Europaforum Norra Sverige: gemensamma positioner på EU-nivå

Den tjugotredje upplagan av Europaforum Norra Sverige (EFNS) har avslutats med att Jämtland-Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland antagit två gemensamma politiska positionsdokument om fördelarna med en europeisk sammanhållningspolitik och att EU-finansiering till transportvägar måste sträcka sig till norra Sverige.

-Vi har antagit två politiska positioner för lyfta norra Sveriges intressen i EU, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten och ordförande för EFNS. Vi visar på en stor styrka genom att enas över parti- och länsgränserna om gemensamma politiska ställningstaganden. Positionen om arbetet för ett sammanlänkat Europa är vårt sätt att uppmärksamma EU om att de viktiga transportkorridorerna inte får stanna vid Stockholm.

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Vid de tillfällen då EFNS arrangeras antas ett antal positioner för att de fyra nordligaste länen ska enas om gemensamma målsättningar och linjer i EU-politiken. Under den 23:e konferensen som hållits i Skellefteå har forumet enats om två gemensamma positioner. Närmare 220 politiker och tjänstemän från de fyra nordligaste länen deltog vid forumet och vid antagandet av positionerna.

 

De antagna positionerna: 

Europaforum Norra Sverige belyser långsiktiga effekter och mervärden av EU:s sammanhållningspolitik.
Positionen vill påvisa sammanhållningspolitikens betydelse för utvecklingen i norra Sverige och hur det skapar europeiska mervärden. Arbetet med EU:s fonder har i stor utsträckning varit helt avgörande för regional tillväxt och ökad sysselsättning.  

Positionen lyfter detta genom att beskriva hur regionerna gått från bidragspolitik till investeringspolitik, hur det nationella och regionala samarbetet har ökat, hur bredbandsutbyggnaden tilltagit, bioekonomin stärkts, att innovationssystemet stärkts, besöksnäringen utvecklats och hur resurser gått till satsningar på transportinfrastruktur.

Avsikten med positionen är att politiken visar på vilken betydelse EU:s regionalopolitiska stöd har för norra Sveriges utveckling och den kommer under våren att också följas upp med en rapport som fördjupar de exempel som tas upp.

Läs hela positionen med konkreta förslag här.

Halvtidsutvärdering Connecting Europe Facility (CEF)
I slutet av 2016 startade en halvtidsutvärdering av Connecting Europe Facility (CEF), EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa. För Europaforum Norra Sverige är det viktigt att påverka de kartbilder som är förutsättning för att ta del av fondens medel. Europaforum Norra Sverige framför i positionspappret vikten av att TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet Scan-Med förlängs längst Norrlandskusten och vidare över Malmbanan till norska gränsen och österut över Haparandabanan till finska gränsen. EFNS vill därför etablera konceptet ”The Arctic Triangle” som en förlängning av transportkorridoren Scan-Med och jämställa ”The Arctic Triangle” med andra prioriterade satsningar. 

 EFNS anser att konceptet Arctic Triangle skulle befästa EU:s engagemang och roll som en viktig aktör i utvecklingen av den arktiska regionen. Förlängningen av Scan-Med-korridoren till norra Sverige och Norge samt North Sea Baltic-korridoren i norra Finland, är också viktiga för att stärka sammanhållning och tillväxt i regionen samt stärka relevansen av EU på lokal och regional nivå.

Läs hela positionen med konkreta förslag här.

Läs North Swedens nyhet om positionen här

De antagna positionerna kommer nu kommuniceras och drivas mot regering, departement, EU-parlamentariker, EU-kommissionen och berörda instanser på EU-nivå.


/Martha Bahta 

01 Mar 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information