NSPA Forum i Tromsö, Norge

Under årets NSPA-forum stod Norge värd för konferensen som gick av stapeln i vackra Tromsö. Intressanta frågor behandlades som ligger framför NSPA i fråga om att ta steg framåt i den regionala utvecklingen i Arktis. Fokus riktades bland annat mot framtidsutsikterna för fördelningen av de regionala utvecklingsmedlem under kommande långtidsbudget för 2021–2027, hur NSPA:s regioner ska öka arbetskraftens rörlighet över gränserna och hur NSPA ska finna lösningar på utmaningar som synliggjorts i den arktiska investeringsplattformen.

Willy Örnebakk, Regionråd i Tromsö, välkomnade alla till konferensen

Ordförandeskifte 

Willy Örnebakk, Regionråd i Tromsö, öppnade upp konferensen med att välkomna deltagarna. Han framförde sina förhoppningar om att tillsammans genom NSPA hitta gemensamma lösningar på nuvarande utmaningar som finns i regionen för att stärka företagsinvesteringar och marknaden i regionen samt försäkra kompetensförsörjning. Av några för NSPA gemensamma utmaningar går att nämna glesbefolkade områden med långa avstånd till marknaden samt pågående centraliseringstrender. Willy pekade på hur viktiga näringarna turism, sjö- och havskultur och fiske är för Tromsö vars population vuxit de senaste åren. Möjligheter för att utveckla transportvägar genom utökade flygplatser och hamnar behövs därför i regionen. 

Nils-Olov Lindfors, Regionråd i Norrbotten, och ny ordförande för NSPA-nätverket poängterade den positiva samverkan som finns i NSPA:s regioner och som är avgörande för att positionerna sig på den internationella arenan där många aktörer slåss om Arktis. Han riktade därtill ljus mot frågan för NSPA att eventuellt behandla i framtiden att i större utsträckning återinvestera inkomster från naturresurser i NSPA:s regioner som idag tas om hand av staten. Nils-Olov passade också på att tacka tidigare ordföranden Satu Vehreävesaför hennes tid och hon tackade i sin tur för att ha fått vara ordförande för ett så unikt och framgångsrikt samarbete som NSPA är.

Nils-Olov Lindfors, Regionråd Norrbotten, tryckte på den positiva samverkan inom NSPA
Satu Vehreävesa, regionutvecklingsdirektör Pohjois-Savo

NSPA spelar roll i EU

Mikael Janson, Direktör North Sweden European Office, presenterade utformningen av de stundande diskussionerna om den framtida långtidsbudgeten för 2021–2027 där NSPA har intresse att föra in sina intressen. EU:s regionalpolitik kommer att stramas åt då EU-medel kommer att reduceras men NSPA har varit framgångsrikt i att argumentera för sin extra gleshetsallokering som föreslås vara kvar på samma nivå som idag. Viktigt för NSPA är att EU-kommissionen föreslår att det framtida Interreg-programmet ska omfattas av ett större geografiskt område och att gränsprogram över vatten ska tas bort, men detta ser ut att återgå mer till hur det är idag i de förhandlingar som nu inletts. EU har även lyssnat till NSA:s behov av att rikta pengar till kompetensutveckling genom att lägga en del av den extra allokeringen som Socialfondsmedel som nu också verkligen måste nå regionerna. Genom NSPA har regionerna också fått igenom möjligheten att använda regionala utvecklingsmedel till infrastruktur och bredbandsutveckling och det är viktigt att kunna fortsätta med. Detta är punkter som finns med i den position som NSPA:s styrgrupp antog under forumet som Mikael redovisade för forumet.  

Viktigt för NSPA att ta med till nästa programperiod blir att fundera hur man ska arbeta när EU:s samverkansprogram ser ut att expandera de geografiska områdena om än inte ett enda för hela Östersjön som låg i förslaget. NSPA behöver även se på möjligheterna att arbeta med ”smart villages” och ”regional specificities” med smart specialisering över gränserna i syfte att bygga värdekedjor tillsammans i regionerna. NSPA anser därtill att EU:s urbana agenda också ska adressera alla regioner i EU, inte enbart regioner med storstäder eftersom alla glesbefolkade regioner har städer. Sammanfattningsvis ser resultatet för NSPA inte så illa ut, vilket måste ses som ett framgångsrikt resultat av NSPA:s påverkansarbete.

Mikael Janson, North Sweden, presenterade vad som är relevant för NSPA på EU-arenan samt gav perspektiv på vad som komma skall

EU:s arktiska regioner 

I det efterföljande passet fortsatte Mikael med att ge en genomgång av hur NSPA arbetat med de Arktiska frågorna för att sätta norra Sverige, Finland och Norge i centrum för EU och vilken roll det spelat för EU:s intresse för regionen och ett ökat engagemang i Arktis inklusive satsningar som att vilja knyta ihop EU:s transportsystem norrut genom den Botniska Korridoren genom Sverige och Finland till norra Norge, helt avhängigt de arktiska kopplingarna. 

Nils Christian Nilsen, Direktör North Norway European Office,som modererade dagarna, gav därefter ett underlag för hur arbetet ska fortskrida efter OECD:s rapport samt den arktiska samrådsrapporten som NSPA var med om att ta fram för EU. Utmaningar som OECD pekat ut är exempelvis demografiska med långa avstånd till arbetsmarknader och bristande utdelning av offentlig infrastruktur och tjänster. Därför måste NSPA växla upp gränsöverskridande samarbete i exempelvis tillvaratagandet av samernas kultur och företagande, förbättra möjligheterna för offentliga tjänster, utveckla infrastrukturen för att utöka smart specialisering och förbättra förutsättningarna för arbetsmarknaden.

Johannes Lith, projektledare i Lappland, presenterade den arktiska investeringsplattformen. Målet med studien är att ta fram ett stödsystem och i slutet av året kommer en studie om genomförande med en vägkarta att publiceras. Denna välkomnas av NSPA då regionerna behöver locka utländska investerare för att ökat koppla ihop investerare och befintliga mikroföretag och öka kunskapen om det faktiska utbudet och efterfrågan.

Stora investeringsbehov i NSPA

Presentationerna och diskussionen lyfte fram viktiga frågor för NSPA. Transportinfrastruktur är avgörande för att koppla ihop den arktiska regionen. Däri är digital infrastruktur relevant för NSPA såsom utbyggnation av datahallar och ett digitalt e-samhälle. Därtill industrier med smart specialisering inom näringar som biotech, turism, ICT, gruvindustrier, maskinteknologi med mera. Hälsa, välmående och att bygga attraktiva arktiska städer är avgörande för att behålla arbetskraft och för att locka till sig nya invånare. Därtill ligger det i NSPA:s framtid att fundera kring hur man ska utveckla utbildningsmöjligheter, kompetensutveckling och inkludering av migranter. 

I efterföljande paneldiskussioner lyftes frågan att bättre kunskap behövs om mikroföretag som finns i NSPA så att intressenter har kunskap om var man ska vända sig vid start av ett Interregprojekt. NSPA bör öka gränsöverskridande samverkan mellan företag. I nuläget finns plattformar för regional utveckling men det behövs en plattform för att göra affärer där företag och forskning möts. Det fördes därtill diskussioner om att regionerna själva måste i större utsträckning börja arbeta med att förmedla kontakter mellan företag och regionala projekt. En idé vore att starta upp ett forum med enbart regionala företag och en tydlig agenda med fokus på expanderande och gränsöverskridande samverkan.

Till sist fick vi de medverkande lyssna till resultat som projektet Arctic Labour Pilots har kommit fram till. De har fokuserat på utmaningar med att anställa individer över NSPA:s landsgränser, utbildning och kompetensförsörjning. I projektet har över 1000 individer deltagit i aktiviteter och 22 jobbtillfällen har skapats vari 9 personer har flyttat över landsgränser. 

Nästa steg för NSPA 

I avslutande diskussioner om NSPA:s nästa steg kom det upp ett flertal idéer att spinna vidare på. Mikael Janson lade fram några punkter utifrån diskussionen som varit de två dagarna. NSPA borde etablera en koordinerande tjänstemannagrupp på hemmaplan. En digital klusterkarta som alla aktörer i NSPA kan använda i syfte att synliggöra mikroföretag och små kluster så att aktörer kan hitta varandra. Därtill behövs en mellanlänk som kan främja projekt till samverkan mellan aktörer utifrån den etablerade samverkan mellan Universiteten inom delar av NSPA, det så kallade ”Arctic Five”, som en potentiell möjliggörande plattform. 

Positivt för NSPA är att Finland kommer att ta över ordförandeskapet i EU efter Rumänien. Som ordförande i Ministerrådet får Finland inflytande över EU:s agenda och en unik ställning i det politiska EU-samarbetet. Detta är givetvis något som NSPA bör dra nytta av och från NSPA önska Finland ett stort lycka till under ordförandeskapet. Nästa NSPA-forum 2020 att se fram emot kommer att äga rum i Västerbotten, mer information om det kommer längre fram. 

Läs mer om NSPA på hemsidan

Läs mer om det arktiska investeringsplattformen

Läs om projektet Arctic labour

/Julia Hanson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information