EU-kommissionär på heldagsbesök i Umeå

EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič med ansvar för Energiunionen gjorde ett heldagsbesök i Umeå den 31 mars. Region Västerbotten och Umeå kommun var värdar för besöket, som fokuserade på smarta energilösningar och Norra Sveriges utvecklingsmöjligheter. 

EU-kommissionens vice ordförande Maros Šefčovič genomförde ett 2-dagarsbesök i Sverige 30-31 mars inom ramen för pågående Energiunionenturnén 2017 i EU:s medlemsländer för dialog med nationell, regional och lokal nivå om de nationella energi- och klimatplanerna samt om åtgärder på lokal nivå. En viktig aspekt för EU-kommissionen och vice ordförande Šefčovič är att föra Energiunionen närmare EU-medborgarna genom dialog med alla nivåer och i synnerhet med ungdomar.

Den 31 mars besökte EU-kommissionens vice ordförande Maros Šefčovič Umeå. Vid ankomst till Umeå hälsades Maros Šefčovič välkommen av Tomas Mörtsell, vice ordförande Region Västerbotten, och Katarine Riklund, pro rektor Umeå universitet.

umeåbesök2

EU-kommissionens vice ordförande Maros Šefčovič på Umeå universitet

Besöket inleddes på Umeå universitet och seminariet ”Energising Europe” där Šefčovič höll ett anförande om utmaningarna inom energiområdet, framstegen som hittills gjorts inom Energiunionen, och om de nya åtgärdsförslag inom vinterpaketet som presenterades 30 november 2016, samt medverkade i en Q&A-session med studenter från Handelshögskolan och Statsvetenskapliga institutionen. Seminariet livesändes av EU-kommissionen. Vice ordförande intervjuades av studenter vid journalisthögskolan och mötte pressen.

Hans Lindberg (S), ordförande kommunstyrelsen, Umeå kommun, värd vid besöket av vice ordförande i EU-kommissionen Maroš Šefčovič, gav en inledande presentation om energisatsningar i Umeå kommun. Dessa omfattar innovationer i elbussar bl a Hybricon Umeås ultrasnabbladdade elektriska bussar som besöksdelegationen färdades i under studiebesök till Hållbara Ålidhem för visning av satsningar på byggnader med låg energiförbrukning. Hans Lindberg berättade även om det strategiska arbetet med Green Umeå.

umeåbesök1

 Hans Lindberg (S), ordförande kommunstyrelsen, Umeå kommun, är värd vid besöket av vice ordförande i EU-kommissionen Maroš Šefčovič, kommissionär med ansvar för Energiunionen, i Umeå

Maroš Šefčovič ansvarar likaså för initiativet Europas Smart City. Umeå är från 2017 en så kallad Smart City Lighthouse tillsammans med Rotterdam och Glasgow i projektet RUGGEDISED. Vice ordförande var intresserad av att höra mer om Umeås arbete med innovationerna som Smart City Lighthouse står för. Inom ramen för detta internationella partnerskap testas de närmaste åren flera av Umeås innovativa och högteknologiska lösningar i universitetsområdet i samverkan med organisationer och näringsliv.

Vid sessionen om hållbar produktion av elektricitet och dess betydelse för smart specialisering i Västerbotten lyfte Hans Kreisel, vd Skellefteå kraft, fram Node Pole-satsningen som ett viktigt exempel på hållbar utveckling i energiområdet. Node Poles kärnverksamhet är att attrahera etablering av energiintensiv industri i Norra Sverige. Det bemöttes med stort intresse av Šefčovič. Besöket avrundades på Konstnärligt campus och en session om bioekonomi. Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU berättade om skogsbruket och skogen i norra Sverige och dess betydelse för förnybar energi, tillväxten av nya och hållbara produkter och marknader samt för att bekämpa klimatförändringen. Linnéa Therese Dimitriou, kreativ direktör på Sliperiet presenterade +Project ett pågående interdisciplinärt utvecklingsprojekt om innovationer och regionala kluster inom digital tillverkning, hållbart trä byggande samt 3D teknik.

- Fortsätt ert arbete som idag. Arbetet för hållbar utveckling i Västerbotten är väldigt imponerade. En av länets utmaningar är att utveckla hållbar transport, men jag är säker på att utmaningen kommer lösas på ett hållbart sätt, kommenterade Maros Šefčovič.

Under besöket betonade Region Västerbotten särskilt vikten av följande:

-Norra Sveriges skogsresurs kan, genom ett hållbart och aktivt skogsbruk, bidra med både bioenergi och med att ersätta många av de produkter som idag kommer från fossila källor.

-Norra Sverige producerar mer el än vi förbrukar. Vi kan öka exporten, men då krävs satsningar på infrastrukturen för kraftöverföring. Den goda tillgången på förnybar energi ger också norra Sverige goda förutsättningar att förlägga ytterligare verksamhet här.

-En stabil energipolitik är förutsättningen för att nödvändiga investeringar kommer till stånd, i såväl norra Sverige som i andra delar av Europa. Energiunionen bör arbeta långsiktigt och använda ekonomiska medel och andra medel till att påskynda utvecklingen och stimulera en ökning av andelen förnybar energi och en minskning av andelen fossil energi som används idag.

-För norra Sverige är det nödvändigt att EU:s fonder och program möjliggör demonstrationsmiljöer, pilotprojekt och experiment inom miljöteknik och får regionen att fungera som en testarena. 

tomas mörtsell

EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič och Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Region Västerbotten

Både den lokala och den regionala nivån har en viktig roll i skapandet av ett tryggt och klimatneutralt energisystem inom Europa, men även kunskap om att de lokala och regionala förhållandena måste tas till vara. En särskild betoning på att vikten av åtgärder och prioriteringar ska vara meningsfulla, inte bara för tätbefolkade och urbana områden. EU:s arbete med att utveckla energisystemen måste vara relevant även för välutvecklade och glesa områden som norra Sverige.

- Västerbotten ligger absolut i framkant i Europa när det gäller satsningar på förnyelsebar energi, vilket också bekräftas av EU-kommissionens intresse och dagens besök av vice ordförande, säger Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Region Västerbotten. 

Šefčovič besökte Stockholm

Den 30 mars besökte Šefčovič Stockholm där han mötte pressen efter ett studiebesök på det nya biokraftvärmeverket i Värtahamnen i Stockholm. Han berömde Sveriges låga utsläppsnivåer och höga andel förnybar energi. Ytterligare en anledning till att EU-kommissionens vice ordförande ser Sverige som ett föregångsland är vårt utbyte av el med de nordiska grannländerna. Under besöket träffade Šefčovič den svenska energiministern Ibrahim Baylan samt representanter för Haga initiativet, ett nätverk av företag som arbetar med att reducera sina klimatutsläpp med 40 procent till 2020. Syftet med besöket var att diskutera genomförandet av ramverket för energi och kilmatfrågor inom EU:s 2030 strategi, Energiunionen och EU- kommissionens paket för ren energi för alla européer från november förra året. 

Om Energiunionen

Energiunionen

Energiunionen lanserades i början av 2015 som ett av EU-kommissionens viktigaste uppdrag. Energiunionen är EU-kommissionens handlingsplan för EU:s energipolitik till 2030. Dess huvudsyften är att få ned de höga energipriserna i EU, säkra energiförsörjningen och minska klimatpåverkan. Bland annat föreslås ett bindande mål på 30 procents energieffektivisering till 2030, med hjälp av nationella planer för varje land. Från 2021 ska effektiviseringen öka med 1,5 procent om året. Åtgärdspaketet för en energiunion består av tre meddelanden:

  • En ramstrategi för energiunionen – med uppgifter om energiunionens mål och de konkreta åtgärder som ska vidtas för att nå dessa.
  • Ett meddelande om EU:s vision för det nya globala klimatavtalet som ingicks i Paris i december 2015.
  • Ett meddelande om de åtgärder som behövs för att sammanlänkningsnivån i fråga om el ska uppgå till minst 10 % 2020.

 

Vinterpaketet ”Ren energi för alla”

I november 2016 presenterade EU-kommissionen ett av sina största lagstiftningsförslag någonsin genom Vinterpaketet "Ren Energi för alla", en del av energiunionen. Paketet består av åtta skarpa lagstiftningsförslag på energi- och klimatområdena. EU har satt upp ambitiösa energi- och klimatmål om att skära ner koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030 och att hålla globala temperaturökningen under 2 grader i enlighet med Parisavtalet COP21. Vinterpaketet syftar till att bidra till COP21 genom att öka energieffektiviseringen, investera i förnybart och fasa ut statsstöd till fossila bränslen. År 2030 föreslår EU-kommissionen att hälften av EU:s energiproduktion ska komma från förnybara källor. Genom investeringar på närmare 117 miljarder euro per år fram till 2021 räknar EU-kommissionen med 900.000 nya arbetstillfällen och en ökning av medlemsländernas BNP med närmare 1%. Lagstiftningsförslagen inom vinterpaketet omfattar energieffektivitet, förnybar energi, elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning. Dessutom föreslår EU-kommissionen ett nytt sätt att göra framsteg med ekodesign, och en strategi för ansluten och automatiserad rörlighet. Förslagen ska nu behandlas av EU-parlamentet och medlemsländerna. Med detta paket har nästan alla förslag i det som ska bli energiunionen presenterats. 

North Sweden European Office arbete

North Sweden European Office förde i ett tidigt skede dialog med EU-kommissionen för planering av vice ordförandes besök i Umeå. North Sweden samordnade besöksprogrammet tillsammans med EU-kommissionen, Umeå kommun och Region Västerbotten. Programmet utformades likaså enligt önskemål från EU-kommissionens vice ordförandes sida.

- Besöket av EU-kommissionens vice ordförande Maros Šefčovič i vår region är oerhört betydelsefullt för vårt långsiktiga arbete med EU-kommissionen inom områdena klimat, energi och bioekonomi. Inte minst vad gäller att påtala vikten av Norra Sveriges skogliga råvara som resurs för utveckling av bioekonomin i EU och för att säkerställa att skoglig biomassa är en del av EU:s omställning till en icke-fossilberoende ekonomi, tillsammans med innovationer inom andra gröna bränslen och vindkraft, och inbegripen i EU:s Energiunion, samt att synliggöra och inkludera regionala klusters arbete och som exempel för Europas klimatomställning med stöd från EU, säger Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office, som deltog på vice ordförande Šefčovičs besök i Umeå. 

De beslut som tas inom EU har stor inverkan på regionens verksamheter. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolknings- och klimatmässigt som måste tas hänsyn till vid utformandet av lagstiftning. Därför är det viktigt att vara med och påverka utveckling av EU-politiken.

Läs hela programbesöket (PDF) 

Läs mer om Energiunionen här

Läs EU-kommissionens rapport om Energiunionen för 2016/2017

/Mona Mansour och Sanna Schumacher

12 Apr 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information