Elev från Anderstorpgymnasiet på studiebesök hos North Sweden i Bryssel

Den 25–26 november gjorde en elev och en elevvärd från Anderstorpgymnasiet studiebesök vid North Sweden i Bryssel. Eleven Harry som läser sista året på gymnasiet skriver sitt gymnasiearbete kopplat till EU och i synnerhet arktiska frågor varvid besöksprogrammet planerades utefter intressefrågorna om Arktis.

Från Anderstorpgymnasiet i Skellefteå kom Harry White tillsammans med elevvärden David Lindfors och gjorde ett studiebesök i Bryssel den 25–26 november. Harry läser sista året på samhällsvetarprogrammet på Anderstorpgymnasiet och skriver sitt gymnasiearbete om EU och i synnerhet arktiska frågor kopplat till EU. Därför lade North Sweden ihop ett besöksprogram med en fokus på den arktiska dimensionen.

Under måndagen deltog besökarna vid Arctic Future Symposium där North Sweden är medarrangör. Konferensen är ett årligt evenemang som sammanför arktiska aktörer, EU och civilsamhället för att diskutera aktuella politiska frågor viktiga för de arktiska regionerna. 

Med vid diskussion med Grönlands Representation och Sveriges arktiska ambassadör

Tisdagen startade med ett studiebesök på Grönlands representationskontor i Bryssel, tillsammans med North Swedens praktikanter Linnea och Isak där Mininnguaq Kleist, chef för representationen samt Monika Paulli Andersen, ambassadsekreterare, berättade om Grönlands relation med EU, de arktiska utmaningarna och den goda publicitet som blev resultatet efter USA:s förfrågan i somras om att köpa Grönland. Mininnguaq Kleist berättade att han upplever att Grönland allt oftare är en central aktör i diskussioner på den europeiska arenan, främst när det kommer till arktiska frågor men även gällande kritiska råvaror som behövs för produktionen av bland annat mobiltelefoner och batterier. Kleist menar att den Grönländska representationens närvaro i Bryssel underlättar för Grönland att få gehör politiskt på den internationella arenan.

Dagen avslutades på North Swedens kontor där besöksgruppen fick möjlighet att sitta ned och lyssna på diskussionerna kring utformandet av Sveriges nya arktiska strategi i samtal mellan Mikael Janson och John Kostet, North Sweden, samt den svenska arktiska ambassadören Björn Lyrvall. Därefter avslutades besöket med att Mikael Janson, direktör North Sweden, berättade om North Swedens arbete och varför det är viktigt med regional representation på EU- arenan samt hur regionerna arbetar aktivt med att ta plats och få gehör i arktiska diskussioner på EU-arenan. Mikael presenterade även den arktiska strategin och hur man arbetar med den på regional och internationell nivå.

— Det har varit två spännande dagar med många intressanta besök. Det jag tar med mig hem från resan är att jag fått en bättre överblick över hur allting hänger ihop med förundran över hur saker och ting kan ske i Arktis, såsom att USA:s president Donald Trump försökte köpa Grönland, enligt Harry, elev vid Anderstorpgymnasiet.

Mikael Janson, Direktör på North Sweden och Harry White, Elev vid Anderstorpgymnasiet

Vi på North Sweden tackar för besöket!

/Linnea Andersson

27 Nov 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information