250 miljoner i EU-stöd till Norr- och Västerbotten från EU:s strukturfonder

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Sedan 2015 har partnerskapet delat ut över 1,5 miljarder kronor för att bidra till regional utveckling i Övre Norrland.

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland, som består av Norr- och Västerbotten, är ett av åtta svenska partnerskap. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Partnerskapets uppgift är att prioritera bland de godkända ansökningarna till det regionala strukturfondsprogrammet och socialfondsprogrammet där EU-medlen för programperioden 2014–2020 omfattar minst två miljarder kronor. EU:s strukturfondsprogram har som syfte att minska skillnader i utvecklingsnivå mellan olika regioner och medlemsstater varvid Europeiska Socialfonden (ESF) och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERDF) ska bidra till regional utveckling och tillväxt i regionen.

Strukturfonspartnerskapet i Sverige

Tillväxtverket och ESF-rådet är de svenska förvaltande myndigheterna för europeiska regionala respektive sociala fonden som tar de formella besluten om EU-medel som svenska staten erhåller från EU. Myndigheterna tar emot ansökningar om EU-medel och gör en laglighetsprövning. De regionalt tillväxtansvariga myndigheterna i Övre Norrland, Region Norrbotten och Region Västerbotten, har möjlighet att delfinansiera projekt samt yttra sig kring samtliga projekt. Strukturfondspartnerskapet lämnar därefter bindande prioriteringar av projekten. Tillväxtverket och ESF-rådet fattar sedan de formella besluten i enlighet med Strukturfondspartnerskapets prioriteringar.

Den 11 december, vid Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte i Skellefteå, beslutades det att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten får dela på 250 miljoner kronor i EU-stöd. Detta innebär att strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland sedan 2015 har fördelat 1,5 miljarder kronor i utvecklingsmedel till Norr- och Västerbotten.

Några av de projekt som beviljats EU-stöd

Projektet Urkraft ska tillsammans med Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö och Region Västerbotten gemensamt hitta lösningar för att unga människor med aktivitetsersättning ska få hjälp att få tillbaka en arbetsförmåga. Då utbudet av möjliga aktiviteter är starkt begränsat vill de genom att utreda och utveckla ett utbud av förberedande aktiviteter skapa ett försteg till arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsplatsnära aktiviteter eller studier.

Projektet Exportfokus har som målsättning att öka beläggningen hos företag inom besöksnäringen genom ökad kunskap om export. Innovationshubb för unga entreprenörer vill stärka unga entreprenörers innovationsförmåga och innovationssamverkan med företag i BIC-klustret och akademi.

För att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation har Strukturfondspartnerskapet valt att ge bidrag till fortsättningsprojektet RIT 2021, som Luleå tekniska universitet ska driva. RIT 2021 arbetar för ett starkt innovationssystem för tillväxt inom rymdbranschen med en bas inom samverkan, forskning, testdriven utveckling och klusterbildning.

Bothnia Bioindustries Network i Piteå tilldelas också stöd för att fortsätta arbeta med utvecklingen av skogens potential genom att stärka lönsamheten och innovationskraften i den skogliga värdekedjan i form av nya produkter och material.

Läs mer hos Region Västerbotten här

Läs mer hos Region Norrbotten här

/Michaela Wikdahl

17 Dec 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information