NSPA och DG Agri diskuterar framtidens samarbete

Den 11 maj mötte NSPA-nätverk, i vilket Norrbotten och Västerbotten ingår, EU-kommissionens landsbygdsenhet för att informera om OECD-studien över NSPA och diskutera dess policy rekommendationer. Deltagarna samtalade bland annat om utmaningarna kring regionens utveckling samt om framtidens samarbete med EU-kommissionen.

 18403971_10155210910163363_228585514501396850_o 

Diskussion med DG Agris landsbygdsprogramansvarig

EU-kontoren för NSPA, Northern Sparsely Populated Areas, mötte Michael Mackenzie, ekonomisk analytiker på EU-kommissionens landsbygdsenhet inom generaldirektoratet för jordbruk, DG Agri, som arbetar med utformningen av framtiden landsbygdsutvecklingsprogram för EU.

Syftet med mötet var att informera EU-kommissionen om studien som OECD genomförde över NSPA och dess rekommendationer för regionerna. Det finns många delar i studien kring utveckling av de glesbefolkade områdena med stöd också från EU:s Landsbygdsutvecklingsfond, som är av intresse för DG Agri och dess arbete med kommande fonder och program. Michael Mackenzie, som arbetar med dessa delar av EU:s omfattande jordbrukspolitik, engagerade sig i en givande diskussion.

Mötet inleddes med Michael Mackenzies presentation om arbetet som EU-kommissionen utför för tillfället inom ramen för jordbruk och landsbygdsutveckling. Två av de huvudområden som DG Agri arbetar intensivt på är modernisering och förenkling av EU:s jordbrukspolitik. Han berättade om vad som är på gång på landsbygdsenheten just nu, där till exempel kvalitetsutredning, problemundersökning samt verktygsutvärdering av nuvarande fonder och program ingår.

Därefter tog NSPA ordet och beskrev regionens egenheter, som gör den unik men också försvårar dess ekonomiska utveckling. Diskussionen centrerades på OECD-rapporten, som utformar NSPA:s största utmaningar och ger policyrekommendationer för att kunna överkomma svårigheter och förbättra regionens näringslivsmiljö. NSPA påvisade varför just denna OECD:s ”Territorial Review” är så unik – tack vare dess så kallade ”place-based” approach (när rekommendationerna ges utifrån regionens speciella behov och förutsättningar) samt dess landsbygd.

OECD levererar nya landsbygdsperspektiv

Mikael Janson, som företrädde North Sweden gjorde en genomgång av studien och poängterade att diskussionen från OECD:s sida har flyttats från ett ”städer och alla andra-synsätt” till en mer inkluderande regional överblick, som tar hänsyn till också de avlägsna landsbygdsområdena. NSPA markerade överlag att OECD definierade våra regioner som viktiga på grund av en mängd av olika anledningar, som till exempel ekonomiska möjligheter, råa naturresurser och det Arktiska perspektivet. NSPA angav att särskild tonvikt läggs på implementering av OECD:s policy rekommendationer.

Samtidigt noterades att det finns vissa utmaningar som försvårar det pågående arbetet. En av dem är brist på verktyg för att kunna bedöma förändringarna i vissa sektorer, som till exempel i transportinfrastuktur. EU-kommissionen bekräftade att denna fråga är av stor vikt och att DG Agri står inför likadana utmaningar när det gäller kvalitetsutvärdering. När det gäller transportsystemer eller socialt kapital, är det ytterst viktigt att hitta de rätta verktygen som behövs för att kunna analysera ändringar och konsekvenser och dra objektiva slutsatser, sa Michael Mackenzie.

NSPA och EU-kommissionen var överens om att det inte finns något ”one-size fits all”, utan att det är oerhört viktigt för de nordligaste europeiska regionerna att främja varje regions ”smart specialisering”, för att stödja och utveckla dess nisch. För Europeiska Unionens landsbygdspolitik är det viktigare att skapa en plattform för att rama in regionens utmaningar och hitta den bästa lösning, som passar just denna region, än att ge generella rekommendationer till alla medlemsländer på EU-nivå.

Konkreta frågor från EU-kommissionen till NSPA

Under den andra delen av möte ägnade Michael Mackenzie tid åt att lyfta fram region-specifika ämne för att kunna definiera inriktning för vidare samarbete. Bland annat ställdes de följande frågorna:

  • Vilken andel av de mest glesbefolkade områdena känner sig uteslutna från de stora städerna?

NSPA nämnde att förutom den fysiska uteslutningen, som föranleddes av bristen på utvecklat transportsystem, kan digital uppkoppling också vara ett problem. Samtidigt som det pågår en debatt i EU-kommissionen kring utvecklingen av det nya 5G systemet, finns det fortfarande många delar av regioner i norra Europa som saknar snabbt bredband. NSPA bekräftade att EU måste ta itu med denna utmaning, eftersom förstärkning av mobila och satellit- kopplingar beräknas leda till en förbättring av medborgarnas liv samt till deras inkludering i den Europeiska marknaden i större grad. För ”de sista kilometerna” av bredbands koppling spelar Landsbygdsutvecklingsfonden en avgörande roll i NSPA-regionerna.

  • Hur ser situationen med ungdomar ut i våra regioner? Kan vi påstå att vi upplever en tendens för ”ungdomars flykt” ur regionerna?

Statistik visar på att det finns en tendens bland ungdomarna att flytta ifrån regionen och enligt NSPA ligger orsaken i bristen på lämpliga jobb för dem. Den största andelen av dem som flyttar är tjejer, som ansöker till utbildningsprogram i andra delar av Sverige. Således, att skapa en starkare och mer diversifierad arbetsmarknad borde vara en av de största prioriteterna.

  • Hur ser samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn ut i NSPA-regionerna? Blir stora privata företag engagerade i kommunernas socioekonomiska utmaningar?

NSPA påstod att det finns vissa exempel på ett offentligt-privat samarbete, oftast mellan kommunerna och stora statliga bolag med ansvar för naturresurser samt traditionella stora industrier. Men samtidigt så underströk NSPA att det är ytterst viktigt att främja och förstärka ett sådant samarbete för att förbättra de socioekonomiska levnadsvillkoren. Speciellt då globala aktörer i allt högre grad investerar i regionerna för att få tillgång till naturresurser, vilket måste balanseras i ett samarbete med lokalsamhället för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling.

  • Har vi använt oss av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg? Hur skulle vi kunna bedöma dess effektivitet?

NSPA noterade att vissa regioner har försökt att använda sig av ett så kallat ”Leader”-verktyg (en lokal utvecklingsmetod där de lokala aktörerna själva formar sitt utvecklingsarbete, som främjas av EU-kommissionen). Dock noterades det att det ofta finns en brist på kompetens, färdigheter samt kapacitet i de nordligaste europeiska regionerna för att genomföra sådana projekt. Michael Mackenzie gjorde anteckningar utifrån de kommentarerna för att ta det vidare till DG Agri. 

Gemensamma utmaningar för fortsatt utbyte

Avlutningsvis hittade alla partner en gemensam utmaning. Finansieringsmedel som tilldelas för olika projekt kompletterar ofta varandra, men olika ansöknings- och implementeringsregler komplicerar genomföranden av projekten. Michael Mackenzie nämnde att EU-kommissionen är medveten om problemet och arbetar hårt med att lösa det.

Sammanfattningsvis, var mötet fruktbart och produktivt med en givande diskussion och förutsättningar för en fortsatt dialog. Det är just nu som EU-kommissionen sitter och förbereder sina framtida fonder och program.

Läs mer om OECD-studien här.

/Maria Sandberg

31 Maj 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information