Ny bioekonomistrategi

EU-kommissionen har publicerat meddelandet om en uppdaterad strategi för att utveckla samt påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär bioekonomi i Europa.

Den 11 oktober presenterade EU-kommissionen meddelandet om ”En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa” vilket utgör en uppdatering av bioekonomistrategin från 2012. Den nya strategin syftar till att utveckla samt påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi. Framtagande av en strategisk agenda för inrättande av ett hållbart skogsbruk och biobaserade produkter samt inrättande av en politisk stödfunktion för att främja framtagande av nationella och regionala agendor för bioekonomin är några av EU-kommissionens konkreta åtgärder för att driva på arbetet. 

Strategin är uppbyggd kring 3 huvudområden:

 1. Att stärka och skala upp de biobaserade sektorerna, låsa upp investeringar och marknader
 2. Att påskynda utbyggnad av lokala bioekonomier över hela Europa
 3. Att förstå bioekonomins ekologiska gränser

I sitt tal till unionen tidigare i år tillkännagav EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker den nya bioekonomistrategin som en del av EU-kommissionens prioritering att skapa ett nytt uppsving för arbeten, tillväxt och investeringar i EU. Bioekonomin är en av EU:s största och viktigaste sektorer och omfattar jordbruk, skogsbruk, fiske, livsmedel, bioenergi och biobaserade produkter. Sektorn omsätter årligen omkring 2 miljarder euro och sysselsätter ungefär 18 miljoner människor.

Nästa steg

EU-kommissionen kommer under år 2019 att lansera 14 konkreta åtgärder inom de tre pelarna, för att driva på arbetet med att utveckla bioekonomin i Europa, bland andra:

1) Utvidga och förstärka de biobaserade sektorerna - För att utnyttja bioekonomins potential att modernisera EU:s ekonomi och näringsliv och på så sätt skapa ett långsiktigt och hållbart välstånd kommer EU-kommissionen att:

 • inrätta en cirkulär bioekonomisk tematisk investeringsplattform med en portfölj på 100 miljoner euro för att få ut biobaserade innovationer på marknaden och för att minska riskerna förknippade med privata investeringar i hållbara lösningar,
 • underlätta utvecklingen av nya hållbara bioraffinaderier i Europa.

2) Påskynda införande av bioekonomier i Europa -  Medlemsländer och regioner, särskilt från Central- och Östeuropa, har enligt EU-kommissionen en stor underutnyttjad potential när det gäller biomassa och avfall. För att ta till vara på denna kommer EU-kommissionen att:

 • utveckla en strategisk agenda för inrättande av hållbara livsmedels- och jordbrukssystem, ett hållbart skogsbruk och biobaserade produkter,
 • inrätta en EU-omfattande politisk stödfunktion för bioekonomiska frågor för EU-länder inom ramen för Horisont 2020 i syfte att utveckla nationella och regionala bioekonomiska agendor,
 • lansera pilotåtgärder för utveckling av bioekonomier i landsbygds-, kust-, och stadsområden exempelvis på områdena avfallshantering och koldioxidlagring.

3) Skydda ekosystemet och förstå bioekonomins ekologiska begränsningar - För att ta itu med utmaningar som ekosystemet står inför bl a pga en växande befolkning, klimatförändringar och markförsämring, kommer EU-kommissionen att:

 • ta i drift ett EU-omfattade övervakningssystem för att mäta framstegen mot en hållbar och cirkulär bioekonomi,
 • förstärka kunskapsbasen och förbättra förståelse i Europa för särskilda bioekonomiska områden genom insamling av data och göra kunskapen mer tillgänglig genom kunskapscentrumet för bioekonomi,
 • ge vägledning och främja god praxis vad gäller att bedriva bioekonomisk verksamhet inom säkra ekologiska gränser.

Läs mer här:

EU:s uppdaterade strategi för bioekonomin: "A sustainable  bioeconomy for Europe: strengthening  the connection between  economy, society  and the environment"

/Mona Mansour

16 Okt 2018 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information