Sverige ledande och Norra Sverige regionalt högpresterande i EU-kommissionens innovationsmätning

Sverige är fortsatt i toppen när EU-kommissionen den 18 juni 2018 listar Europas mest innovativa länder. Norr- och Västerbotten tillhör de starkaste regionerna i EU och bidrar positivt till Sveriges placering. Resultaten för Sverige är dock inte entydigt positiva då Sverige presterar under EU:s genomsnitt på flera avgörande indikatorer som ingår i det sammanvägda indexet.

Sverige försvarar sin position som ledande inom innovation, en titel som Sverige innehavt sedan 2011 då de årliga jämförelserna startade. Över tiden har utformningen förändrats men 2018 baserades resultatet på ett index av 27 indikatorer som anses vara viktiga bakomliggande faktorer till innovation. Mätningen fångar prestationer inom förutsättningar, investeringar, innovationsverksamhet och påverkan. Sverige intar listans första plats följt av Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Luxemburg. Sammantaget konstaterar EU-kommissionen en positiv trend där merparten av medlemsländerna förbättrat sina positioner och att Europas innovationsförmåga som helhet stärkts. Internationellt är dock konkurrensen hård då Korea, Japan och Kina, som ingår i studien som jämförelsepunkt, drar ifrån medan Europa tar in på Kanada och USA.

Vad är Sveriges resultat?

Trots Sveriges ledande position i jämförelsen är resultaten inte odelat positiva. En nedbrytning av de ingående indikatorerna visar att Sverige presterar bättre än övriga EU-medlemsländer på nästan samtliga faktorer, men långt under genomsnittet på några avgörande punkter. Det gäller dels faktorer som rör finansiellt support, där Sveriges aktörer har utmärkande dålig tillgång till riskkapital för kommersialisering av innovationer. Vidare är samarbetet mellan offentliga och privata aktörer svagt när det kommer till gemensam finansiering av forskning och utveckling. Även innovationssystemets inverkan på samhället visar på brister då innovationerna i liten utsträckning leder till ökad export av varor och tjänster samt låg förekomst av nystartade företag som tar innovationer till marknaden.

Norra Sveriges placering i EU-kommissionens mätning

Norr- och Västerbotten är starka regioner och bidrar till Sveriges höga prestation enligt den regionala versionen av jämförelsen, Regional Innovation Scoreboard, som presenteras vartannat år, senast 2017. Norra Sverige positionerade sig då som en av Europas mest innovativa regioner och med en positiv trend. Regionerna utmärkte sig bland annat genom många internationella vetenskapliga sampublikationer och forskningsinvesteringar från offentliga aktörer. 

/Niklas Johansson

Läs tidigare nyhet om Övre Norrlands innovationsindex

Läs Regional innovation scoreboard 2017 – Sveriges regioner

Läs mer om EU:s innovationsindex på EU-kommissionens hemsida

Läs Innovation Scoreboard 2018 – Sverige

04 Jul 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information