Studiebesök längs ScanMed

North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavets (ScanMed) södra delar den 1-4 oktober 2018.

Studiebesöket inleddes på Brenner Base Tunneln och presentation av BBT-projektet samt besök på Mules konstruktionssite på italienska sidan i Fortezza (Italien).

bbt ingenjör-redigerad kopieraAugusta

Möte och besök på Brenner Base tunneln BBT-projektet i Fortezza (Italien) // Möte på hamnen för det östliga sicilianska hamnsystemet Augusta hamn & Catania hamn, i Augusta (Italien) 

I Sicilien träffade vi företrädare för hamn-, järnvägs- och logistikfrågor på Port of the Eastern Sicilian Ports of Augusta & Catania samt flygplatsledningen på Catanias flygplats. Studiebesöket avslutades i Valetta i Malta, där ScanMed slutar, med möten på Transportministeriet och studiebesök på Marsaxlokk hamn, Luqa flygplats och Marsa vägprojekt, samtliga delar i TEN-T:s stomnät.

Medverkande på studiebesöket var Mona Mansour (North Sweden European Office), Ulrika Nilsson (Region Norrbotten), Mårten Edberg och Maud Ericson (Region Västerbotten), Jimmy Bystedt (Länsstyrelsen Norrbotten), Mikael Bergström (Länsstyrelsen Västerbotten), Elisabeth Sinclair och Eva Lundqvist (Norrbotniabanan).

SACMalta Transportministry

Möte med ledningen för Catanias flygplats (Italien) // Möte på Transportministeriet, Valetta (Malta)

Regionerna vi har besökt är i likhet med våra belägna i EU:s perifera delar och står inför likartade utmaningar och har det gemensamt de stora behoven av att utveckla transportsystemet för att säkerställa anslutning till och från TEN-T systemet. Syftet med studiebesöket har varit att lära känna aktörerna längs ScanMed-korridoren, utbyta erfarenheter och bygga allianser inför det förestående arbetet för North Swedens del i Bryssel kring förhandlingarna om CEF förordningen för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027, och ibland och mellan regionerna för utveckling av samarbeten inom transportfrågor längs ScanMed.

Innebörden av förlängning av TEN-T:s stomnätskorridor ScanMed till norra Sverige

Vår region i norra Sverige och våra prioriterade objekt omfattas idag av EU:s stomnät men ingår inte i EU:s stomnätskorridorer. Dock har såväl den svenska regeringen som EU-kommissionen tidigare i år föreslagit förlängning av ScanMed till Norra Sverige, vilket North Sweden arbetat för tillsammans med våra huvudmän.

Map ScanMed extension

Karta - EU-kommissionens förslag om förlängning av stomnätskorridorerna

Förlängning av ScanMed är viktig för norra Sverige utifrån ett flertal perspektiv. Vår region föder in stora mängder gods såsom järnmalm, stål och skogsprodukter i det europeiska transportsystemet, främst på  järnvägssystemet och sjöfarten, vilket har stor inverkan på flödena i ScanMed. Förlängning av ScanMed till norra Sverige innebär att stora delar av transportsystemet i vår region kommer att ingå i korridorfora, dvs de befintliga strukturerna för systemplanering på EU-nivå, som finns för respektive stomnätskorridor, vilket kommer bättre spegla de behov som idag finns längs hela ScanMed-korridoren. Att vara del i en stomnätskorridor innebär inte minst ett stöd från EU till regionen vid systemplanering, vid identifiering av prioriteringar och vid förhandling med medlemsstaterna för att påskynda investeringsbeslut för genomförande av prioriterade objekt.

Om TEN-T och CEF förordningen för ett sammanlänkat Europa

TEN-T: År 2014 trädde den nya TEN-T förordningen ikraft. Den utgjorde den dittills mest genomgripande översynen av EU:s infrastrukturpolitik sedan början av 1980-talet. Den innebar satsningar för omfattande modernisering och uppgradering av infrastrukturen, avlägsnande av flaskhalsar och förenkling av transporter vid gränsövergångar i syfte att åstadkomma bättre sammankoppling för alla transportslag eller som EU-kommissionen uttryckte det för omvandling av lapptäcket och öar av projekt inom alla transportslag till ett enhetligt sammankopplat europeiskt transportnät. Inom den nya TEN-T politiken utvecklade EU-kommissionen en ny struktur för systemplanering besående av två lager: ett stomnät (Core Network) och ett övergripande nät (Comprehensive Network). Stomnätet består av nio geografiska stomnätskorridorer samt ett antal delsträckor, vilka sammantaget sammanlänkar stora delar av EU:s transportsystem. Stomnätet kännetecknas av EU:s mest trafikintensiva stråk och därmed där det europeiska mervärdet är störst och för vilka huvuddelen av EU-finansieringen från CEF allokeras. Stomnätet ska stå klart 2030. Det övergripande nätet är ett omfattande nät som kompletterar och ansluter till stomnätet på regional och nationell nivå. Det övergripande nätet skall slutföras 2050.

CEF: Genom CEF-förordningen presenterade EU-kommissionen 2014 en ny finansieringsmekanism för genomförande och utveckling av TEN-T. CEF fyller en viktig funktion som katalysator för att påskynda genomförande av prioriterade projekt än vad skulle ha varit möjligt.

Läs mer om studiebesöket här:

Studiebesök på Brenner Base tunneln (BBT) i Fortezza

Studiebesök på Sicilien 

Studiebesök i Malta

Läs mer om förslaget att förlänga ScanMed:

Regeringen föreslår förlängning av ScanMed

EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

/Mona Mansour

10 Okt 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information