NSPA i Parlamentet

Den 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för programperioden efter år 2020 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden. Mötet ägde rum i Europaparlamentet i Bryssel och arrangerades av NSPA-nätverket genom North Sweden, Mid Sweden, North Norway och North & East Finland. Bland de medverkande fanns för NSPA-regionerna Erik Bergkvist, Region Västerbotten, samt ansvariga företrädare från EU-kommissionen och Europaparlamentet samt även OECD för att berätta om deras studie över NSPA.

Sammanhållningspolitikens betydelse för NSPA

Elsi Katainen, Finsk Europaparlamentariker för ALDE-partiet, öppnade med att sammanfatta hur sammanhållningspolitiken har bidragit till att hjälpa regionerna i norr, som utan dessa stöd skulle haft samma möjligheter att utvecklas.

Trots osäkerheten tidigare kring hur den nya långtidsbudgeten skulle utformas så är Katainen nöjd med att EU-kommissionen har lagt fram en välbalanserad budget med bibehållet fokus på sammanhållningspolitiken, men belyste även punkter som hon är missnöjd med, såsom att medlemsländerna borde förstå fördelarna med en högre budget.

Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten, gav därefter en överblick av hur EU-samarbetet har bidragit till att Västerbotten från 1995 ha gått från att vara en regional aktör till att bli en högst internationell sådan. Samarbete och utbyte på internationell nivå med hjälp av EU-medel är det resultat Bergkvist såg som viktigast, och uppmärksammade även tillväxten och infrastrukturen som gynnade av EU-samarbetet.

Bergkvist sammanfattar att han uppskattar EU-kommissionens budgetförslag, dels för, likt Katainen, att den prioriterar att bibehålla sammanhållningspolitiken, men även för att den fortsatt uppmärksammar att NSPA-regionernas behov av extra allokering givet dess glesa population och stora landområden.

erik20180620

Erik Bergkvist tillsammans med Europaparlamentariker Aleksander Gabelic och Elsi Katainen.

OECD v sammanfattade sin studie av NSPA och gav rådgivning inför framtiden.

Chris McDonald från OECD och ansvarig för studien som genomförts på NSPA-regionerna som publicerades 2016, gav under seminariet en överblick av studien tillsammans med råd för fortsatt utveckling. Prioriterade lösningar inom smart specialisering bör göras för att utnyttja regionernas unika tillgångar och förutsättningar. Även på nationell nivå bör detta prioriteras tillsammans med utbyggd infrastruktur och transportmöjligheter då de, enligt McDonald, utgör vitala byggstenar för regionernas fortsatta konkurrenskraft och tillväxt. Även arbetsmarknadsinsatser som tillgängliggör kompetent arbetskraft behövs för att attrahera rätt kompetens. Detta bör bedrivas, inte bara på regional nivå, utan även nationell och internationell genom EU, sade McDonald.

chrisdemichilis20180620_redigerad-1

Chris McDonald för OECD samt Nicola de Michelis, regionalpolitisk kanslichef under Corina Cretu i EU-kommissionen.

EU-kommissionen om arbetet med budgeten och vad som sker fortsättningsvis

EU-kommissionen företräddes vid konferensen av Nicola De Michelis, kabinettschef hos Corina Cretu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik. De Michelis talade om det arbete som krävts för att ta fram en budget trots det budgetgapet som Brexit lämnar efter sig, och var sammantaget nöjd med slutresultatet. Särskild vikt har lagts på att sammanhållningspolitiken även fortsatt ska omfatta samtliga regioner inom EU vilket inte var självklart i debatterna för ett år sedan, och enligt De Michelis en väldigt positiv vändning. Han påpekade den framgång det är för NSPA att ha en egen budgetpost som nu finns i förslaget. Budgeten kommer framöver att bli simplare och mer flexibel i betydelsen att samfinansiering av projekt ska förenklas, större frihet att byta spår och prioriteringar för finansiella medel under projektens gång samt enklare administration och granskning, enligt De Michelis.

Rapportör från EU-parlamentet gav sin bild av det fortsatta budgetarbetet.

Constanze Krehl, Europaparlamentariker för S&D i utskottet för regional utveckling och en av de två utsedda huvudrapportörerna för förhandlingarna om regionalpolitiken var på plats för att kommentera läget i Europaparlamentet inför de kommande diskussionerna om den framtida långtidsbudgeten. I en översikt sammanfattade Krehl att EU-kommissionens förslag för nya budgeten för sammanhållningspolitiken i grunden är positiv, främst eftersom politikområdet fortsatt ska beröra alla EU:s regioner och inte bara de mest utsatta. Detta ska ses som en vinst för regionerna då det funnits många röster som argumenterat för att sammanhållningspolitiken ska skäras ner i än mer i och med budgetgapet som Storbritannien lämnar efter sig. Lyckligtvis för NSPA blev det slutgiltiga resultat inte så, men enligt Krehl finns det fortfarande överhängande problem såsom bristande samarbete och förstående för frågan ifrån medlemsländerna vilket har resulterat i en alltför lågt satt långtidsbudget för perioden 2021–2027.

Aleksander Gabelic (s), nyligen tillträdd svensk Europaparlamentariker för S&D, stod också som värd tillsammans med Katainen och gav en avslutande kommentar vart arbetet kan fortsätta härnäst. Bland annat belyste Gabelic att det är viktigt att få fram de goda exemplen som illustrerar nytta regionalpolitiken gör. Gabelic lyfte även fram att EU:s klimatarbete med fördel kan lyftas fram av NSPA, som är beläget i en utsatt geografisk miljö, för att kunna inkorporera en miljöaspekt i regionens ekonomiska arbete och tillväxt i högre grad.

20180620NSPAEUparlamentariker

Europaparlamentarikerna Aleksander Gabelic och Constanze Krehl från Tyskland tillsammans med Nicola De Michelis, EU-kommissionen, och Kari Aalto, East and North Finland EU Office.

Sammanfattningsvis resulterade NSPA:s konferens i att många relevanta och aktuella områden inom det nya budgetförslaget uppmärksammades med utrymme för även dialog med övriga närvarande. Fortsättningsvis kommer Europaparlamentet att säga sitt om budgeten och seminariet var inledningen på det arbetet från NSPA:s sida. Beslutet om budgeten i Parlamentet riskerar även att dröja i och med att val till Europaparlamentet äger rum våren 2019 och där nya konstellationer kan förändra förutsättningarna för förslagen. Chris McDonald sammanfattade från OECD att även trots europeiska medel finns tillgängliga för NSPA-regionerna så är det även i nationalstaternas intresse att också bistå. Därför bör, enligt Chris och OECD, mer arbete för att sammanlänka koordinerade finansieringslösning genomföras i samspel mellan regional, nationell och EU-nivå.

 

Ta del av programmet för konferensen här: 

Läs OECD-rapporten om NSPA-regionerna från 2016 här: 

Ta del av EU-kommissionens budgetförslag för sammanhållningspolitiken här: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_en.pdf

Läs vår artikel på North Swedens som sammanfattar kring förslag till sammanhållningspolitiken här:

/Andreas Andersson Kurdve

20 Jun 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information