VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag (1)

Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Bakgrunden till instrumentet är att EU i jämförelse med andra ekonomiska stormakter såsom USA och Kina ligger efter både i hur mycket riskkapital som investeras för att lyfta nya innovativa företag samt hur många nya framgångsrika företag med hög tillväxt som existerar inom dessa ledande ekonomier. I pressmeddelandet hänvisar EU-kommissionen och EIF att EU år 2017 hade 26 stycken sk. ”Unicorn”-företag medans USA samma år stoltserade med 109 stycken och Kina 59 stycken. ”Unicorn-företag” är en benämning på nystartade företag med hög tillväxt som på kort tid har kunnat nå ett marknadsvärde på över 1 miljard $. EU-kommissionen pekar på att skillnaden i ekonomiernas antal Unicorn-företag korrelerar med att flödet av riskkapital i EU är lägre än i exempelvis USA, något VentureEU ska kunna ändra på och påverka inför framtiden.

VentureEU syftar till att via EU-investeringar locka privata riskkapitalinvesteringar genom de sex publika fonder som EU-investeringarna på 410 miljoner € utdelas i. Tillväxten som sedan genereras ska gå till innovativa start-ups samt SME:s (small and medium sized enterprises) med särskilt fokus inom områdena: medicininnovation, digitalisering, samt resurseffektivisering.

Företag i uppstartsfas som vill ta del av dessa fondinvesteringar hänvisas till att kontakta några av de sex uppsatta publika fonder som har tecknat avtal med EIF. Dessa fonder utgörs av: Isomer Capital, Axon Partners group, Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management och Schroder Adveq, varav EIF har färdiga avtal med Isomer Capital och Axon Partners Group för tillfället och resterande väntas färdigställas inom kort. Fonderna har valts ut samt gallrats fram av EU-kommissionen tillsammans med tillsatta experter för att säkerhetsställa att de matchar de uppsatta mål EU-kommissionen ställt fram i anslutning till framtagningen av VentureEU.

Investeringarna kommer av naturliga skäl att kräva en viss tid men EU-kommissionen och EIF beräknar att resultat kommer synas redan till år 2019.

Intresserad av VentureEU?

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här: 

Läs framtaget frågeformulär kring VentureEU här:

 

/Andreas Andersson Kurdve

16 Apr 2018 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information