Piteå kommun erhåller 4 miljoner kronor som ledarprojektpartner i EU-migrantprojekt

Piteå kommun har tilldelats drygt fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF) för det transnationella projektet ”Employment for Migrants” som sträcker sig mellan tidsperioden 2018–2021 och syftar till att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. ESF är Europas viktigaste ekonomiska instrument för att stödja arbetstillfällen, hjälpa människor att få bättre jobb och säkra rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare. En av prioriteterna med ESF är att främja social integration genom att hjälpa människor från missgynnade grupper att komma in i arbete.

Europeiska socialfonden (ESF) fungerar genom att investera i Europas mänskliga kapital med dess arbetare, dess ungdomar och alla som söker jobb. Finansiering, genom ESF, på 10 miljarder euro om året förbättrar arbetsutsikterna för miljontals européer, särskilt de som har svårt att få arbete. Europeiska unionen har åtagit sig att skapa fler och bättre jobb och ett socialt inkluderande samhälle. Dessa mål är kärnan i Europa 2020-strategin för att skapa smart, hållbar och inkluderande tillväxt i EU.

ESF är inte en arbetsförmedling och annonserar inte jobb. Fonden finansierar däremot tiotusentals lokala, regionala och nationella sysselsättningsrelaterade projekt i hela Europa. Från små projekt som drivs av grannskapsorganisationer för att hjälpa lokala funktionshindrade att hitta lämpligt arbete till rikstäckande projekt som främjar yrkesutbildning bland hela befolkningen. En av fondens prioriteter är att hjälpa människor från missgynnade grupper att få jobb. Det är en del av att förbättra social integration - ett tecken på den viktiga roll som sysselsättningen spelar för att hjälpa människor att integrera sig bättre i samhället och vardagen.

Piteås äldreomsorg ska ge migranter arbete och stärka kompetensförsörjningen

Employment for Migrants är ett transnationellt projekt där Sverige med Piteå som ledarprojektpartner samarbetar med Belgien och Finland. Äldreomsorgen i Piteå kommun har därtill beviljats drygt 4 miljoner kronor av ESF under perioden oktober 2018 till februari 2021 för sitt projekt att hjälpa migranter till i arbete.

Syftet med projektet är att fler utrikesfödda ska komma in på arbetsmarknaden och stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Projektets mål är att hitta nya metoder som underlättar nyanlända migranters inträde på arbetsmarknaden med hjälp av erkända lärometoder, i kombination med formell vuxenutbildning och arbetsplatsinlärning, samt förbättring av introduktion och mentorskap på arbetsplatsen. Detta kommer att ske både på transnationell och lokal nivå. Projektet kommer att utföras på 2–3 pilotarbetsplatser, däribland ett assistentboende i äldreomsorgen och en grupp som arbetar med hemtjänst där nyanlända migranter kommer att ha extra handledning och stöd.

– Vård och omsorg har ett ständigt rekryteringsbehov för att klara våra nuvarande och framtida utmaningar samtidigt som arbetslösheten är hög bland utrikesfödda. Det är en problematik som vi delar med många andra länder. Jag vill se att vi har gjort skillnad. Att det har blivit enklare för utrikesfödda att börja arbeta hos äldreomsorgen och att vi som arbetsgivare har blivit stärkta i att ta emot medarbetare från andra länder på ett bra sätt, säger Linda Stenström, Piteå kommuns projektledare för Employment for migrants.

Projektet ger inspiration för andra EU-länder i framtiden

En guidebok med de bästa arbetsmetoderna kommer att sammanställas av alla projektpartners för att sedan publiceras på EU-nivå i samband med att projektets avrundas år 2021. De transnationella aktiviteterna mellan projektparterna kommer bland annat att vara workshops, studiebesök och arbetsmöten där metoder kommer att utvecklas och utvärderas. Arbetet med projektet är påbörjat och i december kommer alla parterna att träffas i Belgien.

Här kan du läsa mer om Europeiska socialfonden

Läs mer om projektet Employment for Migrants

/Michaela Wikdahl

31 Okt 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information