Norra Europa positionerar sig för EUs langtidsbudget

EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för EU kommande programperioden 2021—2027 presenterades den 2 maj och i slutet av maj och början av juni kommer de konkreta regleringarna för de olika budgetområdena såsom utformningen av regionalpolitiken. Nätverken för Europaforum Norra Sverige, EFNS, med de fyra nordligaste svenska regionerna samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för norra Sverige, Finland och Norge har tagit fram var sin första kommentar i form av positioner för vad nu lagda förslag betyder för regionerna i norr inför kommande regleringar och stundande förhandlingar i EU. Utgångspunkten är en positiv syn på EU-kommissionens lagda budgetförslag.

Positiv ansats från EU-kommissionen och det nordligaste Europa

Såväl EFNS som NSPA konstaterar att EU-kommissionen föreslår att de nordliga glesbefolkade regionerna även fortsättningsvis skall erhålla en extra gleshetsallokering för extra stöd från EU för regional utveckling. Den ser ut att hamna på motsvarande nivåer som idag även om det är för tidigt att veta exakta utfall, men det är i grunden positivt och inget som är självklart utan bygger på en god och konstruktiv dialog mellan regionerna och EU-kommissionen som nätverken för regionerna i norr uttrycker sin uppskattning för.

Överlag konstateras att EU-kommissionen lagt ett förslag som innebär att alla regioner i EU får del av regionalt utvecklingsstöd och att även om det sker en nedjustering så är det på rimliga nivåer mot idag och hur det kunde ah blivit med starka krafter för att vilja dra ned ännu mer. Regionernas företrädare i det nordligaste Europa är också positiva till att det finns en tydlig inriktning mot att satsa på innovation och klimatåtgärder samtidigt som specifika territoriella utmaningar som långa avstånd av allt att döma ges utrymme för att hanteras med fokus på smart regional specialisering utifrån varje regions unika förutsättningar samt även medel från EU:s centrala infrastrukturstöd.

Samtidigt viktigt att de nordligaste regionerna får relevant anpassat stöd

Från Europaforum Norra Sverige poängteras vikten av en nära och konstruktiv dialog mellan regionerna, nationell nivå och EU för att verkligen formulera stöd som kan skapa regional konkurrenskraft och utveckling med samlat nyttjande av EU:s alla olika instrument såsom regionalfonden men även socialfonden med flera.

Northern Sparsely Populated Areas trycker därtill ytterligare på vikten av att inte gröpa ur regionalfondsmedlen till NSPA och istället ha en ambition om att återställa nivåerna till tidigare programperioders högre nivåer och att det är av vikt att i hela fördelningen av regionalfonderna väga in gleshet som en faktor för resurstillskott för att hantera de specifika utmaningar som finns för att vända utmaningar till möjligheter, med dock fortsatt särskilt fokus på de extremt glesbefolkade regionerna i Europas nordligaste delar.

Dessa politiskt beslutade kommentarer kan ses som medskick från regionerna i norra Sverige och Europa till EU-kommissionens nu närmast kommande förslag och förhandlingar för nästa programperiod, med i grunden en positiv ansats även om mycket ännu är oklart. Mer konkret blir det när regleringarna kommer och det lär finnas anledning för regionerna att åter efter det ge sina kommentarer och medverka till de intensiva och tuffa förhandlingar som kommer att bli i Ministerråd och Europaparlament.

/Mikael Janson

Läs positionen från Europaforum Norra Sverige

Läs positionen från Northern Sparsely Populated Areas 

Läs mer om EU-kommissionens budgetförslag

Läs ”State of Play” om budgetförslaget och kommande förhandlingar

Läs ”State of Play” om den framtida regionalpolitiken

23 Maj 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information