Högt stöd för EU bland svenskar

Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta.  Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

Den 7 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) en stor opinionsundersökning som visade att andelen svenskar som i huvudsak är för Sveriges EU-medlemskap ökat till 58,6 % i november, jämfört med 52,4 % under våren 2018. Det är det hittills största stödet för EU som uppmätts i Sverige.

I nästan alla partier återfinns en majoritet för det svenska EU-medlemskapet hos väljarna. Det är inte heller något svenskt parti där en majoritet är emot medlemskapet, om än att det finns betydande skepsis inom vissa partier.

Vidare visar undersökningen att andelen som uppger att de är för EU-medlemskapet ökat medan andelen som är mot EU-medlemskapet har minskat jämfört med i maj 2018. Andelen som uppger att de saknar uppfattning har också minskat.

Euromotståndet fortsatt stort

Bland svenskarna är det knappt 19 % som idag skulle vilja ha euron istället för den svenska kronan som valuta. Hade det varit en svensk folkomröstning om euron under november månad 2018 skulle 18,6 % rösta ja och 68,0 % rösta nej enligt undersökning av SCB, samtidigt uppger 13,4 % att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med undersökningen i maj 2018 har andelen som uppger att de skulle rösta ja minskat och andelen som skulle rösta nej ökat.

Sverige skiljer sig från övriga EU-länder i vissa frågor

I den senaste undersökningen från Eurobarometern intervjuades ca 27 000 personer inom samtliga av EU:s medlemsländer om deras synsätt och inställning till EU:s framtid. Undersökningen berörde områden som migration, säkerhet samt miljö.

Eurobarometerns undersökning visar att svenskarnas uppfattning skiljer sig i vissa frågor från övriga EU-länder. Exempelvis inom området migration gällande vad som bör prioriteras till förmån för européerna om tjugo år. 64 % av de tillfrågade svenskarna, vilket är den högsta siffran inom EU-länderna, uppgav att samarbetet mellan EU-länderna bör stärkas för att kunna hantera framtida utmaningar inom migrationsområdet.

63 % av svenska folket uppgav att EU:s respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen är EU:s främsta egenskaper, vilket är det högsta observerade resultatet inom den kategorin.

1

Tabell från undersökningen Special Eurobarometer 479; Future of Europe

Inom området miljö och klimat svarade en majoritet av alla EU-länder att klimatförändringarna beror på helt eller delvis av mänsklig påverkan. Men även här svarade svenskarna högre än genomsnittet, 99 % tror att klimatförändringarna beror på en mänsklig påverkan.

Trots det gemensamma synsättet om mänsklig påverkan på klimatet så visade undersökningen stor skillnad på vilka klimatåtgärder som bör prioriteras. 62 % av svenskarna anser att den främsta prioriteringen är att fortsätta utvecklingen av förnybara energikällor.

2

Tabell från undersökningen Special Eurobarometer 479; Future of Europe

Läs hela SCB:s undersökning här 

Läs hela undersökningen från Eurobarometern här

/Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf

19 Dec 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information