Seminarium om hållbart Arktis anordnat av North Sweden

Ett viktigt evenemang för North Sweden under årets European Week of Region and Cities (EWRC) i Bryssel var seminariet Sustainable development of the Arctic for the benefit of all of Europe, som ägde rum den 9 oktober i Scotland House. North Sweden var huvudorganisatör för Region Västerbotten som Lead Partner tillsammans med Northern Sparsely populated Areas (NSPA) och Skottland samt Arctic Consensus från Norddanmark och Grönland. Direktören för region Västerbotten, Anna Pettersson, var en av inledarna för att hälsa välkommen och Peter Sköld från Arcum vid Umeå Universitet deltog i den efterföljande paneldiskussionen. Ett av budskapen var vikten av att lära känna varandra och tillfråga invånarna i Arktis för att möjliggöra ett utökat samarbete i regionen.

Hållbar utveckling och samverkan i fokus

Anna Pettersson påpekade i inledningen på det fullsatta Scotland House hur kretsen av vänner vuxit över åren i det för nu tredje året i rad av North Sweden för NSPA arrangerade seminariet med först Skottland och nu även Arctic Consensus från Danmark och Grönland. Hon lyfte fram de specifika egenskaper som präglar det norra europeiska arktiska nätverket och värdet av att arbeta nära tillsammans med de gemensamma utmaningars som finns. 

IMG_0234

Anna Pettersson, Region Västerbotten, inledde seminariet 

Vid seminariet, som fokuserade på hållbar utveckling i den arktiska regionen till gagn för hela EU, medverkade, utöver NSPA och Highland and Islands från Skottland samt Arctic Consensus från Danmark, som tillsammans utgjorde det regionala norra europeiska arktiska partnerskapet, även Arctic Cooperation. Arctic Cooperation är en samverkan mellan alla EU:s fonder och program riktade till den arktiska regionen och i samband med seminariet hölls också den arktiska prisceremonin Arctic Award 2018 där två vinnare utsågs för bästa arktiska samarbetsprojekt nominerade från alla de olika arktiska EU-programmen.

Seminariet bjöd på olikartade diskussioner och en mängd perspektiv på hållbar utveckling. En viktig punkt handlade om de sociala perspektiven. Den missvisande bilden är att Arktis enbart är en plats för exploatering av råvaror och helt obeboligt är föråldrad varvid det är viktigt för EU att lyfta fram Arktis egenskaper som inte enbart handlar om naturresurser eller traditionella näringar.

Mike Neilson, Scotland House, berättade inledningsvis att Skottland är på gång med att ta fram en regional arktisk strategi då man vill satsa på samarbete med Arktis med övriga EU-medlemsländer. Skottland hoppas på att fortsättningsvis kunna ta del av de europeiska nätverken även efter Brexit såsom varit möjligt tidigare.

Arktis både perifert och i centrum 

Alessia Clocchiatti, Europakommissionens generaldirektorat för maritima frågor, var moderator och inledde dagen med att presentera EU-kommissionens rapport från det samrådsprocess som varit med fokus på EU:s egna arktiska regioner och var ett arbete hon ledde från EU-kommissionens sida. Den som en gång kommit in i den arktiska gemenskapen vill aldrig komma därifrån lade hon också till. I rapporten har EU-kommissionen sammanställt de viktigaste budskapen från det arktiska forumet i syfte att sätta fingret på regionernas utmaningar och komma närmare teoretiska lösningar, främst investeringsprioriteringar och sätt att bättre ta till vara på EU:s fondprogram för de arktiska regionerna.   

- Innovation is key for the arctic, enligt Alessia Clocchiatti, DG Mare.

Jukka Teräs från Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio, som gavs utrymme att göra en presentation för den följande paneldiskussionen att reflektera över .ställde inledningsvis frågan; befinner sig arktiska regioner i periferin eller i mittpunkten av världen? Mycket har redan blivit gjort i Arktis men för en ytterligare upptrappning av innovationsarbete, där de arktiska regionerna redan har en unik kombination i form av naturresurser och fördelen av att utgöra en så kallad geografisk ”hot spot” på världskartan, är smart specialisering viktigt, att hitta sina riktiga konkurrensfördelar. 

Enligt Jukka är transregionalt och internationellt samarbete avgörande för kapacitetsbyggande och han tryckte på att de arktiska nätverken inte alls vore lika framgångsrika som de är idag utan EU. Däremot, poängterade han, att OECD:s rapport som ofta omnämns i EU-sammanhäng, enbart lyft fram säregenskaper och framsteg som främjat EU och regional utveckling i Arktis tack vare naturresurser och traditionella näringar. De sociala dimensionerna och kreativa näringar, som är minst lika viktiga, saknas däremot. 

- Arctic is a hot spot, it’s not in the periphery, it is sometimes even in the middle of everything in some aspects, menar Jukka Teräs.

Diskussion runt vad krävs för ett hållbart Arktis

Päivi Ekdahl, Regional Council of Lapland, lyfte fram att Arktis inte nämns en enda gång i EU:s budgetförslag för nästa programperiod. Därtill pekade hon på utmaningarna med att få unga individer att stanna kvar i de arktiska regionerna. Ekdahl anser att alla vuxna har ett ansvar att inte prata nedsättande och pessimistiskt om hemregionen eftersom detta knappast får ungdomar att vilja stanna och satsa på entreprenöryrket vilket måste uppmuntras.

Magnus Davidson, University of Highland and Islands, betonade att Skottland vill framhäva sig själva som Arktis närmaste granne. På grund av sitt geografiska läge kan Skottland identifiera sig med de arktiska regionerna då man möter liknande utmaningar som exempelvis glesbefolkning. Därtill kan Skottland bidra med akademisk kompetens och forskning som kan vara till nytta för de arktiska regionerna, enligt Davidson. 

Peter Sköld, Arctic Center Umeå Universitet, belyste vikten av att lyfta fram människorna som bor i Arktis. Arktis är inte en exotisk plats som existerar för att människor från storstäder ska utvinna värdefulla resurser och statistik för att sedan återvända till storstäderna. Arktis är ingen isolerad plats utan måste och skall samarbeta sinsemellan och globalt för att bygga en gemensam hållbar utveckling. Enligt Peter är tidsperspektiv avgörande för hållbarhet. Det moderna samhället har en horisontell tidsuppfattning som inte drar lärdom av sin historia till skillnad från ursprungsbefolkningar som ser på tiden som cirkulär. Därför är det viktigt att vi ställer oss frågan vad som är det slutgiltiga målet när projekt inleds i Arktis. För att åstadkomma målinriktat utvecklingsarbete är det därtill viktigt att mål förnyas och att nya verktyg tas fram för utvärdering. Det krävs att Arktis invånare har makt över sina egna liv och rätt att vara med i utförandet av regionala förändringsprocesser. Om hållbar miljö är förutsättningen så är hållbar ekonomi medlet och hållbara samhällen målet.

- It is the people of the Arctic that is the resource of the Arctic, sade Peter Sköld.

Agenda arctic

Peter Sköld, Arctic Center Umeå Universitet, med i panelen med fullsatt hus på Scotland House

Lise-Lotte Terp, Arctic Conensus, stämde in i att det lokala perspektivet alltid ska ligga främst arbetet i Arktis. Fördjupad kunskap och respekt för kultur bidrar till att projekt blir mycket bättre och att resultaten kan leva vidare till nästkommande generation. 

Arktis inte bara söker utan erbjuder också lösningar

Willy Ørnebakk, ordförande för Tromsø-regionen, avslutade seminariet med att lyfta fram själva andan bland seminariedeltagarna likväl som på det fortsätta utvecklingsarbetet som pågår i Arktis.

- We are not only seeking for solutions, we can also provide solutions, enligt Willy Ørnebakk.  

Syn för sägen för budskapet om att regionen också erbjuder lösningar kunde deltagarna efter seminariet ta del av den mottagning med prisceremoni som Arctic Cooperation anordnade  och där bland annat Umeå Universitet medverkat i ett av de vinnande projekten om vindkraft i kallt klimat.

/Julia Hanson

Läs om den arktiska samrådsrapporten som presenterades i januari

Läs även om European Arctic Forum som ägde rum den 17 september

Läs om OECD-rapporten för NSPA

Läs om förra årets seminarium under EWRC 2017 

10 Okt 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information