Nya och förbättrade regler för Schengens informationssystem

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt ”State of the Union-tal” 2016 vikten av att övervinna brister i datahantering och förbättra interoperabiliteten hos befintliga informationssystem. Två år tog det innan orden omvandlades till resultat. Under året 2018 sista dagar antogs nya regler som syftar till att stärka Schengens informationssystem (SIS).

Det övergripliga syftet med Schengens informationssystem (SIS) är internationellt samarbete vid gränskontroller, brottsbekämpande samarbete och samarbete vid fordonsregistrering. SIS är ett storskaligt, centraliserat informationssystem som stöder kontroller vid medlemsländernas territoriella gränser, de så kallade yttre Schengengränserna, och förbättrar brottsbekämpning och rättsligt samarbete i 30 länder i hela Europa. SIS är även en viktig grundsten i arbetet med asyl i Sverige. Informationssystemet användes över 5 miljarder gånger av nationella myndigheter under 2017 däribland svenska Migrationsverket.

Den nu uppdaterade databasen kommer att hjälpa gränsvakter med att bättre kunna kontrollera vilka individer som passerar EU:s gränser och därigenom stötta polis med brottsbekämpning för att fånga kriminella samt erbjuda ett mer omfattande skydd för saknade barn och utsatta vuxna, i enlighet med de nya reglerna för dataskydd.

Bakgrund till beslutet

I sitt State of the Union-tal 2016 framhöll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vikten av att övervinna de dåvarande och nuvarande bristerna i datahantering och förbättra interoperabiliteten hos befintliga informationssystem. Ett förstärkt SIS är en av grundförutsättningarna för detta.

Som ett resultat av en omfattande utvärdering av SIS som genomfördes 2016 identifierades vissa områden där operativa och tekniska förbättringar kunde åtgärdas. De lagstiftningsförslag som EU-kommissionen lade fram i december 2016 genomförde rekommendationerna i denna utvärderingsrapport. Medlagstiftare antog kommissionens förslag i november 2018.

Nya regler om varningar relaterade till terrorism:

- Från och med 28/12 2018 är nationella myndigheter skyldiga att skapa en SIS-varning för alla fall som rör terrorbrott. I slutet av 2019 kommer medlemsstaterna också att behöva informera Europol om fall som är kopplade till terrorism.

- De nya reglerna har anpassats till den nya allmänna databeskrivningsförordningen och polisdirektivet om dataskydd.

Nya funktioner i SIS ska genomföras fasvis och ska fungera fullt ut 3 år efter lagstiftningens ikraftträdande:

- De nya reglerna tillåter att SIS-varningar utfärdas för okända personer som är efterlysta i samband med ett brott.

- En ny varningskategori för "återvändandebeslut" införts för att förbättra verkställigheten av beslut om återvändande som utfärdats för att olagligt vistas tredjelandsmedborgare.

- De nationella myndigheterna kommer att kunna utfärda förebyggande varningar om personer som behöver skydd, utöver befintliga varningar om saknade personer.

- Det kommer nu att vara obligatoriskt att införa SIS-förbud som utfärdats till tredjelandsmedborgare som hindrar dem från att komma in i Schengenområdet.

Läs mer om SIS här 

/Michaela Wikdahl

11 Jan 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information