettoexport kan påverka tillväxten negativt på grund av en minskad tillväxt för viktiga handelspartners. Nettoexporten bör dock vända senast 2018 för att istället skapa en positiv inverkan.

En gradvis inflationsökning mot närmare 2 % förväntas i Sverige till och med 2018. Prognosens visar på en starkare arbetsmarknad även i Sverige, trots att arbetslösheten bland lågutbildade och utrikesfödda fortfarande är hög. En positiv förmåga att få in nyanlända på arbetsmarknaden kan öka tillväxten något.

Europas tillväxt ska bortsätt från den privata konsumtionen, stimuleras av en ökning i investeringar och sysselsättning. I EU förväntas sysselsättningen öka med 1,4 %, vilket är högsta nivån sedan 2008. Detta i kombination med svagt stigande löner är de faktorer som främst hjälper tillväxten i EU fram till 2018.

De beståndsdelar som förväntas hämma tillväxten i EU något är ett mer instabilt politiskt läge, bland annat via Brexit-omröstningen och en ökning inom förvärrade geopolitiska konflikter. Yttre faktorerna som väntas bromsa tillväxttakten är en svag världshandel som minskar EU:s export och långsam tillväxttakt utanför EU.

 

Läs mer om EU-kommissionens ekonomiska prognos här

Läs Sveriges prognos här

29 Nov 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information