Migration och Brexit på agendan vid Europeiska rådets sista toppmöte i Bryssel

Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

Under torsdagen var det Brexit, eller artikel 50, som skulle diskuteras. Artikel 50, som infördes genom Lissabonfördraget år 2007, i EU-fördraget beskriver det förfarande som ska följas när ett medlemsland vill lämna Europeiska Unionen.

Slutsatser från torsdagens möte är att Europeiska rådet, i likhet med den 25 november när de ställde sig bakom avtalet om Storbritanniens utträde, står fast vid det avtal som förhandlats fram med Storbritannien med avsikt att det skall ratificeras och att avtalet inte är öppet för någon omförhandling. Europeiska rådet vill fortsatt upprätta ett så nära partnerskap med Storbritannien som möjligt i framtiden och förhandlingarna för att säkerställa ett sådant partnerskap är därför redo att inledas så snart som möjligt efter utträdet.

Vidare framhåller Europeiska rådet att en reservlösning finns i syfte att förhindra en hård gräns gentemot Irland och för att säkerställa integriteten för EU:s inre marknad. Samtidigt är förhoppningen att en reservlösning inte behöver användas. Europeiska rådet framhåller därmed vikten för medlemsländerna av att förbereda sig på alla nivåer inför Storbritanniens eventuella utträde och att ta alla tänkbara utfall därom i beaktning.

Storbritanniens premiärminister Theresa May medverkade vid toppmötet i Bryssel men fick inte delta i överläggningar eller beslutsfattande diskussioner som rörde Brexit. Den medlem i Europeiska rådet som företräder den medlemsstat som utträder får inte delta, vare sig i de överläggningar eller i de beslut som Europeiska rådet beslutar om som rör den medlemsstat i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget.

Budget, migration, klimat och mycket annat

Under fredagens möte stod betydligt fler ämnen på agendan. En av punkterna var den fleråriga budgetramen för nästkommande budgetperiod 2021–2027 där Europeiska rådet välkomnar ett intensivt fortsatt arbete. EU:s inre marknad diskuterades också där rådet vill ha en snabb överenskommelse med Europaparlamentet efter att nuvarande valperiod löper ut för att enas om så många förslag som möjligt som rör den inre marknaden.

Även migration diskuterades under fredagen. Antalet upptäckta olagliga gränspassager har minskats till nivåerna före migrationskrisen och den övergripande nedåtgående trenden fortsätter. Detta resultat är en effekt av de stärkta kontrollerna av EU:s yttre gränser och det ökade samarbetet med ursprungs- och transitländerna. Rådet uppmanar till att denna politik och dessa samarbeten fortsätter.

Klimatfrågan stod också på agendan där Europeiska rådet välkomnar de slutsatser som togs under FN:s klimatmöte i Katowice i Polen samt påtar sig att under första halvåret 2019 ge vägledning om de politiska prioriteringarna för att EU ska kunna ha en långsiktig klimatstrategi, i enlighet med Parisavtalet, senast 2020.

Vidare lyftes också frågan om desinformation där Europeiska rådet uppmanar till en snabb och samordnad implementering av EU-kommissionens aktionsplan för att bekämpa avsiktlig och systematisk desinformation som försvårar valkampanjer och innebär en strategisk utmaning för EU:s demokratiska system. Därtill uppmanar rådet till att man på såväl europeisk som nationell nivå säkrar att EU-valet i maj 2019 blir fritt och rättvist.

Läs Europeiska rådets slutsatser från mötet om Brexit här

Läs Europeiska rådets slutsatser från mötet 14/12 här

/Michaela Wikdahl

18 Dec 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information