Europaforum Norra Sverige

Vid det 25:e Europaforum Norra Sverige, som gick av stapeln i Luleå den 28–29 mars, möttes regionalpolitiker och tjänstemän med flera från Sveriges fyra nordligaste län. Den unika samverkan runt regionala utvecklingsfrågor kopplade till EU mellan Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen samt Västernorrland hade för denna konferens resulterat i tre politiska positionspapper som antogs under forumet. Regionalpolitikens roll i EU-samarbetet stod i fokus med diskussioner om hur EU:s stöd ytterligare kan utveckla regionernas potential och finna lösningar på gemensamma utmaningar kopplade till glesbefolkning och långa avstånd. Under första dagen dryftades också det förestående Brexit. Andra dagen gästades forumet av politiker som kandiderar till Europaparlamentet. De fick lämna sin syn på regional utveckling i norra Sverige

Europaforum Norra Sverige inleddes med att Britta Flinkfeldt, Norrbottens Kommuner och Kommunalråd Arjeplog, och Nils-Olov Lindfors, Regionråd Norrbotten, önskade alla välkomna, följt av EFNS ordförande Erik Bergkvist, Regionråd Västerbotten, och vice ordförande, Anders Josefsson, Norrbottens Kommuner och Kommunalråd Luleå, som gav en bakgrund kring den unika samverkan i Europaforum. Moderator var Rolf Fredriksson, tidigare EU-korrespondent vid SVT. Medverkade gjorde även EU-minister Hans Dahlgren men digitalt i europaforums inledande film som visade de många framgångar EFNS kan uppvisa i att få Eu att lyssna till och stödja norra Sverige. Hans Dahlgren poängterade vikten av det framtida arbetet för fortsatt utveckling av norra Sverige vilket är viktigt för hela Sverige.

Britta Flinkfeldt och Nils-Olov Lindfors, Region Norrbotten, inledde konferensen

Nyttan med EFNS - Lyckade satsningar och kommande påverkan 

Erik Bergkvist, Region Västerbotten, berättade med startpunkt i fredsfördraget efter första världskriget om hur EU-samverkans nytta tagit sig i uttryck då EU som unikt och framgångsrikt fredsprojekt påminner om två världskrig som drabbat Europa och hur EU idag istället håller ihop länder och människor för att devisen ”aldrig mera krig” ska stå sig. I förlängningen av EU-samarbetet ägnar sig Europaforum Norra Sverige åt att bygga fred genom samverkan och stöd från EU men ställer samtidigt krav på EU för att få det stöd som passar våra regioner. Under eftermiddagen gavs utrymme för deltagarna att delta i parallella seminarier för fördjupade diskussioner om EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, med fokus på socialfonden med stöd för kompetensbehov i regionerna, EFNS framgångsrika arbete med att sätta infrastrukturstråken på EU:s kartor samt samverkan mellan regionens universitet och smart regional specialisering.

Erik Bergkvist, Region Västerbotten, om vikten av EU-samarbetet och EFNS: roll i att värna om norra Sverige i EU

Future of Europa

Sir Graham Watson, tidigare liberal Europaparlamentariker från Storbritannien, berättade om sociala skeenden i Storbritannien och bakgrunden till Brexit. Han poängterade att den vanliga politikindelningen vänster-höger tagit en annan dimension med främlingsfientliga politiker och partier på framfart som starkt präglas av identitetspolitik. Med ökat fokus på nationalism på många håll i EU, krävs därför att Europaforums regioner är flexibla och mottagliga för förändringar samt vågar satsa och ställa om.

Jozef Stahl, sakkunnig vid generaldirektoratet för regionalpolitik vid EU-kommissionen, informerade att EU- kommissionen är medvetna om pågående förändringar och nya intresseområden från EU:s medborgare som kräver nya politiska förslag från kommissionen. Mycket står på spel i ett EU som dras allt mer isär samtidigt som behovet av samverkan i en allt mer splittrad värld ökar. Det inkluderar även samverkan och investeringar i ett socialt hållbart och sammanhållet Europa på regional nivå. Positivt för den här omgången av budgetförhandlingar inför nästa EU-budgetperiod 2021–2027 är att ett ökat fokus på olika territoriella perspektiv finns, vilket medför en större förståelse för regioner med utmaningar kopplade till geografiska faktorer, enligt Josez Stahl.

Josez Stahl, sakkunnig vid DG Regio och Sir Graham Watson, fd liberal EU-parlamentariker

Politisk paneldebatt

Andra dagen inleddes med en partidebatt mellan kandidater till det stundande Europaparlamentsvalet. Rolf Fredriksson ställde frågor till kandidaterna med koppling till olika nationellt debatterade frågor där det finns olika syn i Europaparlamentet och i Riksdagen. Därtill fick kandidaterna svara på regionala frågor viktiga för EFNS, exempelvis hur de ser på möjligheten för regionernas inlandsflygplatser att använda EU-regionalt utvecklingsstöd till flygplatsinvesteringar. På den punkten fanns en bred samsyn i panelen som däremot brände till i exempelvis frågan om den sociala pelaren för att stärka EU:s sociala engagemang för ett sammanhållet Europa.

Moderator Rolf Fredriksson ställde intressanta frågor till kandidaterna till Europaparlamentet

Konferensens kontenta – att anta tre politiska positionspapper 

EFNS är en unik samverkan mellan de fyra regionerna i det nordligaste EU som i sin tur bygger på samverkan mellan politik, tjänstepersoner, EU-kontoren med flera för att forma en samlad position på europeisk nivå. Tre positionspapper var att anta under årets konferens.

Inom rymdforskning har Norrbotten ett fungerande ekosystem som EU har nytta av vilket norra Sverige måste framhäva på den europeiska arenan. Ett mål är att EU ska erkänna norra Sverige som den viktigaste platsen för att växla upp rymdinnovation, detta med tanke på att det finns konkurrerande regioner i Europa som också framhäver sig som de mest framstående regionerna inom samma område.

En andra position riktade in sig på EU:s fokus på regional smart specialisering för att i varje region dra nytta av sina förutsättningar för att med fokuserade investeringsprioriteringar växla upp sin konkurrenskraft. Ett förslag som ligger på bordet i EU är att stödja samverkan mellan regioner kring detta för att stärka EU:s samlade konkurrenskraft inom utvalda prioriterade områden. EFNS välkomnar det, men att istället för att dela på stöd till starka regioner som redan är igång med detta och svaga regioner som ligger efter, så bör alla regioner kunna ta del av stödet utifrån sina egna förutsättningar och prioriteringar. Det finns annars en risk att de nordliga glesbefolkade regionerna hamnar utanför.

Vad gäller den regionala politiken, EU:s sammanhållningspolitik, lyfte den tredje och sista positionen fram att det är viktigt att Sverige står upp för norra Sveriges möjligheter att få fortsatt extra stöd från EU och att det sker i samverkan mellan regionerna, nationell nivå och EU genom etablerandet av en partnerskapsprincip. Det gäller även socialfonden som handlar om att ge stöd för att bygga nödvändig kompetens för att matcha övriga investeringar med regionalfonden och det blir särskilt tydligt genom att EU föreslår att en del av de särskilda pengarna till norra Sverige skall vara just socialfondsmedel. Konflikten ligger i att man från nationellt håll vill styra EU:s medel från staten då det finns en generell skepsis gentemot regionalstöden medan EFNS framhåller att det är regionerna och kommunerna själva som vet var pengarna behövs. Norra Sverige vill överlag kunna använda de extra medlen till regionen från EU på det sätt som bäst stödjer hållbar tillväxt såsom fortsatta satsningar på infrastruktur och bredband. Det finns begränsningar i liggande förslag som behöver justeras för det påpekas i positionen och det inbegriper att kunna ge stöd till glesbygdsflygplatserna som är en stridsfråga på många plan i nuläget.

De politiska positionerna som tagits fram inför forumet slutjusterades utifrån inkomna synpunkter och kunde med det antas av Europaforum Norra Sverige.

Läs de olika positionspapperen på Europaforum Norra Sveriges hemsida här.

/Julia Hanson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information