Ny ungdomsstrategi inom EU planeras för 2019

I maj ordnade EU-kommissionen en konferens med olika workshops där en ny EU strategi för de unga diskuterades. Där deltog många ungdomar, EU representanter från olika organ och andra samhällsaktörer i diskussionerna och man enades om att ungdomsstrategin borde tas i beaktning på flera nivåer och inom olika områden. Nu kan du ta del av rapporten från EU-konferensen.

Den nuvarande ungdomsstrategin upphör 2018 och därför har det varit viktigt att diskutera hur den nya ska se ut som ska gälla från 2019. Unga i EU har haft möjlighet att yttra sig och de vill se mera engagemang från politiker i frågor som gäller bland annat arbetsmarknaden, utbildning samt mänskliga rättigheter. Det var tydligt att unga tyckte att möjligheterna till påverkan i EU borde lyftas fram.

Behov av bättre koppling mellan Erasmus och EU:s ungdomsstrategi

Problem som upptäcktes i konferensen i hur det ser ut idag var bland annat att Erasmus+ och EU Youth Strategy inte var i linje med varandra gällande tidsramar men också prioriteringar. Bristande samordning av de finansiella medlen på de olika nivåerna ansågs också i behov av förbättring och ansågs även nödvändig för att kunna implementera ungdomsstrategin. Metoder för att lösa dessa problem ansågs vara bättre sammankoppling mellan och gemensamma mål för Erasmus+ och ungdomsstrategin, ökad finansiering och tydliggörande av strategin i de relevanta finansieringsprogram och projekt EU erbjuder samt möjligheten att koppla ihop dessa alternativ.

EU:s nya ungdomsstrategi post 2018

Under konferensen kom man fram till att det är viktigt att olika nivåer och olika aktörer ska vara med och engagera sig. Konferensen bygger en bra grund för framtiden och trots att EU inte har beslutsbefogenhet inom området är det bra att EU har en gemensam ungdomsstrategi. Ministerrådet och EU-parlamentet kommer diskutera strategin innan man planerar att publicera den 2018. Den nya ungdomsstrategin kommer att gälla från och med 2019 och framåt.

Intresserad att veta mera? Här kan du läsa hela rapporten från konferensen.

/Sofia Baumgartner

 

18 Sep 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information