Umeå ledande på kreativ tillväxt i EU-jämförelse!

EU-kommissionen har släppt en rapport om socio-ekonomisk utveckling i regioner och städer i Europa med fokus på utveckling av kultur och kreativa sektorer. Där har det visat sig att städer, som inte är huvudstäder, i vissa fall presterar bättre i arbetet med att utveckla kultur och kreativitet. Umeå är ett gott exempel på en medelstor stad som slår huvudstaden Stockholm på fingrarna när det kommer till utveckling inom dessa områden räknat på invånarantalet.

De kulturella och kreativa sektorerna (CCS) är bland de mest dynamiska branscherna i EU:s ekonomi eftersom de främjar innovation, tillväxt och nya jobb tillika social sammanhållning och välbefinnande. För att förstå hur kultur och kreativitet är utspritt över Europa är tillgång till data är viktigt. ”Urban Agenda for the EU” främjar därför produktionen av pålitlig data i syfte att öka kunskapen vad gäller urbana frågor och kunskapsutbyte och de bästa arbetssätten över Europa.

EU-kommissionens egen forskningsenhete, Joint Reserach Centre (JRC), har, i syfte att informera om vilka effekter kulturella och kreativa tillgångar har runtomkring i EU, utvecklat verktyget ”the Cultural and creative cities monitor” som möjliggör för lokala politiker och andra aktörer att övervaka och utvärdera resultat som 168 städer har uppnått inom ramen för kulturell och kreativ utveckling baserat på 29 olika indikatorer. Städer som är med i undersökningen blev utvalda på basis av deras synliga engagemang i främjandet av kultur och kreativitet genom tre olika vägar.

- 93 städer har varit och kommer att väljas ut till europeisk kulturhuvudstad fram till 2019 eller har blivit nominerade till att bli det fram till 2019.

-22 av FN-organet Unesco utpekade kreativa städer

-53 städer huserade åtminstone två olika internationella och kulturella festivaler

Huvudstäder presterar högt men inte alltid högst

Generellt tenderar huvudstäder att vara de högst presterande städerna inom området för kultur och kreativitet i sina egna länder, men till skillnad från vad man kan tro är 8 av 24 länder undantag från denna regel. Detta då 8 icke-huvudstäder i Österrike, Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen Spanien och Storbritannien presterat bättre än huvudstäderna. I de flesta fallen där städer varit framgångsrika har de haft färre än 500 000 invånare. Syftet med EU-kommissionens rapport är främst att möjliggöra stadsöverskridande jämförbarhet samt att belöna mindre men mer inkluderande städer som har fler kulturella och kreativa tillgångar per invånarantal än huvudstäderna.

Medelstora städer presterar bättre än huvudstäder vad gäller kulturell livskraft

I femton länder i Europa presterar medelstora städer bättre än huvudstäderna i de egna länderna vad gäller ”kulturell livskraft” som kan skrivas som att erbjuda ett sjudande kulturliv. Analysen av indikatorn ”kulturell livskraft” visar att de högre presterande städerna är särskilt rika i termer av kulturella platser, evenemang eller besökare vid kulturella events per det totala invånartalet.

”Kulturell livskraft” är särskilt viktigt för städer eller regioner som ligger i utkanten, och långt bort från centrala Europa, när det kommer att attrahera och behålla utbildade och kreativa individer. Sådana invånare är viktiga för kunskapsbyggandet och kan i sin tur främja exempelvis innovation och ekonomisk tillväxt i ett samhälle. Diversitet inom området för kultur inom olika fält bidrar med livskraftig kultur tvärs över Europa genom att städer kan ta hjälp samt lära av varandra att investera i konst och kulturella sektorer med olika karaktärsdrag i syfte att öka städers attraktionsvärde gentemot kreativa talanger och investeringar.

Huvudstäder ledsagar kreativa ekonomier men med Umeå i topp i Sverige

Vad anbelangar kreativa städer, som kan skrivas som att erbjuda en arbetsmarknad med kreativa, innovativa och kunskapsbaserade jobb, så presterar huvudstäder i regel bättre än andra städer men det finns undantag och dessa är Österrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Sverige. Diversifierade ekonomiska, politiska eller historiska anledningar kan vara förklaringarna till detta.  I Sverige är Umeå utmärkande och förklaringen är en otroligt snabb tillväxt i den kreativa ekonomin som också överträffar i närmast alla jämförda städer. Umeå får exempelvis toppbetyg vad gäller antalet nyskapade jobb i den kreativa sektorn.

Med sin rapport vill EU-kommissionen förmedla att investeringar i attraktionskraft i också en icke-huvudstad, kan leda även till vinster på nationell nivå och att det är viktigt för perifera regioner att satsa på kultur och kreativitet eftersom det utvecklar städers socio-ekonomiska situation.

Läs EU-kommissionens rapport "Are capitals the leading cultural and creative cities in Europe?"

/Julia Hanson

23 Maj 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information