Framtidens regionalpolitik i EU

Den 24 april anordnade Region Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Skellefteå, SKL och SKL:s Europeiska nätverk CEMR samt EU-kommissionen en heldag om framtidens regionalpolitik i EU. Det var en del av satsningen ”Europe in my Region” som syftar till att öka kunskapen om betydelsen av EU:s sammanhållningspolitik för regionerna och länderna i EU inklusive Sverige och inte minst norra Sverige. Dagen bjöd på regionala politiker och aktörer från akademi och näringsliv, företrädare från EU och regeringen samt North Sweden med redovisningar om vad EU:s så kallade sammanhållningspolitik inneburit för Övre Norrland och om vad det går att tro om kommande förslag för nästa programperiod ”Post 2020”.

Maria Stenberg, Regionalråd Region Norrbotten, inledde med att uppmana de medverkande att "Dela med er av er hemliga information i EU inför kommande budgetförslag, det kommer inte att lämna rummet, vi lovar!" och Erik Bergkvist, Regionråd Region Västerbotten, pekade på vikten av att se EU som ett gemensamt framtidsprojekt där pengarna är viktiga smörjmedel, men inte allt. Båda betonade regionalfondernas betydelse för norra Sveriges utveckling. Det följdes av Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor på Luleå Tekniska Universitet, som beskrev hur universitetet i samspel med regionens aktörer via regionalstöd och forskningsfonder byggt regional kapacitet för att nå excellens inom många olika områden där regionen idag är ledande och har potential att vara ledande i hela EU genom en samverkan som utan det stödet inte varit möjligt på samma sätt.

SKellefteå1

Maria Stenberg, Norrbotten, och Erik Bergkvist, Västerbotten, inleder ”Europe in my Region” på Stadshotellet i Skellefteå.

Regionala berättelser om EU-stödens betydelse för norra Sveriges växtkraft

Förmiddagen avrundades med presentationer av Peter Hedman, North Sweden Cleantech, Erika Mattsson, Swedish Lapland Visitors Boad, Anders OE Johansson, RISE SC, samt via länk Magnus Rudehäll, Region Västerbotten. De pratade om regionens arbete med utveckla det bioekonomiska klustret över gränserna, besöksnäringens tillväxt från satsningar i enskilda kommuner och aktörer till att idag samla hela näringen i en gemensam platsmarknadsföring över hela den nordiska arktiska regionen, etablerandet av Process-IT innovations för att stärka processindustrins utvecklingsförmåga och ge tillväxtmöjligheter i mindre företag inom automationsteknologi och som idag avknoppats i flera plattformar varav några är ledande för hela EU:s industriutveckling, samt investeringarna i informationssamhället från utbyggt bredband till idag satsningar på innehållet för norra Sverige att ligga i global framkant för digitala applikationer och lösningar.

Sammantaget för de olika presentationerna var hur EU:s struktur- och investeringsfonder i samspel med andra instrument inneburit att norra Sverige kunnat utvecklas från enskilda kompensatoriska satsningar inom olika eftersatta områden till ett mer strategiskt gränsöverskridande samarbete för att bygga kapacitet att idag kunna ligga i europeisk framkant och även ta del av konkurrensutsatta medel såsom EU:s forskningsfonder med flera i ett nästa steg. EU:s regionalfonder har varit avgörande var budskapet och samtidigt konstaterades de svårigheter som finns idag att kunna använda dem utan allt för mycket krångel eller att de inte på samma sätt som tidigare kan ge stöd för forskningsinsatser, även om de syftar till att nå små företag och deras möjligheter att bli konkurrenskraftiga.       

Framtidens regionalpolitik i diskussion mellan EU, Sverige och regional nivå

Under eftermiddagen lades fokus på att blicka framåt. Det inleddes med att Helena Gidlöf från SKL gav en sammanställning över den stora roll EU:s utvecklingsmedel har för de svenska regionernas innovationsarbete utifrån en rapport som SKL tagit fram. För många regioner inklusive norra Sverige står regionalfonden och övriga EU-stöd för över hälften av alla offentliga regionala investeringar i innovationskapacitet.

Därefter gav Mikael Janson, North Sweden European Office, en bild av regionens samverkan med hela Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för att ge underlag för EU:s tidigare beslut om att tilldela norra Sverige och Finland särskilda regionalfondsmedel för att hantera glesheten och som står för drygt hälften av regionalfonden till norra Sverige, med därtill särskilda undantag för att också kunna använda dessa medel för bredband och infrastruktur. Genom den genomförda OECD-studien och EU:s arktiska politikutveckling samt ett arbete för att bredda innovationssatsningarna till även EU:s mindre urbana områden, har norra Sverige satt sig i en så god position som möjligt för att också inför kommande förslag finnas med för särskilda satsningar.

Det följdes av redovisningar från EU och nationell nivå om vad som går att vänta för de förslag som kommer från EU-kommissionen redan den 2 maj i form av långtidsbudgeten för EU från 2021 och framåt där budgetramarna för de olika utgiftsposterna sätts och därefter de olika regleringarna som band annat styr regionalfonderna som beräknas till slutet av maj, troligen 29 maj.

Ulrich Krause-Heiber från EU-kommissionens regionala enhet i Bryssel redovisade några utgångspunkter för hela sammanhållningspolitiken och de tankar som nu finns inför kommande förslag. Jens Matthiessen från EU-kommissionens kontor i Stockholm påminde om de stora utmaningar EU har att hantera såsom Storbritanniens utträde, migrationsfrågan, säkerhetspolitiken med mera, som kommer att kräva satsningar från EU samtidigt som det är viktigt att komma ihåg EU:s roll för fredligt samarbete och utveckling för hela Europa.

Därefter gavs de nationella utgångspunkterna för Sveriges syn på EU:s budget från Sofia Kamps på Statsrådsberedningens EU-kansli. Det kan sammanfattas med att Sverige vill se en budget på max 1% av EU-ländernas samlade BNI, en modern budget med mindre andel jordbruks- och regionalpolitik och överlag smartare mer effektiv användning av medlen med en rättvis börda mellan länderna och krav på att stå upp för demokratiska värden och beslut för att få del av budgeten.

Sista bereddes plats för ett panelsamtal och Lorents Burman, Kommunalråd i Skellefteå, som tackade för en bra dag i Skellefteå.

Skellefte2

Mikael Janson, North Sweden, blickade in i kristallkulan utifrån det regionen, North Sweden och NSPA gjort för att ge argument till EU om fortsatta stöd.

Kristallkulan för framtidens regionalpolitik i EU för norra Sverige klarnar

Mycket diskuterades och mycket är oklart i avvaktan på kommande förslag och efterföljande förhandlingar. Sammantaget gavs under dagen några sannolika inriktningar för det som komma skall från företrädarna för EU, nationell nivå och regionens Brysselkontor. Det kommer att bli en mindre budget till sammanhållningspolitiken och det talas om i storleksordningen 8-10% ned mot idag i förslagen och om det blir fallet att alla regioner kommer att omfattas. Det bygger på att budgeten i slutändan landar på runt 1,1-1,15% av EU-ländernas BNI mot Sveriges krav på max 1%.

Fördelningen kommer att utöver regionernas bruttoregionalprodukter per capita också troligen att styras utifrån sociala index och de utmaningar regionerna har att hantera via fördelningsnycklar i en mer löpande skala än dagens tre olika regionkategorier där de fattiga får mest i en klump, rika minst i en annan och däremellan så kallade ”omvandlingsregioner”. En mer utmaningsstyrd fördelning tar också troligen in mer platsbaserade behov och att regionala smart specialiseringsstrategier är grunden för vad fonderna i respektive region skall syfta till att stödja. En diskussion förs om att lyfta ut socialfonden för en mer centralt samlad fond för EU:s stöd till kompetensutveckling med mera, samtidigt som den skall fortsatt stödja regionala insatser, så det återstår att se hur denna nu kallat ”ESF+” kan komma att se ut då det finns behov att ha bättre samspel mellan regionalfonden och socialfonden för att skapa regional växtkraft, vilket inte minst syns i OECD-studien för NSPA.

Strävan mot mer gränsöverskridande samverkan kommer troligtvis att stärkas inom de olika programmen utöver en ansats om att skapa större och färre programgeografier för de specifika gränsöverskridande/Interreg-programmen. Sist, men inte minst, bland mycket annat som nämndes under dagen, talas det från EU om att NSPA finns med i förslagen. Facit kommer den 2 maj och slutet av maj, för att sedan gå in i tuffa förhandlingar som kan förändra saker och ting ytterligare.  

/Mikael Janson

Läs mer om seminariet med program:

Läs mer om NSPA:s senaste möten med EU-kommissionen:

Läs om NSPA:s och Europaforum Norra Sveriges syn på framtidens regionalpolitik: 

Läs mer om OECD-studien:

Läs mer om den arktiska processen:

Läs Mikael Jansons senaste ”State of Play” om framtidens regionalpolitik:

25 Apr 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information