Regionalt EU-handslag

Vid Europaforum Norra Sverige (EFNS) 22 februari har EU- och handelsminister Ann Linde ingått en överenskommelse med de fyra nordligaste länen om att deras arbetssätt genom EFNS blir nationell modell för regional samverkan i EU-frågor.


170301 handslagetaB
Det första regionala EU-handslaget i Skellefteå mellan EU- och handelsminister Ann Linde och EFNS:s ordförande Erik Bergkvist  

EFNS är först ut att ta ett regionalt ”EU-handslag” med regeringen för att öka samhällets delaktighet i EU-frågor. I EU-handslaget åtog sig Europaforum Norra Sverige bland annat att hjälpa kommuner och landsting som är intresserade av att skapa liknande samarbetsstrukturer. För att öka medborgarnas kunskap om EU-arbetet kommer EFNS även att sprida forumets ställningstaganden

Förra året presenterades den uppmärksammad utredningen ”EU på hemmaplan” om den svenska EU-kunskapen som slogs fast att det finns brister i kunskapen om EU i Sverige”. Utredningen visar även på brister när det gäller möjligheten till delaktighet för medborgare och civilsamhälle. För att råda bot på det lanserade EU- och handelsminister Ann Linde ett initiativ för att öka kunskapen och delaktigheten bland svenskarna.

– Jag är glad över att kunna genomföra det första regionala EU-handslaget med Europaforum Norra Sverige. Vi ska ta i hand på insatser för att öka kunskapen om EU och stärka möjligheten till delaktighet, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Det var under eftermiddagen i samband med att Ann Linde talade vid Europaforum Norra Sverige som handslaget togs mellan ministern och EFNS: s ordförande Erik Bergkvist. Erik Bergkvist berättade att Europaforum Norra Sverige har betytt mycket för de fyra nordligaste regionerna.

– Det är givetvis ett stort erkännande av EFNS som arbetssätt. De fyra nordligaste länen har jobbat med att påverka EU genom EFNS i sjutton år och för oss är det en självklarhet att det behövs regional samverkan för att norra Sverige ska växa. Vi vill genom handslaget inspirera fler kommuner och regioner i Sverige att driva sina frågor på EU-nivå. Att vi ingår det här EU-handslaget motiverar oss att göra mer, sade Erik Bergkvist

170301 handslaget

Vad innebär EU-handslaget?

Europaforum Norra Sverige välkomnar regeringens satsning på EU-sakråd och ökat samråd i viktiga EU-frågor, och avser genom de gemensamma politiska ställningstaganden bistå regeringen i framtagandet av svenska positioner i strategiskt viktiga frågor för de nordligaste länen.

Utifrån ett ökat intresse för de strukturer och processer som Europaforum Norra Sverige har skapat under de senaste 17 år åtar sig Europaforum Norra Sverige att tillgängliggöra och sprida information om arbetsmodellen till regionala och lokala aktörer runt om i landet som vill utöka och mobilisera sitt påverkansarbete i EU-frågor. Aktörer inom Europaforum Norra Sverige, på politisk- och tjänstemannanivå kan fungera som mentorer och bollplank för andra politiker och tjänstemän som är intresserade av att skapa liknande samarbetsstrukturer i sina regioner. Europaforum Norra Sverige delar utredningens bild av bristande kunskapsnivå om EU. Europaforum åtar sig därför att sprida information om och främja deltagande i SKL:s och SIEPS planerade utbildningsinsatser.

I ett led för att öka medborgarnas medvetenhet om kommunerna och regionernas EU-arbete kommer Europaforum Norra Sverige att verka för ökad spridning av Europaforums ställningstaganden via medlemmarnas och EFNS: egna sociala medie-kanaler.

Om Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige syfte är att samordna insatserna från norra Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap om och förankra EU-politiken hos lokala och regionala politiker.

Arbetet leds av tolv rapportörer, tre från varje län. Som stöd i sitt arbete har rapportörerna en tjänstemannagrupp med representanter från landsting, regionförbund, kommunförbund och regionkontoren North Sweden och Mid Sweden.

Årligen genomförs ett större forum där politiker och tjänstepersoner med koppling till EU-frågor samlas för att fördjupa sig i aktuella ämnen och anta gemensamma politiska positioner.

Läs mer om Europaforum Norra Sverige

Läs mer om handslaget på regeringens hemsida

/Martha Bahta

 

 

 

01 Mar 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information