EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

Storbritannien blir tredjeland – brittiska företag står därmed utanför den inre marknaden

Enligt EU:s produktlagstiftning tillhör ett företag etablerat i EU den inre marknaden medan ett företag utanför EU betraktas som en ekonomisk aktör etablerad i ett tredjeland. Tillverkare i Storbritannien kommer efter Brexit att betraktas som importörer från tredje land och måste därför vidta nödvändiga åtgärder för att säkerhetsställa att deras företag är lagligt etablerade i EU.

Försäljningen för brittiska företag på den inre marknaden får konsekvenser

Storbritanniens företag kommer att tas bort från EU-kommissionens informationssystem som inkluderar tillkännagivna organisationer och företag i EU-länderna varvid brittiska företag förlorar möjligheten att påverka EU:s produktlagstiftning. I EU-kommissionens rapport finns därför vägledande rekommendationer hur brittiska företag ska agera i framtiden. Sammanfattningsvis handlar dessa om hur brittiska företag fortsättningsvis ska kunna bedriva handel i EU med smärre problem. Om ett brittiskt företag har ett certifikat utfärdat av en brittisk tillverkare och vill fortsätta att sälja sin produkt i EU, bör företaget ansöka om ett nytt certifikat utfärdat i något av EU-länderna. Ett annat alternativ är att överföra ansvaret för certifikatet från den brittiska tillverkaren till ett företag registrerat i något av EU:s kvarstående 27 medlemsländer som alltjämt omfattas av EU:s produktlagstiftning på den inre marknaden.

Ladda ner EU-kommissionens rapport här

Läs mer om EU:s inre marknad för produkter på EU-kommissionens hemsida

/Julia Hanson

13 Feb 2018 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information