LKAU besöker Bryssel

Den 15–16 april gjorde Luleå Kommunstyrelses arbetsutskott studiebesök i Bryssel. Gruppen hade en fullspäckad agenda med studiebesök hos olika EU-relaterade institutioner och organisationer. Luleåföreträdarna besökte inledningsvis North Sweden-kontoret som stod för programmet som präglades av möten med relevanta aktörer i syfte att lyfta Luleås styrkeområden och finna inspiration till finansieringsmöjligheter och relevanta EU-nätverk. Dagarna avrundandes med rundabordssamtal med olika viktiga EU-aktörer.

Dagarna i Bryssel inleddes med besök på North Sweden. Mikael Janson, direktören, gav en presentation av North Swedens arbete och hur det kopplar till regionens möjligheter i EU med exempel på framgångsrika samverkansformer med olika företrädare i Bryssel. Tillexempelvis Northern Sparsely Populated Areas i Norra Sverige, Finland och Norge som gått ihop för att arbeta tillsammans gentemot EU inom ramen för bland annat arktiska frågor. 

Hos Handelskommissionär Cecilia Malmström

Luleå kommunstyrelses arbetsutskotts andra stopp var ett besök på EU-kommissionen hos svenska EU-kommmissionären Cecilia Malmström. Hon talade om generaldirektoratet för handelsfrågor och de frihandelsavtal som nyligen ingåtts eller är under förhandling. Bland annat diskuterade Malmström med gruppen från Luleå hur tullar på träimport i japan har slopats och hur väl det gynnar norra Sveriges export. Även en pågående förhandling om frihandelsavtal med Chile kan vara positivt för just Luleå, i och med att Chile har en gruvtradition som kan bli viktigt för norra Sverige. Malmström berättade därtill att EU-kommissionen samma morgon, måndag 15 april, hade fått mandat att påbörja förhandlingar om ett mindre frihandelsavtal med USA men att hon inte såg några tecken i nuläget på att ståltullarna var på väg att försvinna.

EU-kommissionens handelskommissionär Cecilia Malmström redogjorde om gynnsamma handelsavtal för Luleå och norra Sveriges export

På Fackliga Brysselkontoret 

Chefen för Fackliga Brysselkontoret, som representerar LO, TCO och Saco, Karla Wixe, berättade om varför det Fackliga Brysselkontoret finns och hur de jobbar med påverkan. Enligt Wixe ser Fackliga Brysselkontoret på det Europeiska samarbetet och EU-förhandlingar med ”Svenska glasögon” från perspektivet och viljan att bevara den svenska arbetsmarknadsmodellen. Framför allt i frågor där potentiell EU-reglering kan komma att påverka Sveriges trepartsystem för förhandlingar negativt. I dessa frågor samarbetar de ofta med Svenskt Näringsliv då även de månar om den svenska modellen. 

Svenskt Näringsliv

Chefen för svenskt näringsliv, Anders Edholm, inledde mötet med att berömma Luleå för den positiva utveckling de har haft inom företagsamhet i staden. Edholm talade även om de ”skavanker” som finns på den inre marknaden, speciellt den digitala inre marknaden, något som är av vikt för Luleå med utvecklingen av allt fler etableringar av datacenter i regionen. Han menade att på lång sikt är målet att det ska bli lättare för svenska företag att röra sig på den digitala inre marknaden. 

ERRIN och North Sweden om potential i Luleå

Den andra dagen inleddes med en presentation av Sointu Räisönen, East & North Finland, arbetsgruppsledare för Smart Cities i ERRIN-nätverketsom North Sweden är medlem i och är ett nätverk på EU-arenan för regioner med intressen i samverkan kring forskning och innovation och som EU-kommissionens forskningsenhet använder som ett av sina referensnätverk för utveckling av EU:s forskningspolitik och stöd till forskning och innovation. Vidare presenterade Niklas Johansson, Senior adviser på North Sweden, några av EU:s innovationsvisioner och vilka finansieringsmöjligheter som därtill kan kopplas till Luleås styrkeområden, så som utveckling av energieffektiva datahallar och digitala lösningar för hälsa. Mona Mansour, Senior adviser på North Sweden, gav gruppen en genomgång om vad som står på EU-agendan till förmån för Luleå samt Norrbotten och Västerbotten inom transportområdet och energipolitik.

Sveriges permanenta representation vid EU

Under dagen fick Luleföreträdarna också chans att lära mer om Sveriges förhandlingsorgan gentemot EU. Carolina Lek, mediakontakt på Sveriges permanenta representation vid EU, förklarade hur den svenska representationen arbetar och hur relationen ser ut till EU:s institutioner. 

SKL

Marcus Holmberg från Sveriges kommuner och landsting, SKL, tog emot gruppen under de fullspäckade dagarna och berättade att han var mycket positiv till Luleås engagemang i EU-frågor och redogjorde för vikten av att kommuner besöker Bryssel för att lära mer om hur mycket som påverkar dem i det som sker i EU. Marcus berättade om att via SKL har Luleå ytterligare nätverk de kan nå, utöver de europeiska nätverken & samarbeten de redan är delaktiga i, och betonade vikten av att medverka i EU-beslut som påverkar regioner och kommuner.

Marcus Holmberg, SKL, redogjorde för vikten att medverka i EU-frågor för Luleå kommun

Rundabordssamtal och tongivande EU-aktörer 

Båda dagarna avslutades med att Luleåpolitikerna och tjänstemän fick möjlighet att träffa olika aktörer i EU med spännande presentationer från såväl högsta nivå iEU som svenskt näringsliv. I samband med den första kvällen hade den finansiella rådgivaren till EU-kommissionens ordförande Jean-Claud Juncker, Paulina Dejmek-Hack, och biträdande kabinettschefen hos klimatkommissionären Miguel Arias Cañete, Pierre Schellekens, bjudits in. 

Pierre, som var en av huvudförhandlarna för hela EU för klimatavtalet COP21 i Paris, inledde med att berätta om EU:s ledande roll för klimatomställningen och vikten av att samtidigt föra en politik som håller ihop, där alla länder är med på banan och medborgarna stöder åtgärderna samtidigt som näringslivet ser de affärsmässiga möjligheterna i att ställa om till klimatsmarta lösningar. Stödet för detta är unikt starkt i EU jämfört med i övriga världen och bland företagen finns idag en insikt om att det är vägen framåt. Om det går fort nog går alltid att diskutera, men det sker stora förändringar och norra Sverige sitter för det inne med många lösningar, inte minst inom biomassa såsom exempelvis arbetet med biobaserat flygbränsle som Pierre lyfte fram som särskilt intressant men även lyssnade till frågan om de ökande utsläppen på grund av allt fler datahallar om de inte etableras där det finns klimatsmart energi och automatisk kylning. EU:s mål är inte nollutsläpp av koldioxid, men väl ett koldioxidneutralt samhälle och det finns förutsättningar att nå dit. Inom alla sektorer utom transportsektorn minskar utsläppen snabbt idag i EU. 

Paulina gav en bild av de utmaningar EU har med Brexit och global konkurrens men att man från EU samtidigt har lyckats hantera kriserna som varit och få en stabil ekonomi som växer, även om det ännu ser väldigt olika ut med behov av fortsatta regionalpolitiska stöd och finns en oro för en avstannande ekonomi. Stödet för EU är idag högre än någonsin hos medborgarna och det är viktigt för EU att ta sig an de stora frågor som måste hanteras. Hon konstaterade de utmaningar som finns inom migrationsområdet och säkerhetspolitiken och såväl hon som Pierre påpekade vikten av den Arktiska dimensionen för EU och norra Sveriges roll i det. De berömde särskilt Norrbotten och Västerbotten för sin synlighet och tydlighet i EU och vikten av engagerade företrädare på lokal och regional nivå för att visa den betydelse EU har för Europas roll och möjligheter i världen inklusive att upprätthålla fred och stabilitet. Det är genom den inre marknaden och globala handelsavtal för EU som det går att skapa gemensam ekonomisk utveckling och det är särskilt viktigt för norra Sverige som har mycket av värde att erbjuda vad gäller råvaror och mycket annat. 

De konstaterade båda också det unika i att som företrädare på denna nivå i EU få chansen att möte kommunala företrädare för en sådan här mer informell diskussion då kunskap och insikt och det som är intressant för EU ofta finns på lokal och regional nivå snarare än nationell och de uppskattade därför initativet från Luleås sida, även om Paulina varit på väg att fastna mitt i Brexitförhandlingarna men lyckats komma loss. 

Den avslutande kvällen medverkade företrädare från näringslivet med verksamheter i norra Sverige och med representation i EU, för samtal om EU och näringslivets roll för hållbar utveckling lokalt, regionalt, nationellt och i hela EU. Med fanns även företrädare från EU-kommissionen med ansvar för projekt inom smarta städer samt ”Internet of Things” och god kännedom om och erfarenhet från bland annat Luleå Tekniska Universitets arbete kring distansöverbryggande teknologi.

Vi på North Sweden tackar för besöket och hoppas att dagarna i Bryssel var givande!

24 Apr 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information