NSPA besökte DG REGIO och EU-kommissionen

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), hade möte med vice generaldirektören, Normunds Popens på EU-kommissionens regionala enhet, DG Regio, om överlämnande av positioner antagna vid förra veckans NSPA forum samt Europaforum Norra Sverige och en öppenhjärtlig dialog om framtidens regionalpolitik för EU, med bland andra Anders Josefsson, Norrbotten, och John Kostet, Västerbotten samt Mikael Janson, North Sweden.

Möte med Generaldirektoraret för Regional Utveckling

Popens talade uppskattande om gränsöverskridande samarbeten likt det som finns inom NSPA-nätverket och påpekade att det inte endast handlar om kapital och olika EU-program utan också gränsöverskridande hinder som kräver gränsöverskridande lösningar. Det mest effektiva sättet att skapa sådana lösningar är genom territoriella samarbeten och dessa samarbeten skapas genom EU:s sammanhållningspolitik. För att bygga en stark röst i EU krävs samverkan och i och med de olika finansieringsprogrammen finns incitament att påverka var dessa resurser hamnar.

171115 popens

I diskussionen kunde Popens berätta om allt som nu är uppe för diskussion inför kommande programperiod och den långtidsbudget för EU som skall presenteras av EU-kommissionen i maj. Han påpekade NSPA:s goda arbete med att medverka i och skicka med relevanta budskap till den diskussionen i EU men också på hemmaplan och påminde om det positiva seminarium som anordnades vid lanseringen av OECD:s studie över NSPA, som i sig är ett bevis på den unika samverkan som finns över gränserna i norra Europa. Det finns fortfarande stora frågetecken runt framtidens regionalpolitik, men enligt Popens finns ändå en stor samsyn idag om betydelsen av den för tillväxt och innovation runtom i Europa och hur regionerna i NSPA med sina utmaningar visat på det genom bland annat OECD-studien.  Han pekade avslutningsvis på vikten av att nationellt och till andra i EU påtala detta.

Med på mötet fanns även företrädare från de svenska och finska regionalfondsenheterna inom DG Regio.

Möte med kabinettet för EU:s tillväxtkommissionär

Under eftermiddagen väntade en fortsatt dialog med EU-kommissionen i Bryssel. Nu hos tillväxtkommissionären Jyrki Katainens kabinett i huvudsätet Berlaymont. Florentine Hopmeier på kabinetten med ansvar för regionalpolitikfrågorna samt fonden för strategiska investeringar, den så kallade Junckerfonden, tog emot och gav sina och kommissionären Katainens tankar runt sammanhållningspolitikens betydelse för investeringar i EU:s alla regioner.

171115 tillväxtkabinett

Utifrån det fördes en dialog, utifrån frågor från styrgruppsföreträdarna från NSPA, om de förslag om en Arktisk investeringsfond som väckts på det arktiska EU-högnivåmötet i Oulu i juni med fokus på investeringar för NSPA-regionernas del och hur det kan koppla till fortsatt regionalfondsstöd till regionerna. Hopmeier lyfte särskilt fram NSPA:s samverkan som det bästa exemplet i EU på att med gemensamma specifika utmaningar på regional nivå över gränserna skapa samlad kraft som också ett gemensamt investeringsområde för EU att medverka till. Det viktiga är dock att hitta de konkreta projekt och objekt som kan växlas upp med EU:s och andras olika finansieringslösningar.

Olika låneinstrument för att växla upp EU:s investeringar är här för att stanna, men det fanns en samsyn om vikten av att slå vakt om regionalfondernas betydelse för satsningar på tillväxt och innovation i Europas alla regioner inför utformningen av nästa programperiod post-2020, även om mycket ännu är oklart och det finns mer för regionerna i NSPA att göra för att dra nytta av olika nya finansieringslösningar.

Läs om OECD-studien för NSPA regionerna här.

/Mikael Janson & Lovisa Jonsson

15 Nov 2017 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information