Raw Materials Week 2019: Råvarors roll i EU:s mål om klimatneutralitet 2050

Mellan den 18:e och 22:a november hölls den fjärde upplagan av Raw Materials Week i Bryssel. Konferensen arrangerades av EU-kommissionen och ämnade belysa det senaste kring råvaror. Veckan bestod av seminarium om bland annat den skogsbaserade industrin och mineraler i relation till EU-kommissionens mål att uppnå klimatneutralitet till 2050.

Raw Materials Week bestod av ett stort antal seminarier med råvaror som övergripande tema. Konferensens första dag fokuserade till en början på kritiska råvaror och framgångsrika skogsrelaterade projekt under Horizon 2020. Akademi och näringsliv lyfte under sessionen “EU Forest-based Industries: the track to 2050” fram klimatfrämjande projekt från skogsindustrin, däribland unika material som rågummi och uppfinningar som exempelvis cykelhjälmar byggda av nanocellulosa, trädets minsta beståndsdel.   

EU-kommissionens vision för skogens roll i arbetet mot klimatneutralitet

Därefter presenterade EU-kommissionen sina visioner för hur den skogsbaserade industrin kan bidra till EU:s mål att uppnå klimatneutralitet år 2050. Den skogsbaserade industrin innefattar en rad olika industrier, däribland möbelproducenter, bioenergisektorn, massaindustrin och fiberproduktindustrier. Det största bidraget den skogsbaserade industrin kan göra för att stävja klimatförändringarna är att ersätta koldioxidintensiva råvaror och fossil energi med skogsbaserade alternativ. Andra åtgärder inkluderar att avlägsna avfall och främja återvinning. EU-kommissionens mål är att alla träbaserade produkter till 90% ska kunna återanvändas och till 70% kunna återvinnas. Vidare vill EU-kommissionen att den skogsbaserade industrin ökar sin produktivitet och resurseffektivet genom hela värdekedjan, från utvinning av material till tillverkning till logistik. Detta är i linje med EU:s ökade fokus på cirkulär ekonomi.

Digitalisering och ökad transparens på gruvnäringens agenda

Andra dagen innefattade en serie av föreläsningar under temat “Innovation, new technology trends and skills for raw materials”. Talarna berörde främst innovation och ny teknologi inom gruvnäringen. Även här fanns den cirkulära ekonomin med även om sessionerna i större utsträckning hade en mer teknisk inriktning. Ett flertal Horizon 2020-projekt inom 5G, Big data, artificiell intelligens, kompetensförsörjning och digitalisering inom gruvnäringen belystes. Luleå tekniska universitet, Boliden och LKAB är partners i flera av projekten som rör gruvnäringens klimatomställning genom exempelvis batteridrivna fordon och virtual reality-verktyg. Digitaliseringen inom gruvnäringen minskar inte enbart utsläppen genom minskade transporter utan gör också arbetet säkrare när prospektering och analyser inte behöver ske på plats i gruvan.   

Ett av Horizon 2020-projekten som presenterades var CERA (Certification of Raw Materials), där bland andra LTU Business och RISE är partners. Projektets syfte är att utveckla en certifiering för råvaror som kan garantera att hela värdekedjan uppfyller de krav som finns gällande exempelvis arbetssäkerhet och miljö. Transparens inom gruvnäringens värdekedja var något som EU-kommissionen lyfte fram som avgörande för mineral- och metallindustrins klimatomställning. Ett annat led i detta är EU-kommissionens öppna databas för råvaror vars syfte är att säkerställa en ansvarsfull och säker värdekedja, främst för mineraler som utvinns i konfliktområden. Genom databasen går det att följa råvaror från utvinning till produktion till förädling. 

Under den tredje dagen hölls den sjunde upplagan av högnivåkonferensen för Europeiska Innovationspartnerskap (EIP) inom råvaror. Konferensen lyfte bland annat vikten av mineraler i klimatomställningen, exempelvis genom de så kallade kritiska råvarorna som behövs i produktionen av mobiltelefoner och batterier. Den efterföljande paneldiskussionen berörde frågor om hur lokala och regionala beslutstagare tydligare kan förstå sina mineralfyndigheters roll i en global klimatkontext. 

Programmet i sin helhet hittar du här.

/Isak Sidestam 

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information