Nya EU-regler från och med 1 januari 2019: för att undvika skatteflykt och förbättra säkerheten vid hantering av värdepapper

Den 1 januari 2019 trädde två nya EU-lagar i kraft. Den ena i syfte att förhindra stora företags skatteflykter och den andra i syfte att återuppliva EU:s värdepappersmarknad.

Ny lagstiftning med hårdare tag om skatt

Kommissionen välkomnar de nya reglerna om skatt med syfte att eliminera de vanligaste metoderna för att undvika företagsskatt. Från och med den 1 januari 2019 ska alla EU:s medlemsstater tillämpa nya rättsligt bindande åtgärder mot missbruk som riktar sig mot de huvudsakliga formerna för skatteflyktsmetoder som tillämpas av stora multinationella företag. Reglerna bygger på globala standarder som utvecklats av OECD år 2015 om Base Erosion och Profit Shifting (BEPS) och bör bidra till att förhindra att vinster försvinner ut ur EU där de förblir obeskattade.

De nya skattereglerna i detalj

- Alla medlemsstater kommer nu att beskatta vinster som flyttas till länder med ingen eller låg skatt där företaget inte har någon reell ekonomisk verksamhet.

- För att avskräcka företagen från att använda överdrivna räntebetalningar för att minimera skatter, begränsar medlemsstaterna de räntekostnader som ett företag kan dra av från sin skattepliktiga inkomst.

- Medlemsstaterna kommer att kunna ta itu med skatteförebyggande system i de fall då andra bestämmelser om förebyggande åtgärder inte kan tillämpas.

Även ytterligare regler tillkommer för att förhindra att företag utnyttjar otillbörliga överensstämmelser i skattelagen i två olika EU-länder för att undvika beskattning, samt åtgärder för att säkerställa att vinster på tillgångar som immateriella rättigheter som flyttas från en medlemsstats territorium blir beskattningsbara i det berörda medlemslandet.  

Nya regler för att återuppliva EU:s värdepappersmarknad

De nya värdepappersreglerna som tillämpades den 1 januari 2019 är en viktig byggsten för kapitalmarknadsunionen. De nya reglerna kommer att bidra till att ge ytterligare finansieringskällor till företag, stärka bankernas förmåga att stödja ekonomin och sprida risker över marknadsaktörer, samtidigt som man undviker de slags överskott som exempelvis ledde till finanskrisen.

En mer transparent värdepappershantering

Den nya värdepappersförordningen skapar gemensamma regler och fastställer kriterier för en enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering i EU. De nya reglerna kommer att göra det enklare att emittera och investera i värdepapperiseringar i EU och bidra till att säkerställa finansiell stabilitet och skydd för investerare.

Detta nya initiativ om värdepapperisering kommer att säkerställa höga standarder för process, rättssäkerhet och jämförbarhet över värdepapperiseringsinstrument genom högre grad av standardisering av dessa produkter. Detta kommer särskilt att öka insynen, soliditeten och tillgängligheten av nyckelfakta för investerare, även när det gäller lån till små och medelstora företag, och öka likviditeten.

Läs mer om skattereglerna här 

Läs mer om reglerna kring värdepapper här 

/Michaela Wikdahl

15 Jan 2019 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information