Skydd för migrerade barn

De senaste två åren har ett ökande antal barn migrerat till EU, många av dem utan sina familjer, vilket har fått EU-kommissionen att ta fram en ny handlingsplan för hur dessa barn ska bli omhändertagna på bästa sätt.

EU-lagstiftningen och medlemsländernas lagstiftning omfattar en solid ram som skyddar barn, men den senaste tidens ökade migrationsflöden har pressat de nationella systemen och visat på luckor och brister. Därför lägger EU-kommissionen fram åtgärder för att stärka skyddet för alla barn som migrerar hit, i alla skeden av migrationsprocessen. Det är nödvändigt att se till att de barn som migrerar till EU snabbt identifieras vid ankomsten och får ett barnanpassat omhändertagande. Utbildad personal måste kunna bistå barnen under den tid som deras status fastställs och barnen måste får hållbara långsiktiga framtidsutsikter genom bättre tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård. Skyddet av barnen är en central prioritering i den europeiska migrationsagendan, och EU-kommissionen ger stöd till EU-ländernas insatser genom vägledning, operativt stöd och finansiering.

– Antalet barn som anländer till EU med eller utan sina familjer har ökat dramatiskt, Vi måste se till att barn som behöver stöd också får det. Och vi måste göra det nu. Det är vår moraliska plikt och vårt juridiska ansvar. Barnen bör vara vår högsta prioritering eftersom det är de som är mest sårbara, särskilt när de är ensamma. Därför lägger vi i dag fram ett antal konkreta åtgärder för att bättre skydda och stödja de barn som kommer till EU och för att värna deras intressen, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

EU-kommissionär Vĕra Jourová håller med, men tillägger;
– När vi talar om migrerande barn får vi aldrig glömma att de framför allt är just barn, man måste beakta deras intressen i alla faser av migrationsprocessen. Migrerande barn, särskilt de som är ensamkommande, bör så snabbt som möjligt få stöd av förmyndare eller fosterfamiljer. Integreringen av dessa barn i våra samhällen beror på hur snabbt de kan återvända till ett mer stabilt liv. Vi kommer att fortsätta att stödja EU-länderna för att ge barnen den barndom som de förtjänar. 

Förbättringarna för ensamkommande barn i punktform

Snabb identifiering och skydd vid ankomsten: En barnavårdsansvarig person bör finnas närvarande i ett tidigt skede av registreringsfasen och på alla mottagningsanläggningar där det finns barn, och särskilda tjänstemän med ansvar för barnskyddsfrågor bör utses vid varje hotspot. EU-länderna bör införa förfaranden för att systematiskt rapportera och utbyta information om alla försvunna barn.

Mottagningsvillkor som är barnanpassade: Varje barns behov måste bedömas snarast möjligt efter ankomsten, och alla barn måste få tillgång till rättsligt bistånd, hälso- och sjukvård, psykosocialt stöd och utbildning. Detta ska ske utan dröjsmål och oavsett deras status. För ensamkommande minderåriga bör det finnas möjlighet att få fosterfamilj eller familjebaserat omhändertagande.

Snabbt fastställande av status och effektivt förmyndarskap: Rollen för förmyndarna för ensamkommande minderåriga bör stärkas. EU-kommissionen kommer att inrätta ett europeiskt nätverk för förmyndare för att utbyta praxis. EASO kommer att uppdatera sin vägledning för att stödja genomförandet av tillförlitliga metoder för fastställande av ålder i alla EU-länder. Samordnade insatser bör också göras för att påskynda arbetet med att spåra familjemedlemmar och återförena familjer, inom eller utanför EU. I alla migrationsprocessens faser bör ärenden som involverar barn alltid prioriteras. Detta gäller även för omplaceringen av ensamkommande migranter från Grekland och Italien.

Hållbara lösningar och tidiga integrationsåtgärder: EU-kommissionen kommer att främja integreringen av barn genom finansiering och utbyte av praxis. EU-länderna uppmanas att intensifiera sina vidarebosättningsinsatser för barn med skyddsbehov och säkerställa att åtgärder vidtas för att spåra familjemedlemmar och säkra en återintegrering för de barn som ska sändas tillbaka.

Åtgärda grundorsakerna och skydda barn längs migrantrutterna utanför EU: EU har intensifierat sina samarbeten med partnerländer för att skydda migrerande barn inom partnerskapsramen för migration. Ytterligare insatser krävs för att stödja partnerländernas arbete för att stärka de nationella systemen för att skydda barn och förhindra trafficking. Man bör göra en snabb uppföljning av EU:s nyligen ändrade riktlinjer om främjande och skydd av barnets rättigheter, även när det gäller ursprungsländer och transitländer.

En beslutsam och samordnad uppföljning av huvudpunkterna måste göras på EU-nivå och på nationell, regional och lokal nivå, i samarbete med civilsamhället och internationella organisationer. EU-kommissionen kommer att övervaka denna process och regelbundet rapportera till rådet och Europaparlamentet.

Bakgrund

I samband med migrationskrisen under 2015 har antalet migrerande barn som anländer till Europa ökat avsevärt. År 2015 och 2016 var 30 procent av de asylsökande i EU barn.

Migrerande barn löper stor risk att utsättas för våld, trafficking och utnyttjande längs migrationsrutterna. De kan också försvinna eller tappa bort sina familjer. Därför måste de få ett särskilt skydd. Barn har rätt till skydd, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i EU-lagstiftningen, inklusive EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, och internationell lagstiftning om barns rättigheter. Barnets intressen måste väga tyngst i alla åtgärder eller beslut som rör barn, i enlighet med arbetsdokument från EU- kommissionen 2010-2014.

Läs handlingsplanen för omhändertagande av ensamkommande barn (PDF)

Läs arbetsdokumentet från EU-kommissionen från 2010-2014 som är underlag för yttrandet från 2017 (PDF) 

/Sanna Schumacher 

25 Apr 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information