Regionkommitténs enkät för ökad integration i regioner och städer är nu öppen!

Under Europeiska Regionkommitténs plenarsammanträde den 10 april lanserades initiativet ”Cities and Regions for integration”, bestående av en koalition av olika regionala och stad-baserade aktörer. Syftet bakom initiativet är att främja ökad inkludering och deltagande av lokala och regionala aktörer i EU:s framtida migrations- och integrationspolitik. Som en del av initiativet har nu en digital enkät introducerats där politiker bland annat kan dela med sig av integrationspolitiska tips.

North Sweden har tidigare rapporterat om att Europeiska Regionkommitténs engagemang och mål gällande migrationspolitiken där man hoppas på ökade medel för nästa långtidsbudget 2021–2027. I syfte att förbättra integrationen av nyanlända i EU:s regioner och städer finns nu en enkät där regionala och lokala politiker kan dela med sig av sina möjligheter och utmaningar kring integrationsfrågor. Enkäten öppnade samma dag som plenarsammanträdet den 10 april och var en del av lanseringen till Regionkommitténs initiativ.

Läs artikeln här. 

Delta i enkäten här. 

Regioner och kommuner ska påverka EU:s migrationspolitik

Initiativet från Regionkommittén genomförs i samarbete med AER (Assembly of European Regions), CEMR (Council of European Municipalities and Regions) och CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) samt Eurocities.

Initiativet ska möjliggöra för europeiska regioner, kommuner och städer att:

  • Medverka vid utformandet av EU-policys och finansiering i syfte att integrera nyanlända i högre grad
  • Tydliggöra rådande krav och riktlinjer vid ansökan om EU-medel till integrationsprojekt
  • Främja en positiv och inkluderande bild av migration
  • Utbyta erfarenheter och praktiska tips mellan lokala och regionala myndigheter

Magnus Berntsson, ordförande för AER, betonade under sammanträdet vikten av att EU och dess medlemsländer får till stånd ett fungerade samarbete över gränser och på olika nivåer för att framgångsrikt kunna integrera nyanlända i Europa. Riktat ekonomiskt stöd till regioner och kommuner behövs för att kunna ta del av mångfaldens fördelar i ett inkluderande Europa, enligt Berntsson.

/Hannes Wigerfelt

07 Maj 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information