Morgonmöte med ESF-rådet

Tisdag den 14 maj träffade en grupp från ESF-Rådet, som handhar den Europeiska Socialfonden i Sverige, från de norra regionerna representanter från regionkontoren i Bryssel för North, Mid och Central Sweden. Syftet var att presentera regionerna och diskutera hur socialfonden utifrån regionerna i norra Sverige bäst kan bidra till långsiktigt socialt hållbar utveckling med tillgång till arbetskraft med nödvändig kompetens. För Norra Sverige är det särskilt intressant i och med att EU-kommissionen i sitt förslag till budget 2021-2027 avsatt c:a 25% av den extra gleshetsbonusen till att vara socialfond, för att bättre matcha kompetensbehoven i Norrbotten och Västerbotten.

Svenska ESF-rådet

Det svenska ESF-rådet, en myndighet som funnits sedan år 2000, har som uppgift att förvalta den Europeiska socialfonden (ESF) och Fonden för dem som har det sämst ställt (FEAD). ESF-rådet utlyser medel för olika projekt, och följer sedan arbetet och resultaten. Projekt som finansieras av svenska ESF-rådet ska ha som fokus att arbeta med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder eller integrationsinsatser.

En del av Svenska ESF-rådet på morgonmöte med North, Mid och Central Swedens regionkonto

ESF+ under kommande budgetperiod

Central Swedens David Erlandsson, gav en bild av vad ett regionkontor i Bryssel är och gör varefter fokus låg på socialfondens roll i EU.

Martin Karlsson från Mid Sweden European Office inledde med att den så kallade sociala pelaren som antogs i EU under 2017 får allt större plats i EU-politiken och därmed kommer sociala åtgärder att få högre prioritet. EU-kommissionen menar att ESF är det viktigaste redskapet för att genomföra den sociala pelaren, och i den kommande budgeten för 2021–2027 får Europeiska Socialfonden, ESF+ kallad, ökad finansiering. Huvudsakligen beror det på att flera olika social fonder slås samman. Detta betyder i praktiken att det finns ökade möjligheter för projekt att söka stöd från ESF. Martin redogjorde också för några exempel från Västernorrland kring vad ESF skulle kunna stödja bättre i framtiden.

ESF+ kommer att stå för 23 till 27% av sammanhållningspolitiken under kommande budgetperiod. Det finns även ett förslag från EU-kommissionen att 26% av den speciella glesbygdsallokering som Sveriges norra regioner får, ska gå via ESF, mot att hittills helt och fullt varit medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Under kommande budgetperiod kommer även den så kallade planeringsterminen kopplas starkare till sammanhållningspolitiken. Europeiska planeringsterminen är en makroekonomisk årlig översikt över EU-medlemsländernas ekonomiska situation. Varje år tittar EU-kommissionen på varje medlemsland och gör en analys över brister eller problem som de ser i länderna. Medlemsländerna får sedan svara på kritiken och åtgärda de problem som EU-kommissionen pekat på.  Återstår problemen lämnar EU-kommissionen rekommendationer till länderna för att åtgärda dessa problem.

Men ofta följer inte medlemsländerna de rekommendationer de får. Därför vill EU-kommissionen koppla samman sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik inklusive socialfonden, med de viktigaste ekonomiska utmaningar som även regionerna har. Om speciell finansiering avsätts för att följa EU-kommissionens råd, så kan detta leda till att fler länder följer upp rekommendationerna.

Norra Sverige och Europeiska Socialfonden

Mikael Janson från North Sweden redogjorde för sin del hur EU ser sammanhållningspolitiken som ett samlat stöd för regional utveckling med såväl ERUF som ESF som ”var sin sida av samma mynt”. Där ERUF bygger kapacitet för tillväxt, så fyller ESF på med nödvändig kompetens för det. I och med att regionalfonden och socialfonden är åtskilda i Sverige ,och ESF-rådet centralt nu fått uppdraget att ta fram ett nytt nationellt socialfondsprogram för nästa programperiod, är det ett viktigt budskap från regionerna att EU:s intentioner verkligen också följs upp nationellt så att även socialfonden bidrar till regionernas utveckling.

Mikael Janson från North Sweden pratade om ERUF och EFS betydelse för Norra Sverige

Det blir särskilt relevant när nu alla svenska regioner fått ett särskilt utpekat ansvar för att arbeta med utvecklingen inom regionen. Det skapar ökade möjligheter och behov av att utveckla specifika kompetenser relevanta för de enskilda regionerna i arbetet med det som kallas smart specialisering, som är ett grundkrav från EU för att få stöd från EU, genom att fokusera det stödet på utpekade prioriteringar med sikte på de unika förutsättningar som finns i varje region för att skapa hållbar tillväxt. Han pekade på att regionerna i norr behöver jobba på att få ihop strukturfonder och annan EU-finansiering som till exempel Horisont Europa och olika sektorprogram, men att sammanhållningspolitiken med ERUF och ESF+ samt även Landsbygdutvecklingsfonden är grundstenar att bygga på och av vikt för de som arbetar med ESF att koppla till de specifika behoven i varje region utöver att ESF+ också har andra fokusområden.

Budskapet från Mikael och de övriga kontoren var att se den samlade ”politiska beställningen” från EU med sammanhållningspolitiken som EU:s samlade regionalstöd.

Läs mer om sociala pelaren här.
Läs mer om förslaget till socialfond här.

/Mikael Janson & Clara Lundén

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information