Öppet samråd för Digitala Europaprogrammet 2021-2027

För att stärka Europas kapacitet och trigga igång fler investeringar inom avancerad teknik har EU-kommissionen lanserat Digitala Europaprogrammet som en del av nästkommande långtidsbudget för 2021–2027. Inför genomförandet av programmet har man öppnat ett riktat samråd för att fånga intressenters synpunkter på utformningen och riktlinjerna för programmet. Samrådet riktar sig främst till intressenter från lokal och regional nivå, men även inom industri, små- och medelstora företag samt medborgare som engagerar sig i den digitala omvandlingen.

Varför ett digitalt europaprogram?

Digitala Europaprogrammet för 2021–2027 är ett program skapat av EU-kommissionen inför kommande långtidsbudget. Europa står inför stora utmaningar i ett sammanhang av ökad global konkurrens, där EU-kommissionen har identifierat bristande balans mellan utbud och efterfrågan av avancerad teknik på den europeiska marknaden samt tydliga investeringsluckor. Digitala Europaprogrammet syftar därmed till att trigga igång investeringar från EU, medlemsstaterna och industrin inom nyckelområdena artificiell intelligens, avancerad databehandling och datahantering, cybersäkerhet och avancerade digitala färdigheter. Programmet är tänkt ska sammankoppla företag, offentlig förvaltning och medborgare till den senaste avancerade tekniken.


Samrådet

Inför uppstarten av programmet finns nu ett öppet samråd om riktlinjerna för de första två åren. Det huvudsakliga syftet är att samla intressenternas synvinklar på området och hur prioriteringarna ska utformas samt synpunkter på utlysningen av finansieringen för viktiga projekt inom bl.a. artificiell intelligens, avancerade datorer, digital kompetens och cybersäkerhet. Samrådet riktar sig främst till intressenter från lokal och regional nivå, men även industri, små- och medelstora företag samt medborgare som är involverade eller engagerar sig i den digitala omvandlingen.
Som en del av Digitala Europaprogrammet kommer finansiering tillgängliggöras för etablering av digitala innovationshubbar (DIH). DIH ämnar till att skapa nätverk av testmiljöer och expertis i hela Europa som gör det möjligt att utveckla och testa digitala innovationer. Genom nätverket och regionala kontaktpunkter är ambitionen att tillgängliggöra stödet till utvecklingen av digitala innovationer.
Infrastrukturdepartementet är samordnare för ansvaret av förhandlingen av Digitala Europaprogrammet, därmed har Infrastrukturdepartementet gett i uppdrag till den statliga innovationsmyndigheten Vinnova att inleda en förstudie inför etableringen av DIH:s i Sverige. Om du vill veta mer om DIH och Vinnovas arbete med etableringen finns mer information på deras hemsida från en webbsändning här.

Läs mer om programmet samt svara på samrådet för Digitala Europaprogrammet här
Läs mer om North Swedens arbete med Innovationspolitik här

/ Linnea Andersson

 

 

26 Sep 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information