Ewrc ehälsa 2017

Region Norrbotten fanns på plats i Bryssel 10 oktober under veckan för regioner och städer (EWRC) för att prata om deras erfarenheter på eventet med temat ” Meeting the challenge of ageing”. Region Norrbotten, tillsammans med andra europeiska regionerna Baskien och Olomouc som alla är involverade i det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP AHA) berättade om deras deltagande i projektet SCIROCCO där man arbetat med ett digitalt utvärderingsverktyg för integrerad vård.  


171018 Lisa EWRC 2
Lisa Lundgren, Projektledare/projektkoordinator berättade om Region Norrbottens arbete med inkluderande hälsa. 

Hälso- och sjukvården i EU står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, svag befolkningsutveckling och nya tekniska möjligheter. Dessa förutsättningar kräver att regioner i Europa gör både nya investeringar och förändrar arbetssätten för att klara välfärden i framtiden. Hur förberedda är vi inför kommande förändringar? Hur ska vi finansiera vår välfärd?

SCIROCCO är en gemensam europeisk satsning som tillsammans använder en gemensam modell för vårdlösningar mellan regioner. Modellen sätter hälso-och sjukvården i ett sammanhang som gör det möjligt att avgöra regionens förutsättningar och behov inför kommande förändringar.

Ett viktigt mål för det europeiska innovationspartnerskapet för ett aktivt och hälsosamt åldrande (EIP AHA) har varit utvecklingen av en gemensam modell för bedömning av samordnad vård och integrerade vårdlösningar, där Region Norrbotten är en aktiv partner. Lisa Lundgren, Projektledare/projektkoordinator, berättade om Region Norrbottens process och erfarenhet av SCIROCCO-verktyget som användbart för att utvärdera hälso- och sjukvård på systemnivå och orientera diskussionen.

-      Genom att använda verktyget rannsakar regionerna sig själva och blir på så sätt bättra förbereda för framtidens utmaningar. Den ökade kunskapen bidrar till att bygga beredskap och bidrar till att bygga motståndskraft i regioner.

Lisa fortsatte med att berätta om resultaten för Region Norrbotten, de visade bl.a. på ett att Norrbotten är bra på att mäta vad de gör men mindre bra på att mäta den långvariga effekten av olika insatser inom integrerad vård.

-      Vi behöver en mer analytisk utvärdering av långvariga effekterna av insatserna, berättade Lisa Lundgren.

Region Norrbotten är i processen att de nu håller på att analysera resultaten från mognadsmodellen för att kunna veta vad som måste göras på den strategiska nivån, lokala nivån och politiska nivån.

Scirocco-Maturity-Model-v3
Maturity Model for integrated care - en modell för bedömning av mognadsgrad av integrerad vård

Projektets syfte är att verktyget ska användas som ett självbedömningsverktyg som bidrar till att förstå miljön där god praxis har uppstått genom att identifiera styrkor och svagheter, samt underlätta för satsningar och kunskapsöverföring av god praxis inom integrerad vård i europeiska regioner. Verktyget inbjuder flera olika aktörer som jobbar med hälsa och vårdfrågor och stimulerar diskussioner och delat lärande som ger innovativa vårdlösningar för att möta framtida krav inom området.

Projektets syfte är att hitta nya arbetssätt för att optimera hållbara och effektiva vårdsystem i linje med EU-kommissionens prioriteringar inom sysselsättning, tillväxt och investeringar samt digital omvandling av hälsa och omsorg.

Huvudbudskapet i Scirocco-evenemanget 10 oktober:

  • Att sätta medborgarna i centrum för integrerad vård kan låsa upp potentialen för innovation och bygga de europeiska regionernas kapacitet att ta itu med utmaningen att åldras.
  • Genomförande och uppskalning av integrerade vårdlösningar kräver förståelse och beredskap hos regioner.
  • Bedömningen av beredskapen/mognaden för integrerad vård och dess lösningar bidrar till mer kunniga och väl förberedda regioner och städer.

Vad är EIP AHA?

EIP AHA är ett partnerskap som frivilligt samlar regioner, industrier, forskningsinstitut, och slutanvändarorganisationer som är engagerade i att förbättra europeiska medborgarnas livskvalité och hälsa.  Läs mer om Norrbottens EU-pris inom aktivt och hälsosamt åldrande.

Läs mer om Scirocco på deras hemsida

/Martha Bahta

18 Okt 2017 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information