Utvecklingsprojekt i Övre Norrland får 50 miljoner kronor i EU-stöd

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt femte prioriteringsmöte för programperioden 2014–2020 prioriterat 13 olika projekt som tillsammans får cirka 50 miljoner kronor i EU-stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projekt med delfinansiering från ERUF ska bidra till nya investeringar i regional tillväxt och ökad sysselsättning.

De europeiska strukturfonderna är viktiga för utvecklingen i Övre Norrland och de bidrar till regionens tillväxt och attraktivitet. Det understryks även av en nyligen publicerad OECD-studie av strukturfondernas betydelse för utvecklingen av norra Sverige, säger Maria Stenberg strukturfondspartnerskapets ordförande.

Totalt prioriterades 50 093 970 kronor och i och med fördelningen har 13 olika projekt fått EU-medel – av dessa berör fyra Västerbottens län. Projektmedlen för ERUF fördelas över fyra olika insatsområden:

  • (1) teknisk utveckling och innovation,
  • (2) informations- och kommunikationsteknik,
  • (3) övergång till koldioxidsnål ekonomi och
  • (4) hållbara transporter.

Denna gång får insatsområde ett mer än 28 miljoner och insatsområde två nästan 13 miljoner kronor.

Projekten förväntas att skapa förutsättningar för såväl företag, medborgare som samhällets utveckling och offentlig sektor. Tillväxtverket kommer nu som förvaltande myndighet att fatta de formella besluten för varje projektägare.

– Det var flera intressanta projekt som prioriterades, däribland projektet “Framtida skogsbrukssystem”, ett projekt som ska utveckla ett nytt skogsskötselprojekt för att bättre tillvarata klenstamsbiomassans potential, säger Harriet Classon (S).

Bland de mest innovativa projekten är det länsöverskridande projektet Intersective Innovation, som lyfter fram innovation i skärningspunkter mellan branscher och är väl jämställdhets integrerat. Dessutom, prioriterades projekt inom skogsindustri, för hållbara transporter samt projekt inom området övergång till koldioxidsnål ekonomi.

Vad är Strukturfondspartnerskapet?

Det finns 8 strukturfondspartnerskap i Sverige och Övre Norrlands Strukturfondspartnerskap representerar Norrbotten och Västerbottens län. De har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till regionalfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets ledamöter består av representanter från både offentlig sektor, privat sektor och akademien; Arbetsförmedlingen Norra Norrland, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), TCO-rådet Norrbotten, LO-distriktet Norra Sverige, Handikappförbunden (HSO), Norrbottens kommuner, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten (f.d. Norrbottens läns landsting), Luleå tekniska universitet (LTU), Företagarna Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Västerbottens län och Sametinget.

Samtliga beviljade projekt hittar du här.

Mer information om de beviljade projekten hittar du här.

Strukturfondspartnerskapets tidigare prioriteringar under perioden 2014-2020 hittar du i North Swedens inlägg här och här.

/Maria Sandberg

19 Jun 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information