Övre Norrland får 168 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har under sitt fjärde prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020 prioriterat 18 projekt. Projekten som tillsammans får cirka 168 miljoner kronor i EU-stöd. Det är 14 projekt inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och 4 projekt inom den Europeiska socialfonden (ESF). Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län och under programperioden 2014-2020 beräknas EU-stödet till två miljarder kronor.

160118ÖvreNorrlandEUstöd

Många intressanta projekt på gång som är viktiga för utvecklingen i Övre Norrland
Inom ERUF kommer medlen framförallt gå till 14 projekt som bland annat stärker forskning och innovation samt små- och medelstora företags konkurrenskraft. Inom ESF kommer medlen framförallt gå till fyra projekt som bidrar till att kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden ska komma närmre arbetsmarknaden men även utbildning.

Erik Bergkvist (S), Region Västerbottens regionråd, tycker det är mycket intressanta projekt som är på gång i Övre Norrland. Han lyfter bland annat ett projekt, Digitala servicecenter Västerbotten, som kommer bygga och testa strukturer för hur kommuner långsiktigt kan arbeta för ökad digital delaktighet och kompetens för invånarna.

Andra projekt som kommer få ta del av medel är till exempel:

- Projektet Lärande rekrytering i Piteå med syftet att stärka kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden samt stärka kommunala avdelningars kompetensförsörjning och konkurrenskraft.
- Projektet ECOFAST, energieffektivisering i fastigheter som är ett samverkansprojekt mellan tre företag som ska bedrivas i Vilhelmina och Storumans kommuner.
- Science City Skellefteås projekt Innovation Game där Arctic Game Lab arbetar för att etablera en spelutvecklingsindustri i norra Norrland.
- Piteå Science Parks projekt Composites Innovation Cluster där målet är att skapa innovationsmiljö som ska leda till tillväxt och utveckling hos företag samt att utveckling inom kompositindustrin ska leda till tillväxt även i andra industrier.
- Älvsbyns kommuns projekt Lika bra med CELLER-i som syftar till att genomföra repeterbara och rättvisande räckviddstester för att öka kunskapen om elektromobilitet och öka andelen laddbara bilar i regionen. Satsningen inkluderar kommunerna Älvsbyn, Piteå, Luleå och Boden samt aktörer kopplade till testnäringen.

”De europeiska strukturfonderna är viktiga för utvecklingen i Övre Norrland, och de bidrar till regionens tillväxt och attraktivitet. Projekten kommer att leda till fler företag och tillväxt i befintliga företag. Projekten kommer dessutom att bidra till kompetens- och arbetskraftsförsörjningen i Norrbotten och Västerbotten”, säger Sven-Erik Österberg, ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland.

 

Vad är Strukturfondspartnerskapet?
Det finns 8 strukturfondspartnerskap i Sverige och Övre Norrlands Strukturfondspartnerskap representerar Norrbotten och Västerbottens län. De har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till regionalfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets ledamöter består av representanter från både offentlig sektor, privat sektor och akademien; Arbetsförmedlingen Norra Norrland, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), TCO-rådet Norrbotten, LO-distriktet Norra Sverige, Handikappförbunden (HSO), Norrbottens kommuner, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten (f.d. Norrbottens läns landsting), Luleå tekniska universitet (LTU), Företagarna Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Västerbottens län och Sametinget.

Tillväxtverket och ESF-rådet är förvaltande myndigheter och fattar de formella besluten i enlighet med Strukturfondspartnerskapens prioriteringar.

Vad ska ERUF:s och ESF:s insatser i Övre Norrland gå till?
ERUF:s insatser ska:

- Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
- Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (ITK)
- Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
- Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
- Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

ESF:s insatser ska:

- Stimulera kompetensutveckling som stärker individens ställning på arbetsmarknaden
- Förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv
- Öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
- Underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

 

Läs mer om Strukturfondspartnerskapets tidigare prioriteringar under perioden 2014-2020 här.

Läs mer om ERUF i Övre Norrland i North Swedens tidigare inlägg här.

/Anna Lundgren

18 Jan 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information