North Sweden med på EU-kommissionens seminarium om specifika geografier

Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities anordnade EU-kommissionen seminariet EU close to Mountains, Islands and Sparsely Populated Areasdär fokus riktades mot regioner med geografiska karaktärsdrag som präglas av både utmaningar och möjligheter och ESPON-programmet 2020 som har som syfte att främja europeiskt utvecklingssamarbete mellan offentliga myndigheter och politiska aktörer på alla nivåer. På förmiddagen hölls föredrag där Mikael Janson medverkade från North Sweden för  Northern Sparsely Populated Areas samverkan mellan glesbefolkade regioner i norr . På eftermiddagen fortsatte diskussionerna med företrädare från olika regionkategorier och forskningsteamet från ESPON kring EU:s stöd för regioner med särskilda karaktärsdrag.

Områden med specifika karaktärsdrag är olika och är tillgångar för EU

Wallis Goelen Vandebrock från Europakommissionens generaldirektorat Regio framhöll inledningsvis att ESPON-studien och den studie som den regionala enheten själva genomfört har lyft fram ett viktigt budskap, nämligen att en region som har särskilda karaktärsdrag och som ligger geografiskt långt borta är inte likställt med en region som ligger långt efter vad gäller utveckling. Det är tvärtom regioner med också stora tillgångar.

esponEWRC

Panelen framförde olika perspektiv på regional utveckling i regioner med särskilda karaktärsdrag (Bild: Flickr Iris Haidau)

Enligt doktor Gilda Carbone som hållit i EU-kommissionens egen studie kring regioner med särskilda utmaningar såsom bergsområden, öar och glesbefolkade områden och deras användning av EU:s regionalstöd för innevarande programperiod, så är bevarandet av skydd och miljö nyckelprioriteringar. En av de främsta utmaningarna är att hitta en balans mellan miljö- och resurseffektiva prioriteringar och socioekonomiska faktorer för tillväxt och utveckling. Därför är både fysisk och digital förbindelse jätteviktigt för dessa regioner som behöver bättre tillgänglighet till servicetjänster och förnybar energi. Bredband på landsbygden är ett exempel som främjar detta varvid ett ökat engagemang inom konkurrenskraft, entreprenörskap och innovation är möjligt. Carbone poängterade att lösningarna på regionernas utmaningar inte kan vara samma då de har så pass olika karaktärsdrag även fast de har liknande utmaningar.

Doktor Erik Gløersen, ESPON Spatial Foresight, framhöll att regioner såsom öar, berg och glesbefolkade områden ofta inte passar in i mainstreamuppfattningen av marknadsmodeller och styrning av dessa. Detta leder annars till att samhället inte bidrar tillräckligt till utveckling och nya idéer vilket måste främjas. Positivt är emellertid att regioner med särskilda karaktärsdrag ofta kan ha fördelar då de bidrar till en blommande turism med en ökande besöksnäring och maritima aktiviteter i exempelvis berg med skidorter och öar med kustområden. Dessa regioner är dock mycket känsliga för miljöförändringar. Flöden av människor, inkomster, arbetare och arbetstillfällen är en annan typ av problem då företag tillsammans med inkomster flyttar varvid det blir svårare för invånare att generera inkomster på platsen där de är bosatta. 

Eftersom det finns en mängd gemensamma utmaningar föreslår Erik Gløersen att vissa regioner skulle kunna fungera som jämförelseregioner i syfte att lyfta fram frågor och lösningar för att få igång ett mer omfattande territoriellt samarbete som rör territoriell mångfald mellan regioner och hur de utmaningar som finns löses. Det kommer bli viktigt att regioner kan uppvisa integrerade strategier för hållbar utveckling vid ansökan om projekt när EU:s nya programperiod drar igång efter 2020. 

Öar, bergsområden och de nordliga glesbefolkade områdena i NSPA i fokus

Eleni Marianou, generalsekreterare för det regionala nätverket för perifera och maritima regioner CPMR, pratade för öarnas perspektiv och skulle vilja se att EU:s budget och stödprogram för regionalpolitiken efter 2020 tar större hänsyn till regioner med särskilda utmaningar. Därför föreslog hon att programmen ska skräddarsys efter regionernas behov som är kopplade till territoriella utmaningar. Detta med det enkla syftet att invånare ska ha möjlighet att stanna kvar i sina regioner i framtiden, på så vis kan EU bromsa in den pågående utvandringen från små samhällen till storstäder. Öar borde exempelvis få en extra allokering för att ta itu med sådana problem.

Marie Clotteau från Euromontana som företräder bergsområden i Europa pekade på de likartade utmaningar som finns också för dessa områden och att de behöver särskilda stöd för inte minst de delar som är väldigt isolerade och att kunna hantera de enorma turismmängder som är och å ena sidan genererar ekonomi men å andra sidan tär på miljön och resurserna samt kraven på infrastruktur och service som inte bär sig baserat bara på de som bor på helåret med de särskilda kostnader som är med terrängen i dessa områden. 

Mikael Janson, direktör på North Sweden, berättade om betydelsen av nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och hur regionerna genom samverkan i de berörda länderna har kunnat göra gemensamma studier såsom med Nordregio och OECD för att vända perspektiven från att se problemen kopplade till glesbefolkning och ett kargt klimat till att fokusera på potentialerna. NSPA som består av norra Sverige, Finland och Norge har förutom territoriella utmaningar även stor innovationspotential och adderar mervärde till EU:s export genom exempelvis naturresurser. Det är viktigt att länderna och hela EU återinvesterar i dessa regioner som är sårbara men har stora möjligheter att göra utmaningar till möjligheter med ett sådant stöd.

Den första Nordregiorapporten från 15 år bak i tiden var närmast en ”misery-report” eftersom den visade många negativa utvecklingstrender och problem för NSPA. Det kan jämföras med den efterföljande rapporten med rubriken ”NSPA – being Strong, Specific and Promising” som vände på perspektiven och den senaste OECD-studien som visar på möjligheter med rätt investeringar. Mikael Janson tog exemplet med turismsektorn i regionerna som aldrig hade varit lika framgångsrik om man inte hade haft tillgång till EU:s struktur- och investeringsfonder som möjliggjort för entreprenörer och små verksamheter att satsa i samspel med varandra under ett gemensamt varumärke som sätter regionen på den globala turismkartan. Smart specialisering i NSPA-regionerna levererar kontinuerligt unika egenskaper som i sin tur genererar innovation och samarbete.

mikaelespon

Mikael Janson talar om nätverket NSPA och norra Sveriges utvecklingsarbete

Fortsatt workshop på eftermiddagen

Efter seminariet samlade ESPON med Erik Gløersen i spetsen men även bland andra Alexandre Dubois, båda kända från de tidigare NSPA-studierna som de höll i för Nordregios räkning, ett antal företrädare från olika regioner för en workshop med fokus på de utmaningar och möjligheter som finns inom demografisk utveckling med allt färre unga i arbetsför ålder, möjligheter till uppkoppling och tillgänglighet till service samt hur skapa hållbar turism i känsliga natur, som de ser är områden som förenar många av Europa regioner i periferin med specifika territoriella egenskaper som att vara öar, berg, kustområden eller glesbefolkade.

diskussionespon

Gruppdiskussioner kring olika regioners specifika utmaningar med bland annat Carl Rova, Region Norrbotten, mitt i bild

Diskussionen kretsade kring det som ESPON lyfte fram som att vara regioner vars kapacitet på många sätt är på bristningsgränsen. Samtidigt som det finns merkostnader och avsaknad av kritisk massa på grund av de regionala förutsättningarna så är infrastruktur och samhällsservice samt naturen och andra resurser mer eller mindre överbelastat på grund av att knappt täcka behoven och klara att hantera de som bor där och än mindre för de stora mängder av turister och naturresursexploaterande verksamheter som dras till dess regioner. Runt borden fördes diskussioner om gemensamma och olika förutsättningar avseende dessa områden och Mikael Janson från North Sweden för NSPA med flera från förmiddagens panel gavs rollen att kommentera de slutsatser som lyftes fram från diskussionerna. Workshopen är en del av ESPON:s pågående så kallade BRIDGES-studie som ska, tillsammans med fallstudier och insamlat material, ligga till grund för analyser och rekommendationer till EU-kommissionen om hur EU:s regionalpolitik i framtiden bättre skall fånga olika regioner specifika behov.   

/Julia Hanson och Mikael Janson

Läs mer om OECD-studiens slutsatser

Läs mer om ESPON Spatial Foresight BRIDGES

 

 

19 Okt 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information