EU-kommissionens rekommendationer till Sverige för hållbar tillväxt 2019

Den 6 juni presenterade EU-kommissionen 2019 års rekommendationer till medlemsländerna för hur de ska gå till väga för att uppnå en hållbar och varaktig tillväxt för alla. De landspecifika rekommendationerna ger medlemsländerna ekonomipolitiskt vägledning för de närmaste 1–1,5 åren. För Sverige pekar EU ut bostadsmarknaden som problematisk där utmaningar rör stigande skulder för privata hushåll. Därtill lyfts fortsatta investeringar inom transportpolitiken fram som lösning på utmaningar med kompetensförsörjning i syfte att förbättra för arbetskraftens rörlighet i Sverige. Något som enligt EU skulle bidra till att svenskar inte tvingas flytta till folktäta orter för arbete, vilket i sin tur skulle lätta trycket på bostadsmarknaden i storstäderna.

Landspecifika rekommendationer med fokus på regionala och territoriala skillnader

Generellt går det bra för den europeiska ekonomin. I 7 år har ekonomin vuxit då alla EU:s medlemsstaters ekonomier utvecklats positivt, en trend som ser ut att fortsätta under 2020 trots mindre gynnsamma förhållanden med exempelvis en rådande global osäkerhet.

EU-kommissionens rekommendationer bygger på noggranna analyser av landrapporter från medlemsländerna, som offentliggjordes i februari, samt den bedömning av nationella programmen som lades fram i april. De landspecifika rekommendationerna för 2019 fokuserar på att identifiera och prioritera investeringsbehoven på nationell nivå och lägger särskild vikt vid regionala och territoriella skillnader.

Fler transportinvesteringar för att lossa på bostadstrycket i storstäderna

Landrapporten för Sverige visar på att Sverige har makroekonomiska obalanser. Framför allt gäller detta bostadsmarknaden, där bostäder säljs för högre summor än dess värde, i kombination med att privatpersoner blir allt mer skuldsatta. Rapporten visar på att bostadspriserna stabiliserades under andra halvåret 2017, bland annat tack vare ett skärpt amorteringskrav. Emellertid menar EU-kommissionen att bostadspriserna fortfarande ligger över värdet på bostäderna, trots att de sjunkit sedan 2017. En rad nationella politiska åtgärder har dock vidtagits som haft en begränsad effekt på bolåneökningen.

På grund av att bostadsbrist är ett faktum i Sverige, menar EU att en viktig lösning är att fortsatta satsa på samt öka investeringar inom transportinfrastruktur. Detta kan bidra till att förbättra arbetskraftens rörlighet, den regionala samanhållningen, samt lätta trycket på bostadsmarknaden i stadsområden. Därtill bör investeringar stimuleras i bostadsbyggandet där bristen på bostäder är som störst, främst genom att ta bort strukturella hinder för byggandet. Även att effektivisera bostadsmarknaden, bland annat genom en mer flexibel hyressättning och en översyn av kapitalvinstbeskattningen. Sverige bör även rikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på utbildning och färdighetsutveckling och fortsätta att investera i hållbara transporter för att upprusta de olika trafikslagen, i synnerhet järnvägen, samt i forskning och innovation, med beaktande av regionala skillnader.

Ta itu med penningtvätt

Sverige uppmanas säkerställa en effektiv tillsyn och tillämpning av regelverket mot penningtvätt.

Detta i ljuset av skandalen med Swedbank och penningtvätt i Estland samt att EU vill se att Sverige tar itu med risker kopplade till hushållens höga skuldsättning genom att stegvis begränsa avdragsrätten för ränteutgifter för bolån eller genom att höja fastighetsskatten.

Läs mer om EU-kommissionens landsrekommendationer

Läs EU-kommissionens rekommendationer till Sverige

14 Jun 2019 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information