Delta i EU:s utvärdering om regionalt investeringsstöd till utbyggnad av bredband

EU-kommissionen har öppnat upp en utvärdering gällande ramverket för statliga regionala stöd, vilket omfattar regionala investeringsstöd för utbyggnad av bredbandsnätverk. Syftet är att samla in yttranden kring tillämpningen av riktlinjerna för regionalstödet för bredband under perioden 2014–2020 och utvärdera ifall riktlinjerna fortfarande uppfyller avsedd funktion. Det är möjligt att delta i utvärderingen till och med den 7 juli.

Redan i januari 2019 inledde EU-kommissionen en omfattande utvärdering inom området statligt stöd. Som en del av detta inleder nu EU-kommissionen en utvärdering om riktlinjerna för regionalt statligt stöd, vilka omfattar regionalt investeringsstöd till bredbandsnät.

Vad EU-kommissionen i synnerhet vill ha in åsikter om är punkt 12 i riktlinjerna för regionalt investeringsstöd för perioden 2014–2020 som specificerar att stöd till bredbandsnät kan anses vara förenligt med den inre marknaden ifall de, förutom att uppfylla de allmänna villkoren, uppfyller följande krav:

  • Stöd ges endast till områden där det inte finns något nätverk av samma kategori (antingen grundläggande bredband eller NGA) och där det inte finns någon sannolikhet att liknande nätverk kommer att utvecklas inom en snar framtid.
  • Nätoperatören som fått stöd för att bygga ut bredbandsnätverket erbjuder aktiv och passiv åtkomst till bredbandet på rättvisa och icke-diskriminerande villkor med möjlighet till effektiv och fullständig uppkoppling.
  • Stöd ska fördelas på grundval av en konkurrenskraftig urvalsprocess i enlighet med riktlinjerna för bredbandsutveckling.

Vad med att påverka utformningen av framtida riktlinjer av regionalt stöd till bredband

EU-kommissionen vill veta ifall riktlinjerna för 2014–2020 varit användbara vid planering av bredbandsutbyggnad. Därtill vill man samla in åsikter kring de allmänna villkoren och de specifika reglerna för bredbandsprojekt och ta reda på ifall det funnits element som eventuellt begränsat eller försvårat arbetet med bredbandsutbyggnad.

Resultaten av denna utvärdering kommer att bidra till utformningen av de framtida riktlinjerna för regionalt stöd för bredbandsutveckling. Feedback från aktörer inom bredbandsutvecklingsbranschen men också från civila medborgare efterfrågas. Utvärderingen är öppen till och med den 7 juli.

Ytterligare detaljer kring utvärderingen finns att läsa här

Delta i utvärderingen genom att svara på en online-enkät bestående av åtta frågor

/Clara Lundén

14 Jun 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information