European Week of Region and Cities 7-10 oktober

Den 7-10 oktober går den årliga europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) av stapeln. Under fyra dagar samlas lokala och regionala aktörer från hela Europa för att utbyta kunskap och erfarenheter genom att delta i workshops, seminarium och debatter rörande frågor om implementering av europeisk sammanhållningspolitik, regionala utmaningar, vikten av det lokala och regionala aspekterna i ett europeiskt styre samt mycket mer.

Europeiska veckan för regioner och städer anordnas gemensamt av Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och urban politik sedan 2003. EWRC är en viktig plattform för de europeiska regionerna där regionalpolitik och nätverkande står i fokus. Eventet, som varje år välkomnar över 6000 deltagare, uppmärksammar frågor rörande utbyte av kunskap kring ekonomisk utveckling, gränsöverskridande samarbete, regional innovation och mycket mer. Årets tema för evenemanget “Regions and Cities: Pillars of the EU’s future” sätter prägel på den 17:e upplagan av EWRC som erbjuder mer än 300 workshops, debatter och andra nätverksmöjligheter.  

EWRC vänder sig mot ett flertal aktörer så som tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå, representanter från företag, finansiella institut, studenter, forskare, journalister och alla personer som är engagerade i regionalpolitiken. Registreringen för de olika sessionerna stänger fredag den 27 september men platser kan ta slut innan på grund av att det finns ett begränsat antal platser till respektive seminarium 

Här nedan listar vi viktiga evenemang där antingen vi på North Sweden eller våra regionala partners står som organisatörer eller aktiva deltagare: 

 

Europe Closer to citizens of Islands Mountains and Sparsely Populated Areas 

EU-kommissionen arrangerar workshoppen Europa, närmare medborgare på öar, berg och glesbefolkade områden bland annat tillsammans med North Sweden och övriga partners i Northen Sparsley Populated Areas (NSPA). Fokuset på workshoppen präglas av de regionala utmaningarna hos geografiskt utsatta områden så som öar, berg och glesbefolkade områden. Hur kan regionalpolitiken post 2020 hantera dessa utmaningar och frigöra utvecklingspotentialen? Från North Sweden medverkar Mikael Janson, Direktör. 

Program och anmälan hittar du här

Tisdag 8 oktober kl. 11.30 - 13:00 

Renewable energy transition in sparsely populated areas 

North Sweden arrangerar tillsammans med övriga partners i NSPA samt Highlands and Islands i Skottland seminariet “Förnybar energiövergång i glest befolkade områden”. Fokus kommer att ligga på lösningar inom förnybar energi och ren rörlighet i glest befolkade områden. Därtill kommer ljus riktas mot hur europeisk och regional politik kan hjälpa dessa områden att uppnå sin fulla potential i en rättvis europeisk energiomställning då landsbygd och glesbefolkade områden till stor del bidrar till EU:s förnybara energi men samtidigt står inför stora utmaningar med brister inom infrastruktur och transport. 

Program och anmälan hittar du här

Tisdag 8 oktober kl. 14:30 - 17:00 

How gender equal is your city and regionWhere are women in Europe thriving? 

Umeå stad anordnar eventet “Hur jämställd är din stad och region? Var i Europa uppnår kvinnor sin fulla potential? där EU:s regionala jämställdhetsövervakare presenteras som svarar på två frågor: Till vilken grad är kvinnor missgynnade jämförelsevis med män i regionen? Hur mycket lägre är kvinnors prestationer i förhållande till regionen med högst presterande kvinnor? Att skapa utrymme för kvinnors röster, behov och kapacitet är ett nödvändigt steg mot att bygga bättre städer och regioner. 

Program och anmälan hittar du här

Tisdag 8 oktober kl. 14:30 - 16:00 

Region Västerbotten bjuder in till arktiskt mingel med samisk konsert

Under temat "How can we together strengthen the development of the European Arctic?” bjuder Region Västerbotten in till samtal, mingel och konsert med den samiska artisten Sara Ajnnak på Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Medverkar gör bland annat Erik Bergkvist, EU-parlamentariker och Nina Björby, ordförande för Kulturberedningen vid Region Västerbotten. Konserten pågår i ca 30 minuter och mingel väntar därefter. 

Anmälan hittar du här

Tisdag 8 oktober 18:30 - 20.00 

Measuring social progress in European regions and cities 

Workshopen “Mätning av sociala framsteg i europeiska regioner och städer” arrangeras av Umeå stad tillsammans med östra Slovenien, Västra Greklands regioner och București - Ilfov, utvecklingsregion i Rumänien. Det övergripande målet med workshopen är att generera ny kunskap om mätredskap för människors välbefinnande och sociala framsteg på regional, internationell och europeisk nivå. Workshopen kommer huvudsakligen att fokusera på presentation och diskussion av resultaten från fallstudierna EU-SPI (Pilot Project on the Social Progress Index). 

Program och anmälan hittar du här

Onsdag 9 oktober kl. 14:30 - 17:00 

 

Här nedan listar vi andra spännande evenemang under veckan som vi anser vara relevanta: 

 

Digital Innovation Hubs and Smart Specialisation for digital transformation 

Under temat ett smartare Europa hålls detta event som syftar till att visa hur smart specialisering samt digitala innovationsknytpunkter kan samverka med varandra för att kunna uppnå en positiv ekonomisk utveckling på lokal, regional och nationell nivå. 

Program och anmälan hittar du här

Tisdag 8 oktober kl. 9:15 – 10:45 

Strategic planning co-design and participatory agenda setting in R&I: Regions engaging in Horizon Europé 

WorkshoppenStrategisk planering och deltagande agendasättning i FoI: Regioner som deltar i Horisont Europa” är baserat på iden att “Vår gemensamma framtid beror på hur framgångsrikt vi kan arbeta tillsamman för att skapa värdefull forskning och innovation”. Workshoppen hanterar frågor som rör hur Horisont Europas strategiska planeringssamarbete för prioriteringar ska se ut nästkommande programperiod 

Program och anmälan hittar du här

Tisdag 8 oktober kl. 11:30 - 13:00 

Coal Regions High-Level Conference 

Denna workshop kommer att hantera behovet av strukturell respons på kolregionernas energiövergång.  Utöver det kommer även seminariet fokusera på rena energiövergångar inklusive regionala utgångsstrategier från kol, men fokus på de specifika behoven på den regional nivån.  

Program och anmälan hittar du här

Onsdag 9 oktober 2019 kl. 14:30 – 17:00 

The Hacking Growth – boosting entrepreneurial ecosystems in European regions 

Vad är avgörande faktorer för att utveckla ett främjande ekosystem för entreprenörskap i regioner och städer? Hur kan EU:s politik göra det möjligt? Dessa är några av de frågor som kommer diskuteras under seminariet av regionkommitténs utskott för ekonomisk politik (CoR - ECON commission) 

Program och anmälan hittar du här

Torsdag 10 oktober kl. 9.15 -13.00 

Regions and Cities catalyse Social Innovation   

Denna spännande workshop fokuserar på städer, regioner och deras möjligheter att frigöra sin potential för att kunna möta ouppnådda sociala behov. Experter inom social innovation, lokala och regionala myndigheter och EU:s beslutsfattare kommer att samlas för att diskutera aktuell praxis och lära av andra innovativa initiativ som identifierats i europeiska städer. 

Program och anmälan hittar du här

Torsdag 10 oktober kl. 09:30 – 13:00 

ESI funds and Erasmus in synergy : how to maximise the impact of EU funding 

Seminariet som går under namnet ESI-fonder och Erasmus i synergi: hur man maximerar effekten av EU-finansiering" ämnar belysa synergierna mellan Erasmus och de europeiska struktur och investeringsfonderna. Fokuset ligger på hur detta måste hanteras på ett mer systematiskt och strukturerat sätt för att maximera effekterna. 

Program och anmälan hittar du här

Tisdag 8 oktober kl. 19:15-10:45 

Regional and local involvement for green transition   

Den senaste tiden har flera tydliga klimatmål, som Parisavtalet och ett klimatneutralt Europa 2050, satts på EU-nivå och internationell nivå. Samtidigt finns en oklarhet i hur dessa mål ska implementeras på lokal och regional nivå. Under det här eventet kommer deltagande regioner och städar berätta om sina försök att engagera lokalsamhället i kampen mot klimatförändringarna.  

Program och anmälan hittar du här

Tisdag 8 oktober kl 09:15-10:45   

The SDGs for a Healthy Social Europe - time for partnership and innovation

Hälsa är viktigt för européer och därför bjuder Regionkommittén, Världshälsoorganisationen och Europeiska Regionala och Lokala Hälsomyndigheter (EUREGHA) in till debatt om hur Agenda 2030 kan hjälpa till att forma hälsopolicy. Innovation, partnerskap och digital hälsa kommer att stå i centrum för diskussion.

Program och anmälan hittar du här

Onsdag 9 oktober kl 09:15-13:00 

 

/Linnea Andersson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information