Övre Norrland visar på framsteg i regional konkurrenskraft 2016

Den 27 februari offentliggjorde EU-kommissionen den tredje upplagan av indexet för regional konkurrenskraft för samtliga EU-regioner. Totalt sett rankas Sverige högt i konkurrenskraft med Stockholmsregionen i topp, som rankas som fjärde region i EU.  Övre Norrland, Norrbotten och Västerbotten, fortsätter att göra framsteg sedan 2010 då regionen blev rankad som 118, 2013 nåddes plats 102 och nu ligger Övre Norrland rankad som 82:a bland de 263 regionerna som omfattas av rapporten för 2016.

Enligt EU-kommissionen, visar regional konkurrenskraft på en regions förmåga att erbjuda företag och invånare en attraktiv och hållbar miljö att bo och arbeta i. För att kunna beräkna, förstå och förbättra territoriell konkurrenskraft skapade EU-kommissionen konkurrenskraftsindexet RCI (Regional Competitiveness Index), som lyfter fram styrkor och svagheter i EU:s regioner. Det bygges på en rad faktorer om allt från transporter till utbildningsnivå. Indexet har funnits sedan 2010 och regionerna kan använda det för att övervaka och bedöma sin utveckling över tid och jämfört med andra regioner.  

P033760000102-304218

Indexet är ett värdefullt verktyg för bättre beslutsfattande, säger Corina Creţu, kommissionär med ansvar för regionalpolitik. Det stärker kommissionens insatser för att stödja strukturreformer och öka EU-regionernas innovationskapacitet med hjälp av sammanhållningspolitiska investeringar. Varje region är unik, och därför anpassar vi vårt stöd för att stärka regionerna och hjälpa dem att utnyttja styrkor och tillgångar, i synnerhet med våra regionala strategier för smart specialisering.

Nyheten i 2016 år upplaga är det interaktiva webbverktyget. Det kan användas för en fördjupad och en mer detaljerad analys och för att jämföra regionens indikatorer med andra EU-regioner eller med EU:s statistik i genomsnitt. Användarna kan nu lättare se hur deras region placerar sig när det gäller innovation, institutioner, hälsa eller humankapital. Verktyget hjälper även regionerna att åskådligt identifiera investeringsprioriteringar när de utformar sina utvecklingsstrategier. 

Sverige - bättre än i genomsnittet i EU
Enligt indexet för regional konkurrenskraft 2016, är det Stockholmsregionen i Sverige som har störst konkurrenskraft och regionen ligger på fjärde plats på rankinglistan, efter London, nederländska Utrecht och den brittiska regionen Berkshire, Buckinghamshire och Oxfordshire.

Totalt sett ligger samtliga svenska regioner utom Norra Mellansverige på topp 100. Svenska regioner räknas betydligt mer konkurrentkraftiga än EU i genomsnitt, enligt en rad faktorer, såsom innovation, hälsa, högre utbildning och makroekonomisk stabilitet. Däremot anses Sveriges framgång inom näringslivets mognadsnivå, marknadsstorlek, infrastruktur och grundutbildning vara mycket mer begränsad, samtidigt som dessa områden behöver mer ansenliga strukturreformer.

Övre Norrland klättrar uppåt
RCI demonstrerar tredje gången i rad att Övre Norrland fortsätter sin ständiga förbättring inom konkurrenskraft. Totalt sett blev Övre Norrland rankad som 82:a bland de 262 regioner som berördes i indexet 2016. Övre Norrlands konkurrenskraftsindex har nästan fördubblats sedan 2013 då regionen fick ett RCI-värde på 0,177 i jämförelse med nuvarande RCI-värde 0,34. Totalt sett sammanfaller Övre Norrlands och Sveriges svårigheter och styrkor. Regionen demonstrerar imponerande resultat inom hälsa, arbetsmarknadseffektivitet, makroekonomisk stabilitet och teknisk mognadsgrad, där Övre Norrland i den sistnämnda ligger över både Sveriges och EU:s genomsnitt. Fortfarande kvarstår utmaningar inom infrastruktur, marknadsstorlek samt näringslivets mognadsnivå. Det är de huvudfaktorer som begränsar Övre Norrlands konkurrenskraft mot andra regioner och därmed drar ned det sammanvägda RCI-indexet. Inom andra delar ligger däremot Övre Norrland i EU:s absoluta topp.  

index

Övre Norrland toppar EU:s sociala utvecklings- och innovations index
Förra året rankades Övre Norrland som etta bland 272 regioner i 28 EU:s medlemsländer i indexet för social utveckling inom kategorierna personliga rättigheter, miljö, möjligheter till universitetsutbildning, tolerans och inkludering, hälsa och välbefinnande samt bostäder. Läs mer om hur regionen toppade EU:s sociala utvecklingsindex här.

Samma år hamnade Västerbotten och Norrbotten i toppen bland det så kallade ”Innovation Leaders” i Europa, enligt innovationsindexet. I rapporten, som byggde på en jämförelse mellan 214 regioner i 22 länder, utmärktes norra Sverige av bland annat en hög andel välutbildade, export av högteknologiska produkter samt av innovationssamarbete mellan offentlig sektor och små och medelstora företag. Läs mer om hur Övre Norrland toprankades inom innovation i EU här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om regional konkurrenskraftsindex 2016 här.

Interaktiv web-verktyg för regional konkurrenskraftsindex 2016 hittar du här.

/Maria Sandberg

01 Mar 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information